Kursplan

Samhällskunskap II för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2), 30 högskolepoäng

(Social Studies II for Upper Secondary Teaching (Years 10-12) (Subject 2), 30 credits)

Kurskod 1750ÖV
Ämnesgrupp Övrigt inom samhällsvetenskap
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning GXX (Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Samhällsvetenskapliga området 100%
Ges endast inom följande program Ämneslärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 hp
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2020

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2020-03-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap I för blivande ämneslärare (25,5 högskolepoäng), Verksamhetsförlagd utbildning I, för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (4,5 högskolepoäng) och Samhällskunskap I för blivande ämneslärare i gymnasieskolan (ämne 2) (30 högskolepoäng)

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för grundläggande samhällsekonomiska förhållanden, nationellt och internationellt,
 • redogöra för de globala processer som formar viktiga begrepp i vår samtid såsom utveckling, demokrati eller hållbarhet, samt politiska, sociala, kulturella och ekonomiska faktorer bakom dessa,
 • redogöra för de processer som ligger till grund för kulturell homogenisering och fragmentisering på global nivå,
 • redogöra för källkritikens grunder och dess användningsområden.

Färdighet och förmåga

 • överblicka läroplansarbete för samhällskunskap, dess former, intentioner och implementering och sammanfatta utbudet av läromedel i samhällskunskap för gymnasieskolan, såväl läroböcker som digitala och audio-visuella läromedel,
 • tillämpa och arbeta didaktiskt med ett källkritiskt förhållningssätt till nätbaserad information,
 • självständigt framställa och presentera en vetenskaplig analys med relevans för arbetet som lärare i samhällskunskap i skrift enligt vedertagna normer för akademiskt skrivande,
 • försvara egna vetenskapliga resultat och ståndpunkter muntligt och skriftligt,
 • opponera på annan students uppsats.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • jämföra relevansen av olika vetenskapliga perspektiv som introduceras i kursen i förhållande till samhällelig förändring,
 • värdera och resonera kring de konsekvenser som globaliseringen medför vad gäller demokrati på olika nivåer,
 • reflektera över läromedlens relevans och aktualitet i förhållande till såväl existerande läroplaner som aktuell forskning,
 • reflektera över hur konventionella läromedel i samhällskunskap kan kompletteras med andra former, till exempel tidningar och nätbaserad informationshämtning.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

.

Samhällsekonomisk översiktskurs, 7.5 högskolepoäng

(Introduction to Economics, 7.5 credits)

Delkursen ger en introduktion till grundläggande samhällsekonomiska begrepp och funktionssätt. I delkursen behandlas olika ekonomiska skolbildningars teorier om och påverkan på marknadssystemet. Vidare behandlas grundläggande storheter som stabiliseringspolitik, inflation, betalningsbalans, valutakurser, sysselsättning, BNP och tillväxt i ett samhällsekonomiskt perspektiv.

1001, Samhällsekonomisk översiktskurs, 7.5 högskolepoäng

(Introduction to Economics, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Globalisering och postkoloniala perspektiv, 7.5 högskolepoäng

(Globalisation and Postcolonial Perspectives, 7.5 credits)

Globaliseringsdiskussioner förs ofta i relation till övergripande strukturer gällande det globala samhällets ekonomi, politik och kultur. Under delkursen problematiseras dessa övergripande strukturer utifrån ett postkolonialt perspektiv, med särskilt fokus på frågor om mångkultur, hybridisering och identitet. Dessa frågor behandlas vidare ur ett didaktiskt perspektiv där resonemang förs om hur förgivettagna föreställningar och strukturer återspeglas i läroböcker och undervisningsmaterial.

1002, Globalisering och postkoloniala perspektiv, 7.5 högskolepoäng

(Globalisation and Postcolonial Perspectives, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Läromedel i samhällskunskap - en kritisk analys, 7.5 högskolepoäng

(Teaching Materials for Social Studies - a Critical Analysis, 7.5 credits)

Delkursen syftar till att göra studenten förtrogen med det aktuella utbudet av läromedel i samhällskunskap för gymnasieskolan, diskutera i vilken mån de uppfyller läroplanernas intentioner, är forskningsanknutna och aktuella. Den behandlar vidare hur digital och nätbaserad information kan användas i samhällskunskapsundervisningen, liksom tidningar, skönlitteratur, film och annan populärkultur. Frågor som särskilt kommer att belysas är hur läromedel kan utveckla kunskap om och förståelse av det mångkulturella samhället samt om jämställdhet. Ett viktigt moment i delkursen är att lära ut källkritikens grunder och hur denna kunskap kan användas i undervisningssituationen.

1003, Läromedel i samhällskunskap - en kritisk analys, 7.5 högskolepoäng

(Teaching Materials for Social Studies - a Critical Analysis, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

B-uppsats, 7.5 högskolepoäng

(Essay, 7.5 credits)

Studenten ska framställa ett självständigt arbete med relevans för arbetet som lärare i samhällskunskap.

1004, B-uppsats, 7.5 högskolepoäng

(Essay, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier, övningar och uppsatshandledning.

Examination

1001 Samhällsekonomisk översiktskurs, 7,5 högskolepoäng:

 • Aktivt deltagande i seminarier och övningar,
 • Skriftlig salstentamen.

1002- Globalisering och postkoloniala perspektiv, 7,5 högskolepoäng:

 • Aktivt deltagande i seminarier och övningar,
 • Muntliga redovisningar,
 • Skriftlig hemtentamen.

1003 - Läromedel för undervisning i samhällskunskap - en kritisk analys, 7,5 högskolepoäng:

 • Aktivt deltagande i seminarier och övningar,
 • Skriftlig inlämningsuppgift,
 • Muntliga redovisningar. En del av redovisningen skall vara digitalt baserad.

1004 - B-uppsats, 7,5 högskolepoäng:

 • Aktivt deltagande i seminarier och övningar,
 • Genomförande av uppsats,
 • Försvar av den egna uppsatsen vid ett seminarium,
 • Opponering på en annan students uppsats.

Högst 20 procent av seminarietillfällen och övningar per delkurs kan kompenseras med andra uppgifter.

För VG på hel kurs krävs VG på minst 15 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.