Kursplan

English translation of course syllabus

Biblioteks- och informationsvetenskap A, 30 högskolepoäng

(Library and Information Science A, 30 credits)

Kurskod BV003G
Ämnesgrupp Biblioteks- och informationsvetenskap
Huvudområde Biblioteks- och informationsvetenskap
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsomr√•de/n Övriga omr√•den 100%
Ges endast inom följande program Bibliotekarieprogrammet
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2021-04-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2, Engelska 6 (Områdesbehörighet 6/A6).

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r grundl√§ggande teorier och metoder i √§mnet biblioteks- och informationsvetenskap
 • beskriva bibliotekens och bibliotekarieprofessionens uppdrag och anv√§ndare
 • f√∂rklara bibliotekens roll i historiska och i samtida tanketraditioner
 • redog√∂ra f√∂r politiska, ekonomiska och humanistiska samh√§llsideal och deras konsekvenser f√∂r utbildning, yrkeskunskap och bildning
 • beskriva bibliotekens m√∂jligheter och utmaningar inom olika slags f√∂rvaltning och politiska ramverk
 • redog√∂ra f√∂r relationen mellan biblioteksanv√§ndare, anv√§ndargrupper och informationspraktiker


Färdighet och förmåga

 • s√∂ka, v√§rdera, l√§sa och skriva akademiska texter p√• en grundl√§ggande niv√•
 • integrera ett biblioteksperspektiv i fr√•gor om utbildning, yrkeskunskap och bildning
 • delta muntligt och skriftligt i aktuella debatter som r√∂r bibliotek och samh√§lle
 • bed√∂ma k√§llor och metoder/metodval inom biblioteks- och informationsvetenskap
 • anv√§nda metoder f√∂r systematisk kunskapsinh√§mtning kring bibliotek och anv√§ndare
 • analysera olika anv√§ndargruppers informationspraktiker 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera kring s√•v√§l egnas som andras motiv och s√§rskilda utmaningar inom utbildning, yrkeskunskap och bildning
 • integrera litter√§ra perspektiv p√• problemst√§llningar som r√∂r bibliotek och samh√§lle
 • sj√§lvst√§ndigt v√§rdera och ta st√§llning i aktuell debatt p√• bibliotekens omr√•de
 • kritiskt diskutera bibliotekens och anv√§ndarnas roller i en h√•llbar demokrati och samh√§llsutveckling

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen syftar till att du som läser Biblioteks- och informationsvetenskap A på Södertörns högskola får sätta dig in i ämnets grunder i ett samhälleligt sammanhang. Du får lära dig att på egen hand och tillsammans med andra söka, värdera och använda information i en aktiv kunskapsprocess. I delkursen Medborgerlig bildning och bibliotek läggs en bred grund för utbildning, yrkeskunskap och bildningsresor. I delkursen Biblioteken i politik och samhälle granskas olika slags samhälleliga förväntningar på bibliotek och hur de kan se ut på olika samhällsnivåer, till exempel kommunalt, regionalt och statligt. I delkursen Biblioteken och användarna sätts fokus på skilda användargruppers behov och informationspraktiker, såväl i fysiska bibliotek som i digitala miljöer.

Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap, 7.5 högskolepoäng

(Introduction to Library and Information Science, 7.5 credits)

I kursen introduceras centrala fält, teorier och metoder för ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Studenterna får en översikt över biblioteksväsendet och bibliotekslagen i Sverige samt en introduktion till bibliotekarieprofessionen. Kursen innehåller även en introduktion till akademiskt läsande och skrivande.

1001, Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap, 7.5 högskolepoäng

(Introduction to Library and Information Science, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Medborgerlig bildning och bibliotek, 7.5 högskolepoäng

(Citizen Education and Libraries, 7.5 credits)

Kursen berör bibliotek, bibliotekarieprofessionen och bildningstraditioner från ett historiskt och idéhistoriskt perspektiv. Under kursen diskuteras bland annat bibliotekens roll för demokratisering, tryck- och yttrandefrihet och samhällets utveckling både lokalt och globalt. Begreppet medborgarskap diskuteras och problematiseras i relation till biblioteken. I kursen får du även söka och möta historiskt relevant material.

1002, Medborgerlig bildning och bibliotek, 7.5 högskolepoäng

(Citizen Education and Libraries, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Biblioteken i politik och samhälle, 7.5 högskolepoäng

(Libraries in Politics and Society, 7.5 credits)

Kursen går igenom hur bibliotekens uppdrag, verksamhet och förvaltning påverkas av kulturpolitiska, utbildningspolitiska och bibliotekspolitiska ramverk på statlig, regional och kommunal nivå. I kursen får du söka fram och granska aktuell samhällsdebatt kring bibliotekarieprofessionen, biblioteken och deras institutionella roll i samhället.

1003, Biblioteken i politik och samhälle, 7.5 högskolepoäng

(Libraries in Politics and Society, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Biblioteken och användarna, 7.5 högskolepoäng

(Libraries and Users, 7.5 credits)

I fokus för kursen står bibliotekens användare. Kursen ger teoretiska perspektiv på informationspraktiker inom olika grupper, presenterar användarstudier och metoder för att undersöka användares behov. Kursen ger en översikt över bibliotekslagens prioriterade grupper. Studenten får även en introduktion till praktisk vetenskaplig informationssökning och källkritik.

1004, Biblioteken och användarna, 7.5 högskolepoäng

(Libraries and Users, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisning sker via föreläsningar, seminarier, studiebesök, fältstudier och övningar. Praktiskt inriktade moment, samverkan med bibliotek och möten med yrkesverksamma bibliotekarier utgör en viktig del av kursen. I kursen ingår arbete i form av projektarbeten och övningar, enskilt eller i grupp. Information, aktiviteter och dialog på Studiewebben och andra digitala kanaler ingår i undervisningen.

Examination

Introduktion till biblioteks- och informationsvetenskap, 7,5 högskolepoäng:

Skriftliga inlämningsuppgifter, salstentamen och seminariedeltagande.

Medborgerlig bildning och bibliotek, 7,5 högskolepoäng:

Projektarbete, skriftlig hemtentamen och seminariedeltagande.

Biblioteken i politik och samhälle, 7,5 högskolepoäng:

Skriftliga inlämningsuppgifter, skriftlig hemtentamen och seminariedeltagande.

Biblioteken och användarna, 7,5 högskolepoäng:

Projektarbete och seminariedeltagande.

Max ett missat obligatoriskt seminarium per delkurs kan, efter anvisningar från delkursansvarig, kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift. Eventuell komplettering skall vara inlämnad senast tre (3) veckor efter att student meddelats om kompletteringsuppgift.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.