Kursplan

Konsten och det offentliga rummet, 7,5 högskolepoäng

(Art and the Public Sphere, 7.5 credits)

Kurskod 42F1062
Forskarutbildningsämne Konstvetenskap
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Forskarutbildningsområde/n Kritisk kulturteori
Betygsalternativ på hel kurs G
Utbildningsnivå Forskarnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Första halvår 2017

Fastställande

Kursplanen är fastställd av forsknings- och forskarutbildningsutskottet vid Södertörns högskola den 2017-02-01 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen

Behörighetskrav

Antagen till forskarutbildning

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan doktoranden:

  • sj√§lvst√§ndigt och kritiskt analysera avancerade teorier och komplexa f√∂reteelser relaterade till konst i det offentliga rummet
  • kreativt och med vetenskaplig noggrannhet identifiera och formulera fr√•gest√§llningar relaterade till konst i det offentliga rummet, och dess betydelse i ett samh√§lleligt sammanhang
  • skriftligen och med anv√§ndande av adekvata metoder f√∂r analys av konst i det offentliga rummet, genomf√∂ra en avgr√§nsad forskningsuppgift.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen behandlar teoretiska modeller för analys av konst i det offentliga rummet, det vill säga konst i rum som inte skapats särskilt eller uteslutande för konsten utan har en större utsträckning i det gemensamma. Det kan röra offentligt beställda skulpturer, monument eller minnesmärken, men också autonoma konstnärsdrivna, projekt skapade med fokus på delaktighet och med avsikten att förändra stadsmiljöer eller påverka politiska skeenden.

Föreställningar om konstnären som problemlösare, deltagandemodeller i demokratiprocesser relaterade till konst, kulturantikvariska frågor, konstens roll i stadsutvecklingen, sociala rumsteorier och de maktförhållanden som aktiveras vid produktionen av konstverk och konstprojekt, identifieras och artikuleras.

Seminarierna och föreläsningarna ger fördjupad orientering i metodologiska praktiker för empiriska studier, och den studerande gör en egen självständig och kritisk analys inom ramen för kursen, kopplad till det egna forskningsområdet eller annat forskningsobjekt. fallstudie under kursens gång.

Undervisningens upplägg

Seminarier, föreläsningar och forskningspresentationer.

Examination

Kursen examineras genom obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid seminarier och forskningspresentationer, samt genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar. En egen självständig analys och fallstudie genomförs inom ramen för kursen. Enstaka missade seminarier kan kompenseras skriftligt.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.