Kursplan

Konst, estetik och kritik, 7,5 högskolepoäng

(Art, Aesthetics and Criticism, 7.5 credits)

Kurskod ES001A
Ämnesgrupp Estetik
Huvudområde Estetik
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs AF
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2024

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2023-06-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen inom humaniora. Dessutom Engelska 6 eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • redog√∂ra f√∂r och sj√§lvst√§ndigt reflektera √∂ver kritikbegreppets framv√§xt, dess betydelse som publicistisk praktik och kunskapsform i relation till de estetiska vetenskaperna
  • sj√§lvst√§ndigt reflektera kring och problematisera kritikens plats i den nya offentligheten, och i relation till olika medier
  • analysera kulturkritikens praktik ur samtida politiska, sociala och mediala perspektiv
  • j√§mf√∂ra och analysera kritiska f√∂rh√•llningss√§tt ur ett estetiskt, politiskt, socialt och medialt perspektiv
  • skriva konstkritiska texter f√∂r offentlig publicering

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Under kursens gång utvecklar studenten sina kunskaper om kritik som kulturellt uttryck. Studenten studerar den kritiska praktiken såväl ur ett historiskt som ett samtida perspektiv, och fördjupar sina kunskaper om kritikens politiska, sociala och mediala roll. Studenten arbetar med aktuella teoretiska perspektiv som har relevans för kritiken som praktik. Studenten ska reflektera över kritikens roll i den nya offentligheten, och de utmaningar och möjligheter som förbinds med medierna i den nya offentligheten i relation till ett demokratiskt samhälle.

1001, Konst, estetik och kritik, 7,5 högskolepoäng
(Art, Aesthetics and Criticism, 7.5 credits)
Betygsalternativ: AF

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom seminariedeltagande, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga redovisningar. Eventuell frånvaro från seminarier kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.