Kursplan

English translation of course syllabus

Fritidspedagogiskt område 2, fritidshem, erfarenhetsbaserad, 7.5 högskolepoäng

(The Field of Extended School 2, Experience based, 7.5 credits)

Kurskod 1670ÖV
Ämnesgrupp Övriga tv√§rvetenskapliga studier
Huvudområde Inget huvudområde
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad, 180 högskolepoäng
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2019

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2018-10-12 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, erfarenhetsbaserad, 180 högskolepoäng

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

  • redog√∂ra f√∂r begreppen informellt l√§rande och situationsbaserat l√§rande och f√∂r deras betydelse p√• fritidshemmet
  • redog√∂ra f√∂r teorier om barns kommunikation och spr√•kutveckling och hur dessa kan p√•verkas av genus, klass, etnicitet och flerspr√•kighet
  • beskriva grundl√§ggande l√§s- och skrivinl√§rning
  • beskriva estetiska uttrycksformer i relation till elevers kommunikation och spr√•kutveckling

Färdighet och förmåga

  • beskriva och analysera olika typer av texter, t.ex, sk√∂nlitteratur, dikter, blogg etc.
  • motivera val av estetiska uttrycksformer i det pedagogiska arbetet som stimulerar l√§s- och spr√•kinl√§rning och reflektera √∂ver dess konsekvenser f√∂r barnens spr√•kliga utveckling
  • till√§mpa perspektiv fr√•n medie- och informationskunnighet (MIK) p√• barns kommunikation och spr√•kutveckling

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • reflektera √∂ver den egna spr√•kliga utvecklingen och hur erfarenheter fr√•n denna kan anv√§ndas i undervisning
  • v√§rdera betydelsen av att ha ett interkulturellt f√∂rh√•llningss√§tt i arbetet med barns kommunikation och spr√•kliga utveckling.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

.

Språkutveckling på fritidshemmet, 7.5 högskolepoäng

(Language Development at the Extended School, 7.5 credits)

Kursen introducerar ett av fritidspedagogikens centrala kunskapsområden, det informella och situationsbaserade lärandet. Kursen behandlar barns kommunikation och språkutveckling ur ämnesteoretiska, didaktiska och estetiska perspektiv.
Fritidshemsverksamhetens möjligheter till informell läs- och skrivinlärning undersöks i relation till enspråkiga och flerspråkiga miljöer såväl som genus, klass och etnicitet.
Särskild vikt läggs vid fritidshemmet och dess betydelse för kommunikation och språkutveckling, genom estetiska uttrycksformer och medie- informationskunnighet och digital kompetens (MIK).

Studentens fleråriga yrkeserfarenhet av att arbeta med barn är hela tiden en utgångspunkt som används för att fördjupa förståelsen av de teoretiska perspektiv som ges i undervisningen.

1001, Språkutveckling på fritidshemmet, 7.5 högskolepoäng

(Language Development at the Extended School, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar och grupparbeten.

Examination

1001 Språkutveckling på fritidshemmet, 7,5 högskolepoäng

examineras genom skriftlig hemtentamen, aktivt deltagande i seminarier, övningar samt redovisning i grupp.

Frånvaro från föreläsningar samt högst två seminarietillfällen kan kompenseras med skriftliga uppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.