Kursplan

Forskningsmetoder i praktiken, 7,5 högskolepoäng

(Applied Research Methods, 7.5 credits)

Kurskod ES004A
Ämnesgrupp Estetik
Huvudområde Estetik
Konstvetenskap
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2024

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2023-06-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen i estetik, dansvetenskap, filosofi, filmvetenskap, idéhistoria, konstvetenskap, kulturvetenskap, litteraturvetenskap, medievetenskap, musikvetenskap eller teatervetenskap, eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Svenska 3 eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • sj√§lvst√§ndigt redog√∂ra f√∂r olika perspektiv p√• forskningens roll f√∂r kunskapsutvecklingen p√• det kulturella f√§ltet.
  • sj√§lvst√§ndigt v√§rdera forskningsfr√•gor i relation till verksamheten vid en kulturinstitution eller annan arbetsplats p√• det kulturella f√§ltet.
  • sj√§lvst√§ndigt v√§rdera olika forskningsmetoder och deras oms√§ttning i praktiken i f√∂rh√•llande till olika typer av kulturinstitutioner.
  • sj√§lvst√§ndigt v√§rdera etiska problemst√§llningar i relation till forskningsmetodik

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Under kursen studerar och diskuterar studenten på vilka sätt forskningen bidragit till kunskapsutvecklingen på det kulturella fältet, historiskt och i samtiden, utifrån texter och relevanta exempel. Möjliga forskningsfrågor relevanta för olika typer av kulturinstitutioner värderas. Den praktiska implementeringen av olika metoder i relation till den kunskap man önskar utvinna diskuteras och problematiseras. Genom arbete med exempel ska studenten fördjupa sin insikt om forskningens roll för det kulturella fältet.

1001, Forskningsmetoder i praktiken, 7,5 högskolepoäng
(Applied Research Methods, 7.5 credits)
Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen genomförs i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom seminariedeltagande, skriftliga inlämningsuppgifter samt muntliga redovisningar.

Frånvaro från seminarier kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter i de fall seminarietillfällena inte innehåller för studenten examinerande muntliga redovisningar.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.