Kursplan

Engelska C, 30 högskolepoäng

(English C, 30 credits)

Kurskod EN022G
Ämnesgrupp Engelska
Huvudområde Engelska
Fördjupning G2E (Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs AF
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå C
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2022

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2022-02-24 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Engelska A och B om vardera 30 högskolepoäng, eller motsvarande. Engelska 6 eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Teoretiska perspektiv inom lingvistik

Kunskap och f√∂rst√•else 

 • sj√§lvst√§ndigt f√∂rklara fr√•gest√§llningar, metoder och teorier inom vetenskaplig forskning av engelska spr√•ket
 • kritiskt diskutera lingvistiska teorier i tal och skrift med en h√∂g grad av spr√•klig precision

 

F√§rdighet och f√∂rm√•ga 

 • identifiera och samla prim√§rmaterial och sekund√§rk√§llor
 • identifiera f√∂r- och nackdelar med olika lingvistiska teorier f√∂r analys av prim√§rmaterial 
 • sj√§lvst√§ndigt formulera forskningsrelaterade fr√•gor med relevans f√∂r engelsk lingvistik
 • anv√§nda korrekt och nyanserad akademisk engelska i diskussioner om det engelska spr√•ket

 

 V√§rderingsf√∂rm√•ga och f√∂rh√•llningss√§tt

 • problematisera val och till√§mpning av lingvistiska teorier och metoder liksom f√∂rsvara de egna valen
 • sj√§lvst√§ndigt utv√§rdera s√•v√§l prim√§rmaterial som sekund√§rk√§llor f√∂r spr√•kvetenskapliga unders√∂kningar av det engelska spr√•ket
 • kritiskt reflektera √∂ver m√∂jligheter och begr√§nsningar i spr√•kvetenskapliga analyser av det engelska spr√•ket 
 • bed√∂ma sitt eget behov av ytterligare kunskaper inom engelsk spr√•kvetenskap


Teoretiska perspektiv inom litteratur

Kunskap och f√∂rst√•else 

 • kritiskt diskutera olika teorier och metoder f√∂r att analysera litteratur och kultur 
 • sj√§lvst√§ndigt identifiera forskningsorienterade fr√•gor med relevans f√∂r engelsk litteraturvetenskap 

 

F√§rdighet och f√∂rm√•ga

 • bidra till vetenskapliga diskussioner och debatter med relevans f√∂r engelskspr√•kig litteratur, muntligt och skriftligt
 • sj√§lvst√§ndigt f√∂rklara val av metoder och teorier vid skrivandet av litter√§ra uppsatser 
 • skriva avancerade akademiska texter p√• engelska 
 • formulera forskningsfr√•gor inom f√§ltet engelsk litteraturvetenskap

 

 V√§rderingsf√∂rm√•ga och f√∂rh√•llningss√§tt

 • sj√§lvst√§ndigt utv√§rdera till√§mpningar av litteraturvetenskapliga metoder och teorier  
 • kritiskt utv√§rdera m√∂jligheter och begr√§nsningar i vetenskapliga analyser inom √§mnet engelsk litteraturvetenskap
 • bed√∂ma sitt eget behov av ytterligare kunskaper inom engelsk litteraturvetenskap

 

Självständigt arbete

Kunskap och f√∂rst√•else 

 • sj√§lvst√§ndigt redog√∂ra f√∂r olika metoder och teorier inom engelska med litteraturvetenskaplig eller spr√•kvetenskaplig inriktning
 • identifiera fr√•gest√§llningar med relevans f√∂r f√∂rdjupad forskning i engelska med litteraturvetenskaplig eller spr√•kvetenskaplig inriktning

 

F√§rdighet och f√∂rm√•ga 

 • sj√§lvst√§ndigt formulera en forskningsfr√•ga inom engelska med litteraturvetenskaplig eller spr√•kvetenskaplig inriktning
 • redog√∂ra f√∂r val av metoder och teorier f√∂r f√∂rfattandet av ett sj√§lvst√§ndigt arbete inom engelska med litteraturvetenskaplig eller spr√•kvetenskaplig inriktning
 • metodiskt s√∂ka, tolka och utv√§rdera prim√§rmaterial och  sekund√§rk√§llor
 • uttrycka sig med h√∂g spr√•klig precision i akademisk skrift 

