Kursplan

Samhällskunskap IV, för blivande ämneslärare, gymnasieskolan (ämne 2, 30 högskolepoäng

(Social Studies IV for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), 30 credits)

Kurskod 1657ÖV
Ämnesgrupp Övrigt inom samhällsvetenskap
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 100%
Ges endast inom följande program Ämneslärarutbildning med interkulturell profil mot gymnasieskolan, 300-330 hp
Betygsalternativ på hel kurs G/VG
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2018

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2018-07-06 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap I (24 högskolepoäng), Utbildningsvetenskap II (15 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning I (6 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning II (15 högskolepoäng), Samhällskunskap I för blivande ämneslärare (ämne 2) (30 högskolepoäng), Samhällskunskap II för blivande ämneslärare (ämne 2) (30 högskolepoäng), Samhällskunskap III för blivande ämneslärare (ämne 2).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten

Kunskap och förståelse

 • självständigt redogöra för ett antal ledande samhällsteoretikers bidrag till det vetenskapliga samtalet
 • självständigt redogöra för aktuella trender i ämnesdidaktisk forskning
 • självständigt redogöra för teorier vid analyser av internationella relationer
 • förklara grundläggande samhällsekonomiska teorier

Färdighet och förmåga

 • självständigt läsa och tolka centrala vetenskapliga originaltexter
 • kritiskt granska metoder och teorier inom det didaktiska forskningsfältet
 • relatera politiska teorier till fall och politiska händelser i studiet av internationella konflikter
 • skriftligt och muntligt självständigt analysera makroekonomiska problem

Värdering och förhållningssätt

 • värdera och kontrastera centrala politiska idéer i förhållande till samhällets grundläggande värderingar om demokrati och mänskliga rättigheterna
 • värdera och diskutera resultat i didaktisk forskning i förhållande till undervisning i samhällskunskap.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen består av fyra tematiska delkurser som fördjupar kunskaper och färdigheter som förvärvats under tidigare ämnesstudier. Delkurserna behandlar ämnesteoretiska, metodiska och ämnesdidaktiska frågor.

Centrala samhällsteoretiker och deras texter, 7.5 högskolepoäng

(Contemporary Social Theorists and their Works, 7.5 credits)

Kursen syftar till att ge studenterna en fördjupad kännedom om några centrala samhällsteoretiker från olika tider (från Marx och Weber till Butler och Spivak)
En central tanke i delkursen är att undervisningen utgår från studenternas egna studier och reflexioner kring teoretikernas egna texter.

1001, Centrala samhällsteoretiker och deras texter, 7.5 högskolepoäng

(Contemporary Social Theorists and their Works, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Didaktisk forskning inom samhällskunskapsundervisning, 7.5 högskolepoäng

(Current Didactics Research in Social Studies Teaching, 7.5 credits)

Delkursen analyserar svensk och internationell aktuell didaktiskt inriktad forskning. Särskilt fokuseras forskning med betydelse för undervisning i samhällskunskap. Studenterna får kritisk granska innehåll, form, metod, teori och resultat. Under delkursen får studenten även möjlighet att relatera den didaktiska forskningen till lärarprofessionen och olika skolpraktiker.

1002, Didaktisk forskning inom samhällskunskapsundervisning, 7.5 högskolepoäng

(Current Didactics Research in Social Studies Teaching, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Att analysera internationella relationer, 7.5 högskolepoäng

(Analyzing of International Conflicts, 7.5 credits)

Syftet med kursen är att utifrån vetenskapliga teorier och metoder analysera samtida internationella relationer och konflikter. Ett tema som särskilt kommer att uppmärksammas i detta perspektiv är den aktuella utvecklingen inom Europeiska unionen.

1003, Att analysera internationella relationer, 7.5 högskolepoäng

(Analyzing of International Conflicts, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Tillämpad samhällsekonomi, 7.5 högskolepoäng

(Applied Economics, 7.5 credits)

Kursen behandlar i föreläsningar och seminarieövningar såväl mikroekonomiska - t ex avregleringar och välfärdsfrågor - som makroekonomiska - t ex migration, arbetsmarknad och stabiliseringspolitik - problem. Under kursens gång skall studenterna i grupparbeten skriva rapporter och muntligt redovisa samhällsekonomiska frågeställningar.

1004, Tillämpad samhällsekonomi, 7.5 högskolepoäng

(Applied Economics, 7.5 credits)

Betygsalternativ: G/VG

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier

Examination

1001 Centrala samhällsteoretiker 7,5 högskolepoäng:

 • aktivt seminariedeltagande
 • framställande av självständiga analyserande essäer och en muntlig redovisning

1002 - Didaktisk forskning inom samhällskunskapsundervisningen, 7,5 högskolepoäng

 • muntliga presentationer och skriftliga uppgifter i samband med seminarier.

1003 - Att analysera internationella relationer 7,5 högskolepoäng

 • individuell essä
 • muntliga presentationer och skriftliga uppgifter i samband med seminarier

1004 - Tillämpad samhällsekonomi 7,5 högskolepoäng

 • muntliga presentationer och skriftliga uppgifter i samband med seminarier
 • skriftlig hemtentamen.

Vissa av kursens seminarietillfällen kan kompenseras. En del tillfällen kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter medan andra tillfällen kan kompenseras med muntlig tentamen. Studenten kan kompensera högst 20 % av dessa seminarietillfällen per delkurs.

För Väl godkänd (VG) på hel kurs krävs VG på mer än hälften av högskolepoängen.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.