Kursplan

Miljövetenskaplig forskningsdesign och metodologi, 7,5 högskolepoäng

(Research Design and Methodology in Environmental Studies, 7.5 credits)

Kurskod 19F1001
Forskarutbildningsämne Miljövetenskap
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Forskarutbildningsområde/n Miljövetenskapliga studier
Betygsalternativ på hel kurs G
Utbildningsnivå Forskarnivå
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. Första halvår 2013

Fastställande

Kursplanen är fastställd av forsknings- och forskarutbildningsutskottet vid Södertörns högskola den 2012-10-29 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen

Behörighetskrav

Antagen till forskarutbildning

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan doktoranden:

  • kontrastera viktiga skillnader och likheter mellan centrala forskningsmetodologier i relation till milj√∂vetenskapliga studier,
  • f√∂rklara hur antaganden inom dominerande vetenskapliga paradigm p√•verkar den typ av kunskap som kan erh√•llas inom respektive metodologi,
  • f√∂rklara hur antaganden inom vetenskapliga paradigm och metodologier p√•verkar f√∂rst√•elsen om vad ett milj√∂problem √§r, inklusive hur kunskap om milj√∂problem kan erh√•llas,
  • kritiskt granska forskningsdesignen i ett urval av vetenskapliga artiklar inom det milj√∂vetenskapliga f√§ltet,
  • analysera hur val av forskningsmetodologi och en m√•ngvetenskaplig ansats kan p√•verka resultat s√• som de presenteras milj√∂vetenskapliga texter, samt
  • reflektera √∂ver hur olika metodologier inneb√§r ett s√∂kande efter olika slag av kunskap, och hur dessa olika kunskapstyper kan p√•verka tolkningen av centrala samh√§lleliga v√§rden s√•som demokrati, deliberation och h√•llbar utveckling.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

I den här kursen studeras dominerande forskningsmetodologier inom miljövetenskapliga studier och hur dessa förhåller sig till exempelvis evidensbaserad analys, konstruktivism, hermeneutik och kritisk realism. Fokus läggs vid forskingsdesign och metodologi, inklusive hur synen på vilken typ av kunskap som är möjlig att uppnå påverkar studiens övergripande design. Betydande intresse kommer även att ägnas åt hur olika miljöproblem kan förstås, liksom hur dessa förståelser relaterar till vetenskapsteoretiska och metodologiska traditioner. Under kursen studeras vilka forskningsmetodologier som har varit, och är, betydelsefulla inom miljövetenskapliga studier, där en hög grad av pluralism och mångvetenskaplighet idag kan sägas råda. En viktig del av kursen handlar därmed om att bättre förstå förändringar över tiden, och hur dessa förändringar bidragit till mångfalden inom den samtida miljöforskningen.

Undervisningens upplägg

Efter en eller ett mindre antal inledande föreläsningar om forskningsmetodologiska perspektiv och designfrågor följer seminarier där klassiska verk lika väl som samtida texter och relevanta vetenskapliga artiklar diskuteras.

Examination

Kursen examineras genom hemuppgifter som förbereds inför seminarier, i kombination med aktiv medverkan i dessa seminarier.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.