Kursplan

Kultur och politik, 7,5 högskolepoäng

(Culture and Politics, 7.5 credits)

Kurskod ES002A
Ämnesgrupp Estetik
Huvudområde Estetik
Konstvetenskap
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2024

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2023-06-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen i estetik, dansvetenskap, filosofi, filmvetenskap, idéhistoria, konstvetenskap, kulturvetenskap, litteraturvetenskap, medievetenskap, musikvetenskap eller teatervetenskap, eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3 eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • sj√§lvst√§ndigt orientera sig i g√§llande regelverk och beslutsg√•ngar vad g√§ller offentlig kulturpolitik
  • sj√§lvst√§ndigt analysera kulturpolitiska program, skeenden och beslut
  • kritiskt problematisera kulturinstitutionernas roll i offentligheten
  • kritiskt diskutera centrala begrepp och f√∂rh√•llningss√§tt p√• det kulturpolitiska f√§ltet

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

I kursen får studenten analysera kulturinstitutioner utifrån kritiska perspektiv. Under kursen studeras och analyseras kulturpolitik samt relationen mellan kultur och politik ur t.ex. ideologiska eller kulturkritiska perspektiv. I kursen besöker studenten ett antal kulturinstitutioner och analyserar deras verksamheter utifrån t.ex. politiska beslut, regelverk och uppdrag.

1001, Kultur och politik, 7,5 högskolepoäng
(Culture and Politics, 7.5 credits)
Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök.

Examination

Kursen examineras genom seminariedeltagande, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga redovisningar.

Eventuell frånvaro från seminarier kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.