Kursplan

Engelska A, 30 högskolepoäng

(English A, 30 credits)

Kurskod EN027G
Ämnesgrupp Engelska
Huvudområde Engelska
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs AF
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2024

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2023-01-26 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Kursplanen har reviderats av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2023-08-24.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet
Du behöver också ha: Engelska 6

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Litteratur och kultur I

Kunskap och f√∂rst√•else 

 • √∂versiktligt redog√∂ra f√∂r viktiga teman i engelskspr√•kiga litter√§ra texter i ett globalt sammanhang 
 • p√• en grundl√§ggande niv√• redog√∂ra f√∂r den moderna globala engelskspr√•kiga litteraturens roll i relation till historiska och samtida kulturella och sociala processer 
 • identifiera litter√§ra genrekonventioner p√• en grundl√§ggande niv√• 

F√§rdighet och f√∂rm√•ga 

 • till√§mpa s√•v√§l grundl√§ggande verktyg och begrepp inom narrativ analys som kultur-och kritiska studier f√∂r att analysera olika typer texter 
 • urskilja och analysera olika texttyper  
 • muntligt f√∂rmedla komplexa id√©er p√• engelska  
 • skriva kortare vetenskapliga texter p√• engelska med tydlig struktur och formell stil 
 • anv√§nda korrekt citat- och referensteknik p√• en grundl√§ggande niv√•

V√§rderingsf√∂rm√•ga och f√∂rh√•llningss√§tt 

 • p√• en grundl√§ggande niv√• reflektera √∂ver litteratur fr√•n den globala engelskspr√•kiga v√§rlden fr√•n historiska och kulturella perspektiv  
 • reflektera √∂ver engelsk litteraturvetenskap som akademiskt √§mne 

Språk och språkvetenskap I

Kunskap och f√∂rst√•else 

 • redog√∂ra f√∂r centrala och grundl√§ggande begrepp inom ett urval av spr√•kvetenskapliga f√§lt 
 • √∂versiktligt redog√∂ra f√∂r olika metoder f√∂r den spr√•kvetenskapliga analysen av variation i det engelska spr√•ket 
 • definiera centrala lingvistiska begrepp

F√§rdighet och f√∂rm√•ga 

 • till√§mpa spr√•kvetenskapliga begrepp och resonemang i guidade analyser av engelskspr√•kigt material 
 • till√§mpa spr√•kvetenskapliga metoder f√∂r att analysera och f√∂rklara spr√•klig variation 
 • utifr√•n en guidad spr√•kvetenskaplig analys skriva en kortare uppsats p√• engelska med tydlig struktur och formell stil 
 • anv√§nda korrekt lingvistisk terminologi 

V√§rderingsf√∂rm√•ga och f√∂rh√•llningss√§tt 

 • p√• en grundl√§ggande niv√• reflektera √∂ver hur geografiska, historiska, och kulturella faktorer kan synas i spr√•klig variation  
 • reflektera √∂ver det engelska spr√•ket utifr√•n ett spr√•kvetenskapligt perspektiv 

Språk och språkvetenskap II

Kunskap och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r engelskans grundl√§ggande fonetik och fonologi
 • redog√∂ra f√∂r engelskans grundl√§ggande morfologi, lexikon och semantik
 • redog√∂ra f√∂r engelskans grundl√§ggande syntaktiska struktur
 • definiera centrala lingvistiska termer

Färdighet och förmåga

 • till√§mpa grundl√§ggande metoder i den syntaktiska analysen av det engelska spr√•ket
 • anv√§nda grundl√§ggande grammatiska begrepp f√∂r att analysera spr√•kliga enheter i kontext
 • identifiera och diskutera fonologiska, morfologiska, och syntaktiska fenomen inom det engelska spr√•ket
 • uttrycka sig p√• engelska i tal och skrift med en h√∂g grad av korrekthet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • relatera spr√•klig struktur till betydelse och spr√•kanv√§ndning
 • granska och utv√§rdera lingvistiska analyser
 • reflektera √∂ver kopplingen mellan engelskans historiska utveckling och nutida engelska 

Litteratur och kultur II

Kunskap och f√∂rst√•else 

 • √∂versiktligt redog√∂ra f√∂r centrala teman i modern och samtida litteratur fr√•n de engelskspr√•kiga delarna av Nordamerika och Karibien  
 • p√• en grundl√§ggande niv√• beskriva hur litteratur fr√•n Nordamerika och Karibien relaterar till nationella samt globala kultur- och samh√§llsf√∂rh√•llanden 
 • identifiera litter√§ra genrer och relatera dem till begreppet kanonbildning 

