Kursplan

Organisationer och institutioner, 7,5 högskolepoäng

(Organizations and Institutions, 7.5 credits)

Kurskod 430003D
Forskarutbildningsämne Mångvetenskap
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Forskarutbildningsområde/n Politik, ekonomi och samhällets organisering
Betygsalternativ på hel kurs G
Utbildningsnivå Forskarnivå
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. Andra halvår 2022

Fastställande

Kursplanen är fastställd av forsknings- och forskarutbildningsutskottet vid Södertörns högskola den 2022-05-31 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen

Behörighetskrav

Antagen till forskarutbildning

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan doktoranden:

  • identifiera, presentera och kritiskt granska centrala debatter inom s√•v√§l klassisk som modern institutionell teori och organisationsteori,
  • identifiera, presentera och kritiskt granska relationer mellan organisationer och institutioner,
  • analysera och j√§mf√∂ra olika perspektiv inom forskning om organisationer och institutioner,
  • p√• en f√∂rdjupad niv√• till√§mpa organisationsteoretiska och institutionella perspektiv i analyser av sociala fenomen,
  • med utg√•ngspunkt i institutionell teori och organisationsteori sj√§lvst√§ndigt kunna formulera forskningsproblem,
  • inta ett sj√§lvst√§ndigt, kritiskt och analytiskt f√∂rh√•llningss√§tt till olika perspektiv i s√•v√§l institutionell teori som organisationsteori, samt
  • reflektera kring m√∂jligheter och begr√§nsningar med olika teoretiska perspektiv p√• organisationer och institutioner.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen ger ett mångvetenskapligt perspektiv på såväl etablerade som framväxande teorier om institutioner och organisationer. Den syftar till att ge djup och bred kunskap om organisationer och institutioner samt institutions- och organisationsteoriernas relevans för att analysera samhällsvetenskapliga fenomen.

Undervisningens upplägg

Kursen ges som en serie tematiska sessioner av forskare. Varje session startar med en minif√∂rel√§sning. Efter f√∂rel√§sningen diskuterar deltagarna sessionens inneh√•ll. 

Doktorander som deltar i kursen ges m√∂jlighet att knyta sin egen forskning till kursens inneh√•ll och fr√•gest√§llningar. 

Examination

Muntliga presentationer, aktivt seminariedeltagande, skriftliga individuella inlämningsuppgifter samt skriftlig hemtentamen.

Frånvaro från högst två (2) seminarier kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter i enlighet med kursansvarigs anvisningar.Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.