Kursplan

Filosofi A, 30 högskolepoäng

(Philosophy A, 30 credits)

Kurskod FI000G
Ämnesgrupp Filosofi
Huvudområde Filosofi
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2021-01-14 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r centrala begrepp och tankestr√∂mningar inom filosofins historia
 • beskriva exempel fr√•n det filosofiska t√§nkandets metodomr√•de och historia
 • √∂versiktligt redog√∂ra f√∂r grundl√§ggande kunskaper inom den politiska filosofins f√§lt, problemomr√•de och historia
 • √∂versiktligt redog√∂ra f√∂r och reflektera √∂ver metafysikens problem och historia
 • √∂versiktligt beskriva f√∂rh√•llandet mellan filosofi och vetenskap
 • definiera omr√•det logik p√• ett grundl√§ggande s√§tt och √∂versiktligt redog√∂ra f√∂r dess historia
 • redog√∂ra f√∂r grundl√§ggande kunskaper inom den filosofiska etikens omr√•de och exemplifiera dess olika problemst√§llningar


Färdighet och förmåga

 • identifiera filosofiska problem
 • l√§sa och tillgodog√∂ra sig filosofiska originaltexter fr√•n antik till modern tid
 • skriftligt √•terge och j√§mf√∂ra enklare filosofiska texter
 • muntligen presentera enklare filosofiska texter inf√∂r en grupp


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • till√§mpa ett grundl√§ggande filosofiskt kritiskt och argumenterande f√∂rh√•llningss√§tt

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen består av fyra delkurser som behandlar etiken, logik- och språkfilosofin, metafysiken och den politiska filosofin utifrån en läsning av originaltexter från antik till modern tid. Kurserna inbegriper jämförelser mellan olika betraktelsesätt.

Politisk filosofi, 7,5 högskolepoäng

(Political philosophy, 7.5 credits)

Delkursen ger en inledning till den politiska filosofin och dess historiska och systematiska sammanhang. Den utg√•r fr√•n hur den antika filosofin st√§llde fr√•gan om vem och vad m√§nniskan √§r, som b√•de fri, f√∂rnuftig och beg√§rande varelse, som lever och verkar som medborgare i en gemenskap, ett ‚ÄĚpolitiskt djur‚ÄĚ. I centrum st√•r fr√•n b√∂rjan fr√•gan om r√§ttvisa, vad r√§ttvisa, r√§tt och r√§ttighet √§r, vad som definierar ett r√§ttvist samh√§lle och hur det kan skapas och uppr√§tth√•llas, vilket i modern tid mynnar ut i teorier om det sociala kontraktet. I detta sammanhang och fram till v√•r tid √§r f√∂rh√•llandet mellan stat, ekonomi och individ central. Men √§ven maktfr√•gan √§r viktig fr√•n den politisk filosofins begynnelse d√• frihet i antiken definieras i relation till slaveriet. Maktperspektivet behandlas i kursen vidare inom ramen f√∂r feministisk, postkolonial och marxistisk filosofi.

1001, Politisk filosofi, 7,5 högskolepoäng

(Political philosophy, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Metafysik, 7,5 högskolepoäng

(Metaphysics, 7.5 credits)

Termen ‚ÄĚmetafysik‚ÄĚ kommer fr√•n grekiskans meta ta fysika, "efter‚ÄĚ eller ‚ÄĚbortom det som r√∂r naturen‚ÄĚ. Den anv√§nds f√∂rst som beteckning p√• de f√∂rel√§sningar av Aristoteles som handlar om den s√• kallade f√∂rsta filosofin. Metafysiken √§r d√§rmed n√§ra f√∂rbunden med det som ocks√• kallas ontologi, det vill s√§ga l√§ran om det varande. Dit h√∂r fr√•gor om vad som √§r det mest grundl√§ggande, materia eller ande, och om det finns en gud och hur denne i s√• fall h√§nger samman med v√§rlden. Ytterst leder oss metafysiken ocks√• mot fr√•gan om vad som k√§nnetecknar filosofin och det filosofiska vetandet som s√•dant. Metafysiken efterstr√§var ett h√∂gre och samlande vetande som √§r n√•got mer √§n vad vi finner inom de vanliga vetenskaperna. Kursen ger utifr√•n en l√§sning av originaltexter fr√•n antik till modern tid en inledning till olika s√§tt att konstruera den h√∂gsta formen av filosofiskt betraktelses√§tt, i form av en f√∂rsta filosofi eller ontologi. Kurserna inbegriper j√§mf√∂relser mellan olika betraktelses√§tt och √§ven kritiska perspektiv p√• den metafysiska traditionen.

1002, Metafysik, 7,5 högskolepoäng

(Metaphysics, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Logik, 7,5 högskolepoäng

(Logic, 7.5 credits)

Logiken har sitt ursprung i Aristoteles analys av hur spr√•kliga satser √§r uppbyggda och hur f√∂ljdriktiga resonemang kan konstrueras. D√§refter har logiken utvecklats i flera riktningar, ibland som ett sj√§lvst√§ndigt symbolspr√•k med n√§rhet till matematiken, ibland som en reflektion √∂ver hur vardagsspr√•ket fungerar. Kursen ger en √∂versikt √∂ver dessa tendenser, med en tonvikt p√• hur synen p√• f√∂rh√•llandet mellan ideala och vardagliga spr√•k samspelar med andra omr√•den som kunskapsteori, metafysik och vetenskapsteori, och diskuterar vidare centrala problem r√∂rande analytiska och syntetiska satser, formell och transcendental logik, dialektisk och hermeneutisk logik. Även feministiska perspektiv p√• kunskapsteori behandlas. Den √§r uppbyggd kring ett studium av originaltexter fr√•n antiken till samtiden.

1003, Logik, 7,5 högskolepoäng

(Logic, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Etik, 7,5 högskolepoäng

(Ethics, 7.5 credits)

Kursen ger utifr√•n en l√§sning av originaltexter en inblick i centrala etiska teorier fr√•n antiken till idag. Termen ‚ÄĚetik‚ÄĚ kommer fr√•n grekiskans ethos, karakt√§r och sedvana. Inom etiken st√§lls fr√•gor om f√∂rh√•llandet mellan teori och praktik, mellan filosofi och erfarenhet, vad det goda i sig √§r, hur det goda livet b√∂r levas och vad som utg√∂r ett riktigt handlande. Den behandlar i synnerhet olika syns√§tt p√• det goda och det r√§tta, p√• dygd och ansvar, samt moralens ursprung. I f√∂rl√§ngningen syftar den till att f√∂rs√∂ka f√∂rst√• m√§nniskans plats och ansvar i v√§rlden. Kurserna inbegriper j√§mf√∂relser mellan olika betraktelses√§tt.

1004, Etik, 7,5 högskolepoäng

(Ethics, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Examination

Examination sker på varje delkurs genom:

 • Skriftlig hemtentamen
 • Seminariedeltagande och n√§rvaro vid f√∂rel√§sningar


Maximalt 20% frånvaro från seminarier/föreläsningar kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

För Väl godkänd på hela kursen krävs motsvarande betyg på minst 15 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.