Kursplan

Feministiska läsningar, 7,5 högskolepoäng

(Feminist Reading Methods, 7.5 credits)

Kurskod 420001D
Forskarutbildningsämne Mångvetenskap
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Forskarutbildningsområde/n Kritisk kulturteori
Betygsalternativ på hel kurs G
Utbildningsnivå Forskarnivå
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. Första halvår 2023

Fastställande

Kursplanen är fastställd av forsknings- och forskarutbildningsutskottet vid Södertörns högskola den 2022-11-29 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen

Behörighetskrav

Antagen till forskarutbildning

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan doktoranden:

  • diskutera ursprung och utveckling av ett antal feministiska l√§smetoder
  • applicera dessa metoder p√• ett antal texter
  • analysera hur sammanv√§vda maktkategorier konstrueras och undermineras i texter
  • diskutera och reflektera kring begreppet ‚Äútext‚ÄĚ.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

I kursen diskuteras ursprung, utveckling och till√§mpning av en rad olika feministiska l√§smetoder. ‚ÄĚFeminism‚ÄĚ f√∂rst√•s p√• ett intersektionellt s√§tt och innefattar d√§rmed flera olika maktstrukturer s√•som k√∂n, etnicitet, klass, sexualitet, funktionalitet och art. Kursen fokuserar p√• olika typer av l√§smetoder som kan anv√§ndas f√∂r att analysera hur s√•dana sammanl√§nkade kategorier b√•de konstrueras och undermineras i texter s√•som sk√∂nlitteratur, film och traditionella medier samt ocks√• intervjuer, vetenskapliga texter, sociala medier och f√§ltanteckningar. Ytterst syftar kursen till att utveckla studenternas f√∂rst√•else f√∂r det breda begreppet "text" och att utveckla deras tolkningsf√∂rm√•ga.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är koncentrerad till tre obligatoriska dagar på campus. Studenterna förbereder sig i förväg genom att läsa och göra några inlämningsuppgifter.

Examination

Kursen examineras genom att deltagarna genomför ålagda muntliga och/eller skriftliga uppgifter och inlämnar en individuell skriftlig examinationsuppgift vid kursens avslutning.Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.