Kursplan

Avhandlingsuppsats i miljövetenskap, 7,5 högskolepoäng

(Thesis Essay in Environmental Science, 7.5 credits)

Kurskod 44F1007
Forskarutbildningsämne Miljövetenskap
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Forskarutbildningsområde/n Miljövetenskapliga studier
Betygsalternativ på hel kurs G
Utbildningsnivå Forskarnivå
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. Första halvår 2018

Fastställande

Kursplanen är fastställd av forsknings- och forskarutbildningsutskottet vid Södertörns högskola den 2017-12-14 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen

Behörighetskrav

Antagen till forskarutbildning

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan doktoranden:

  • ge en initierad och v√§l f√∂rtrogen √∂verblick √∂ver forskningsl√§get inom det f√§lt som valts ut f√∂r avhandlingsstudierna.
  • p√• ett kritiskt s√§tt relatera det egna avhandlingsomr√•det till relevant forskningskontext, s√•v√§l empiriskt som teoretiskt och metodologiskt.
  • p√• ett sj√§lvst√§ndigt s√§tt designa det kommande avhandlingsarbetet.
  • kritiskt granska beskrivet avhandlingsarbetes genomf√∂rbarhet.
  • kritiskt granska de metodologiska och analytiska perspektiv som f√∂rv√§ntas bli centrala i det kommande avhandlingsarbetet.
  • utifr√•n ett kritiskt f√∂rh√•llningss√§tt reflektera √∂ver potentiella etiska √∂verv√§ganden av relevans i ett beskrivet avhandlingsarbete.
  • utifr√•n en f√∂rdjupad kompetens inom det valda avhandlingsomr√•det reflektera √∂ver hur f√∂rv√§ntade resultat f√∂rh√•ller sig till h√•llbar utveckling.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

I denna kurs utarbetas en detaljerad beskrivning över den forskarstuderandes avhandlingsprojekt. Stor vikt läggs vid identifiering av forskningsproblem, val av teori och metod samt design av analys. Inom ramarna för denna beskrivning över avhandlingsarbetet ska en djupare genomgång av tidigare forskning inom det ämne som avhandlingen skrivs genomföras. Vidare poängteras att avhandlingsprojektet måste designas på ett sådant sätt att det förefaller vara genomförbart inom givna ekonomiska och tidsmässiga ramar. I samråd med handledaren utformas denna synopsis på ett sådant sätt att den uppfyller relevanta vetenskapliga metodologiska kriterier och förväntas bidra till kunskapsutvecklingen inom området på ett betydande sätt. Arbetet ska utföras individuellt.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av individuell handledning, av den för doktoranden utsedde handledare. Under kursens gång hålls åtminstone två seminarier med kursansvarig, kursdeltagares handledare samt kursdeltagare där doktoranderna redovisar sitt arbete. Kursen avslutas med muntlig och skriftlig presentation av avhandlingsuppsatsen vid det andra av de två seminarierna. Vid denna presentation ska en opponent - någon av de andra kursdeltagarna - för varje presentation medverka.

Examination

Kursen examineras genom aktivt deltagande i de ingående seminarierna samt genom den skriftliga och muntliga redovisningen vid kursens slut.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.