F√§rdighet och f√∂rm√•ga 

 • utf√∂ra n√§rl√§sningar av litter√§ra och kulturella texter 
 • skriva kortare vetenskapliga texter med tydlig struktur och formell stil 
 • oms√§tta analys- och argumentationsf√§rdigheter i tal och skrift 

V√§rderingsf√∂rm√•ga och f√∂rh√•llningss√§tt 

 • reflektera √∂ver engelskspr√•kig litteratur fr√•n Nordamerika och Karibien fr√•n historiska och kulturella perspektiv  

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen syftar till att stärka och utveckla studentens muntliga och skriftliga färdigheter i engelska, och att ge studenten grundläggande kunskaper i språkvetenskap och i litteratur och kultur i den engelskspråkiga världen.

Litteratur och kultur I, 7,5 högskolepoäng

(Literature and Culture I, 7.5 credits)

Studenten introduceras till ett urval av texter och kontexter inom engelskspråkiga kulturstudier och engelskspråkig litteraturvetenskap, med fokus på globala interaktioner. Hen lär sig grundläggande begrepp inom narrativ analys och kritiska studier samt analyserar olika texttyper såsom skönlitteratur, poesi och film; hen tillägnar sig därigenom kunskap om de historiska och sociala sammanhang inom vilka engelskspråkiga kulturer har utvecklats i modern tid. Studenten kan efter genomgången kurs diskutera litteratur och kulturella företeelser på ett självreflekterande sätt och utföra skriftliga och muntliga analyser (enskilt och i grupp) som följer grundläggande akademiska konventioner.

1001, Litteratur och kultur I, 7,5 högskolepoäng

(Literature and Culture I, 7.5 credits)

Betygsalternativ: AF


Språk och språkvetenskap I, 7,5 högskolepoäng

(Language and Linguistics I, 7.5 credits)

Studenten introduceras till en rad olika fält inom språkvetenskap såsom diskursanalys, pragmatik, sociolingvistik och kognitiv lingvistik. Studenten lär sig grunderna i modern språkvetenskaplig teori och dess relevans för nutida engelska. Studenten utvecklar kunskap om, och förståelse för, olika typer av lingvistisk variation och dess relation till geografiska, historiska, kulturella eller kognitiva faktorer. Under delkursen utför studenten lärarledd språkanalys och övar sin språkvetenskapliga argumentation i en kort uppsats. Vid delkursens slut kan studenten använda korrekt terminologi, definiera lingvistiska begrepp och redogöra för ett urval av grundläggande lingvistiska metoder och teorier.

1002, Språk och språkvetenskap I, 7,5 högskolepoäng

(Language and Linguistics I, 7.5 credits)

Betygsalternativ: AF


Språk och språkvetenskap II, 7,5 högskolepoäng

(Language and Linguistics II, 7.5 credits)

Delkursen bygger vidare på studentens kunskaper i engelsk språkvetenskap genom att introducera ytterligare språkvetenskapliga fält som rör engelskans struktur. Studenten lär sig grundläggande terminologi och begrepp i fonetik, fonologi, morfologi, grammatik, syntax och semantik. Studenten får en översikt av engelskans historiska utveckling och kontakt med andra språk, och fördjupar sin förståelse för nutida engelskans fonetiska, morfologiska, och syntaktiska system. I kursen utvecklar studenten förmågan att förstå och tillämpa engelskans grammatikregler, och förbättrar sin språkfärdighet genom muntliga diskussioner av skriftliga övningar i engelsk grammatik.

1003, Språk och språkvetenskap II, 7,5 högskolepoäng

(Language and Linguistics II, 7.5 credits)

Betygsalternativ: AF


Litteratur och kultur II, 7,5 högskolepoäng

(Literature and Culture II, 7.5 credits)

Studenten introduceras vidare till ett urval av texter och kontexter inom engelskspråkiga kulturstudier och engelskspråkig litteraturvetenskap, med fokus på Nordamerika och Karibien. Studenten breddar sin förståelse av litterär produktion och genrer såsom skönlitteratur, drama och hip-hop. Hen förbättrar även sin kunskap om historiska och sociala kontexter inom den engelskspråkiga världen. Studentens färdighet i närläsning fördjupas. Studenten vidareutvecklar även sin förmåga att diskutera litteratur och kulturella företeelser på ett och självreflekterande sätt, och att producera skriftliga och muntliga analyser (enskilt och i grupp) som följer grundläggande akademiska konventioner.

