Kursplan

Litteratur och kultur II, 7,5 högskolepoäng

(Literature and Culture II, 7.5 credits)

Kurskod EN005G
Ämnesgrupp Engelska
Huvudområde Engelska
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs AF
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2024

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2022-02-24 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2023-08-24.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet
Du behöver också ha: Engelska 6

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och f√∂rst√•else 

  • √∂versiktligt redog√∂ra f√∂r centrala teman i modern och samtida litteratur fr√•n de engelskspr√•kiga delarna av Nordamerika och Karibien  
  • p√• en grundl√§ggande niv√• beskriva hur litteratur fr√•n Nordamerika och Karibien relaterar till nationella samt globala kultur- och samh√§llsf√∂rh√•llanden 
  • identifiera litter√§ra genrer och relatera dem till begreppet kanonbildning 

 

F√§rdighet och f√∂rm√•ga 

  • utf√∂ra n√§rl√§sningar av litter√§ra och kulturella texter 
  • skriva kortare vetenskapliga texter med tydlig struktur och formell stil 
  • oms√§tta analys- och argumentationsf√§rdigheter i tal och skrift 

 

V√§rderingsf√∂rm√•ga och f√∂rh√•llningss√§tt 

  • reflektera √∂ver engelskspr√•kig litteratur fr√•n Nordamerika och Karibien fr√•n historiska och kulturella perspektiv  

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Studenten introduceras till ett urval av texter och kontexter inom engelskspråkiga kulturstudier och engelskspråkig litteraturvetenskap, med fokus på Nordamerika och Karibien. Studenten breddar sin förståelse av litterär produktion och genrer såsom skönlitteratur, drama och hip-hop. Hen förbättrar även sin kunskap om historiska och sociala kontexter inom den engelskspråkiga världen. Studentens färdighet i närläsning fördjupas. Studenten vidareutvecklar även sin förmåga att diskutera litteratur och kulturella företeelser på ett och självreflekterande sätt, och att producera skriftliga och muntliga analyser som följer grundläggande akademiska konventioner.

1001, Litteratur och kultur II, 7,5 högskolepoäng

(Literature and Culture II, 7.5 credits)

Betygsalternativ: AF

Undervisningens upplägg

Campuskurs: I det fall kursen läses som campuskurs består undervisningen av föreläsningar och seminarier.

Distanskurs: I det fall kursen läses som distanskurs består undervisningen av bild- och textmaterial som tillgängliggörs på högskolans studiewebb samt aktivt deltagande i onlinediskussioner. Tillgång till dator med internetuppkoppling är en förutsättning för att gå kursen.

Examination

Campuskurs: Skriftlig salstentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer, seminariedeltagande och närvaro vid föreläsningar.

Distanskurs: Aktivt deltagande i onlinediskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig tentamen.


Om en student har mer än 20 % sammantagen frånvaro från alla undervisningstillfällen, dvs både föreläsningar och seminarier, på kursen kan studenten endast komplettera detta genom att vid ett annat kurstillfälle närvara vid de missade undervisningstillfällen som krävs för att uppnå 80 % närvaro totalt, på campus eller digitalt.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Denna kurs överensstämmer helt med delkursen med samma namn inom Engelska A EN027G.