Kursplan

Konst, kritik och kris, 7,5 högskolepoäng

(Art, Critique and Crisis, 7.5 credits)

Kurskod 42F1059
Forskarutbildningsämne Konstvetenskap
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Forskarutbildningsområde/n Kritisk kulturteori
Betygsalternativ på hel kurs G
Utbildningsnivå Forskarnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Första halvår 2017

Fastställande

Kursplanen är fastställd av forsknings- och forskarutbildningsutskottet vid Södertörns högskola den 2017-02-01 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen

Behörighetskrav

Antagen till forskarutbildning

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan doktoranden:

  • med vetenskaplig noggrannhet problematisera och analysera hur en komplex relation mellan narration, representation och historisk kontext kan omge en bildmilj√∂
  • visa f√∂rdjupad insikt i, och kunna genomf√∂ra sj√§lvst√§ndiga kritiska kulturanalyser av etablerade kunskapstraditioner
  • visa en kritisk och reflekterande h√•llning gentemot det skriftliga och visuella materialet.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Doktoranden kommer att undersöka begreppet kritik i förhållande till konst i bemärkelsen att på djupet granska, värdera och omvärdera. Kursen utgår från fallstudier som hämtas från skilda material och teman och som kan variera från politisk satir, kulturarvsbegrepp, kommersiella bilder till måleri och miljöskapande med konstnärliga förtecken. För att kunna borra djupt i analyserna och kunna arbeta med metoder som fokuserar på den historiska materialiteten studeras en avgränsad period och geografi.

Krisen i kursens titel handlar om hur invanda tankemönster sätts ur spel i mötet mellan det historiska, empiriska materialet och samtida teoribildning. Kursen behandlar vedertagna och omstridda begrepp som mode, smak, kvalitet, förnyelse och värde. Under kursen studeras även möjligheterna och fallgroparna i den moderna tidens etablerade kunskapstraditioner som baserar sig på dikotomier som natur/kultur, kropp/själ, centrum/periferi.

Undervisningens upplägg

Seminarier och studiebesök.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen, obligatorisk närvaro vid studiebesök, seminariedeltagande, skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar i grupp.

Missade seminarier och studiebesök kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.