1004, Litteratur och kultur II, 7,5 högskolepoäng

(Literature and Culture II, 7.5 credits)

Betygsalternativ: AF


Undervisningens upplägg

Campuskurs: I det fall kursen läses som campuskurs består undervisningen av föreläsningar och seminarier.

Distanskurs: I det fall kursen läses som distanskurs består undervisningen av bild- och textmaterial som tillgängliggörs på högskolans studiewebb samt aktivt deltagande i onlinediskussioner. Tillgång till dator med internetuppkoppling är en förutsättning för att gå kursen.

Examination

Litteratur och kultur I:

Campuskurs: Skriftlig salstentamen, muntliga presentationer, seminariedeltagande och närvaro vid föreläsningar.

Distanskurs: Aktivt deltagande i onlinediskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig tentamen.

Språk och språkvetenskap I:

Campuskurs: Uppsats, skriftlig salstentamen, seminariedeltagande och närvaro vid föreläsningar.

Distanskurs: Aktivt deltagande i onlinediskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig tentamen.

Språk och språkvetenskap II:

Campuskurs: Skriftlig salstentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, seminariedeltagande och närvaro vid föreläsningar.

Distanskurs: Aktivt deltagande i onlinediskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig tentamen.

Litteratur och kultur II:

Campuskurs: Skriftlig salstentamen, skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga presentationer, seminariedeltagande och närvaro vid föreläsningar.

Distanskurs: Aktivt deltagande i onlinediskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter och muntlig tentamen.


Om en student har mer än 20 % sammantagen frånvaro från alla undervisningstillfällen, dvs både föreläsningar och seminarier, på en delkurs kan studenten endast kompensera detta genom att vid ett annat kurstillfälle närvara vid de missade undervisningstillfällen som krävs för att uppnå 80 % närvaro totalt.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

Övrigt

Delkursen 1001 "Litteratur och kultur I" överensstämmer helt med delkurserna "Litteratur och kultur I", "Litteratur och kultur", "Litteratur och kultur A" och "Litteratur och kultur från den engelskspråkiga världen" inom tidigare kursplaner för Engelska A med kurskoderna EN021G, 1148EN, 1140EN, 1133EN, 1126EN, 1101EN, 1086EN, 1078EN, 1059EN, 1041EN, 1031EN. 1028EN, 1017EN, 1014EN, 1001EN.
Delkursen 1001 "Litteratur och kultur I" överensstämmer helt med kursplanen för "Litteratur och kultur I" med kurskoden: EN004G.

Delkursen 1002 "Spr√•k och spr√•kvetenskap I" √∂verensst√§mmer helt med delkursen "Översiktskurs i engelsk spr√•kvetenskap" inom tidigare kursplaner f√∂r Engelska A med kurskoderna EN021G, 1148EN, 1140EN, 1133EN, 1126EN, 1101EN, 1086EN,1078EN, 1059EN 1041EN.
Delkursen 1002 "Språk och språkvetenskap I" överensstämmer helt med kursplanen för "Språk och språkvetenskap I" med kurskoden: EN030G.

Delkursen 1003 "Språk och språkvetenskap II" överensstämmer delvis med delkurserna "Grammatik A" och "Grammatik" inom tidigare kursplaner för Engelska A med kurskoderna EN021G, 1148EN, 1140EN, 1133EN, 1126EN, 1101EN, 1086EN,1078EN, 1059EN, 1041EN, 1031EN, 1028EN, 1017EN.
Delkursen 1003 "Språk och språkvetenskap II" överensstämmer helt med kursplanen för "Språk och språkvetenskap II" med kurskoden: EN028G.

Delkursen 1004 "Litteratur och kultur II" överensstämmer delvis med delkursen "Engelska i ett globalt sammanhang" inom tidigare kursplaner för Engelska A med kurskoderna 1140EN, 1133EN, 1126EN 1101EN,1086EN, 1078EN, 1059EN, 1041EN, 1031EN. 1028EN, 1017EN, 1014EN, 1001EN.
Delkursen 1004 "Litteratur och kultur II" överensstämmer helt med delkursen "Litteratur och kultur II" inom tidigare kursplan för Engelska A med kurskoden EN021G.
Delkursen 1001 "Litteratur och kultur II" överensstämmer helt med kursplanen för "Litteratur och kultur II" med kurskoden: EN005G.