Kursplan

Projektledning på kulturfältet, 7,5 högskolepoäng

(Project Organisation in the field of culture, 7.5 credits)

Kurskod ES003A
Ämnesgrupp Estetik
Huvudområde Estetik
Konstvetenskap
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2024

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2023-06-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen i estetik, dansvetenskap, filosofi, filmvetenskap, idéhistoria, konstvetenskap, kulturvetenskap, litteraturvetenskap, medievetenskap, musikvetenskap eller teatervetenskap, eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3 eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • redogöra för centrala begrepp som används vid planering, ledning och genomförande av kulturprojekt
  • självständigt formulera en idé till ett kulturprojekt samt en plan för genomförande
  • värdera och reflektera kring projektledarens ansvar och roll i ett projekt
  • kritiskt reflektera över ett kulturprojekts implikationer i ett större samhälleligt perspektiv

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Studenten utforskar och formulerar självständigt en idé till ett kulturprojekt i privat eller offentlig sektor. Studenten får reflektera över utfallet ur olika perspektiv som t.ex. etiska hänsyn, eller implikationer ur ett samhälleligt perspektiv. I kursen får studenten arbeta med att identifiera vilka kunskaper som krävs för att genomföra ett kulturprojekt. Stor vikt läggs även vid reflektion av den egna insatsen i ett projekt och vid kunskaper kring projektledningens praktik.

1001, Projektledning på kulturfältet, 7,5 högskolepoäng
(Project Organisation in the field of culture, 7.5 credits)
Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom seminariedeltagande, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga redovisningar.

Eventuell frånvaro från seminarier kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.