 

V√§rderingsf√∂rm√•ga och f√∂rh√•llningss√§tt 

 • kritiskt f√∂rh√•lla sig till det egna arbetet s√•v√§l som andras arbeten 
 • kritiskt reflektera √∂ver m√∂jligheter och begr√§nsningar i vetenskapliga analyser 
 • kritiskt utv√§rdera de etiska och eventuellt politiska aspekterna av humanistiska studier 

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

En hög grad av färdighet i engelska utvecklas och tränas under kursen, i både tal och skrift. Studenten breddar sina kunskaper om litteraturvetenskap och lingvistik och fördjupar sin förståelse för, samt tillämpning av, metoder och teorier för vetenskapliga studier av litteratur och språk. Studenten planerar och genomför ett omfattande forsknings- och skrivarbete under handledning av lärare.

Teoretiska perspektiv inom lingvistik, 7,5 högskolepoäng

(Theoretical Approaches to Linguistics, 7.5 credits)

Studenten breddar sina språkvetenskapliga kunskaper och fördjupar sin förståelse för, och tillämpning av, metoder och teorier för vetenskapliga studier av språk. Studenten fördjupar och utvidgar sina kunskaper om modern språkvetenskaplig analys och teori. Tillämpning av teori och terminologi övas individuellt och i mindre grupper. Delkursen behandlar teorier och begrepp inom områden som exempelvis sociolingvistik, diskursanalys och korpuslingvistik. Under delkursens gång lär sig studenten att förstå och tillämpa språkvetenskapliga begrepp och metoder.

1001, Teoretiska perspektiv inom lingvistik, 7,5 högskolepoäng

(Theoretical Approaches to Linguistics, 7.5 credits)

Betygsalternativ: AF


Teoretiska perspektiv inom litteratur, 7,5 högskolepoäng

(Theoretical Approaches to Literature, 7.5 credits)

Studenten fördjupar och utvidgar sina kunskaper om modern litteraturvetenskaplig analys genom att studera viktiga begreppsapparater och teoribildningar, såsom strukturalism, poststrukturalism, kritisk kulturteori och genusteori. Med utgångspunkt i olika litterära fält, tillämpar studenten teorierna i analyser av litterära texter.

1002, Teoretiska perspektiv inom litteratur, 7,5 högskolepoäng

(Theoretical Approaches to Literature, 7.5 credits)

Betygsalternativ: AF


Självständigt arbete, 15 högskolepoäng

(Essay, 15 credits)

I denna delkurs väljer studenten ett ämne inom språkvetenskap eller litteratur inom fältet engelska. I seminarier och med individuell handledning utvecklar studenten sin kunskap om forskning och författandet av en vetenskaplig uppsats. Studenten ska tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt och träna förmågan att formulera ett problem och bygga argument i relation till forskning inom ämnet. Vid ventileringen ges studenten tillfälle att tillgodogöra sig kritik av det egna arbetet.

1003, Självständigt arbete, 15 högskolepoäng

(Essay, 15 credits)

Betygsalternativ: AF


Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av seminarier och individuell handledning.

Examination

Teoretiska perspektiv inom lingvistik

1001: Seminariedeltagande, skriftliga inlämningsuppgifter, uppsats samt muntliga presentationer

Teoretiska perspektiv inom litteratur

1002: Seminariedeltagande, skriftliga inlämningsuppgifter, uppsats samt muntliga presentationer

Självständigt arbete

1003: Uppsats, individuell handledning, opponering och försvar av uppsatsen

Om en student har mer än 20 % sammantagen frånvaro från alla undervisningstillfällen på en delkurs, dvs både föreläsningar och seminarier, kan studenten endast komplettera detta genom att vid ett annat kurstillfälle närvara vid de missade undervisningstillfällen som krävs för att uppnå 80 % närvaro totalt.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.