Kursplan

English translation of course syllabus

Klassikerläsning: Ruth Benedict och Margaret Mead, 7.5 högskolepoäng

(Classic thinkers: Ruth Benedict and Margaret Mead, 7.5 credits)

Kurskod IH000G
Ämnesgrupp Id√©- och l√§rdomshistoria
Huvudområde Idé- och lärdomshistoria/idéhistoria
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2021-02-22 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

30 högskolepoäng inom humaniora eller samhällsvetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • analysera, diskutera och j√§mf√∂ra fr√•gest√§llningar, st√•ndpunkter och argumentationsm√∂nster i Meads och Benedicts f√∂rfattarskap,
  • reflektera kring de centrala begreppen i Meads och Benedicts f√∂rfattarskap, deras inb√∂rdes f√∂rh√•llande och m√∂jliga till√§mpningar,
  • p√• ett f√∂rtroget s√§tt diskutera Meads respektive Benedicts plats och betydelse i de olika vetenskapliga, i bredare mening intellektuella, samt politiska sammanhang som de verkade i,
  • reflektera √∂ver vilken relevans Meads och Benedicts problemst√§llningar och st√§llningstaganden har i v√•r tids t√§nkande,
  • anl√§gga ett historiskt kontextualiserande och kritiskt analyserande f√∂rh√•llningss√§tt till id√©historiska k√§lltexter. 

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen handlar om Margaret Mead och Ruth Benedict som ledande f√∂retr√§dare f√∂r den s.k. Boas-skolan inom modern kulturantropologi och dess inverkan p√• en rad begrepp och f√∂rest√§llningar som har med m√§nniskosyn att g√∂ra ‚Äď exempelvis genom dess kritiska granskning av det moderna samh√§llet ur kulturrelativistiskt j√§mf√∂rande perspektiv och dess produktion av vetenskapliga argument mot rast√§nkande och rasism. Kursen belyser √§ven fr√•gor om k√∂n i det tidiga 1900-talets samh√§lle och forskarv√§rld, om betingelserna f√∂r akademiker att vinna geh√∂r som offentliga intellektuella, och om USA:s utveckling till en id√©m√§ssig supermakt. Kursen tar utg√•ngspunkt i tv√• klassiska verk, Meads Coming of Age in Samoa (1928) och Benedicts Patterns of Culture (1934), men infogar dessa i ett st√∂rre sammanhang, bl.a. genom k√§lltexter av andra f√∂rfattare. Kursen ber√∂r √§ven historiska problematiseringar av olika aspekter av kulturantropologins roll under f√∂rsta h√§lften av 1900-talet, exempelvis dess relation till √§ldre antropologiforskning och till kolonialt formade maktrelationer i milj√∂er d√§r f√§ltstudier bedrevs.

1001, Klassikerläsning: Ruth Benedict och Margaret Mead, 7.5 högskolepoäng
(Classic thinkers: Ruth Benedict and Margaret Mead, 7.5 credits)
Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i seminarie- och föreläsningsform. Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma.

Examination

Examinationen sker dels fortlöpande i form av aktivt deltagande på kursens seminarier, dels i form av en skriftlig inlämningsuppgift vid slutet av kursen.

Högst tre seminarietillfällen kan kompenseras med skriftliga uppgifter.

Eventuella kompletteringar ska vara inlämnade senast 3 veckor efter det att uppgiftens resultat meddelats.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.