Kursplan

Individuell läskurs inom miljövetenskap, 7,5 högskolepoäng

(Individual Reading Course 1, Environmental Science, 7.5 credits)

Kurskod 44F1001
Forskarutbildningsämne Miljövetenskap
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Forskarutbildningsområde/n Miljövetenskapliga studier
Betygsalternativ på hel kurs G
Utbildningsnivå Forskarnivå
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. Första halvår 2012

Fastställande

Kursplanen är fastställd av forsknings- och forskarutbildningsutskottet vid Södertörns högskola den 2012-10-18 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen

Behörighetskrav

Antagen till forskarutbildning

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan doktoranden:

  • självständigt och kritiskt analysera och värdera forskningslitteraturen inom ett valt forskningsområde med anknytning till avhandlingsarbetet
  • kritiskt förhålla sig till centrala teorier och/eller metoder inom detta område
  • identifiera och motivera behovet av ytterligare kunskap inom detta område

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen är en individuell läskurs som syftar till att doktoranden tillägnar sig kunskap om ett relevant forskningsområde som relaterar till doktorandens avhandlingsarbete.

Undervisningens upplägg

Kursen bygger på självstudier. Handledning ges under kursens gång av doktorandens handledare eller examinatorn för kursen.

Examination

Kursen examineras muntligen samt genom en skriftlig inlämningsuppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.