Kursplan

Idéhistorisk temakurs: Mångfald och demokrati: den kulturpluralistiska filosofitraditionen i USA, 7,5 högskolepoäng

(Thematic Course in Intellectual History: Diversity and Democracy: The Philosophical Tradition of Cultural Pluralism in the USA, 7.5 credits)

Kurskod IH007G
Ämnesgrupp Idé- och lärdomshistoria/idéhistoria
Huvudområde Idé- och lärdomshistoria/idéhistoria
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2024

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2023-08-24 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

30 högskolepoäng inom humaniora eller samhällsvetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • identifiera viktiga aspekter av de specifika historiska sammanhang i vilka ”kulturpluralism” som filosofisk tradition tog form och fick gehör
  • identifiera centrala problemställningar, teman, dilemman och ställningstaganden bland kulturpluralismens företrädare, samt sådana intellektuella positioner som dessa utvecklades i polemik mot
  • diskutera olika i forskningen förekommande sätt att förstå några tänkares intellektuella projekt, samt olika tolkningar av interna kontraster kulturpluralismens företrädare emellan
  • kontextualisera och kritiskt analysera såväl nutida forskningslitteratur som idéhistoriska källtexter. 

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

I 1910-talets USA utmanade tre företrädare för den pragmatistiska skolan inom akademisk filosofi – Horace Kallen, Alain Locke och Randolph Bourne – sin samtid med ett särskilt sätt att se på relationen mellan kulturell/etnisk mångfald och (sann) demokrati. Det kom att kallas ”cultural pluralism”. Kursen berör breda historiska sammanhang, som konflikterna kring den halvsekellånga immigrationsvåg som ny lagstiftning bröt på 1920-talet och den formella och informella rasism som särskilt inramade den svarta befolkningens livsvillkor. Kursen rör också snävare intellektuella sammanhang, som besläktade idéer inom ny antropologisk forskning, spänningen mellan uppfattningar om demokrati inom ”den progressiva rörelsen”, samt program för ”intercultural education” i New Deal-epokens skolvärld. Kursen behandlar även samband mellan tänkande och livserfarenheter, t.ex. Kallens bakgrund i ortodox immigrantmiljö och profil som sekulär judisk nationalist och Lockes roll som tongivande afroamerikansk intellektuell (”Harlemrenässansens” frontgestalt) och som homosexuell. Kursen belyser bakgrunder till motsättningarna i fråga om mångfald och demokrati i de ”culture wars” som präglar vår tids USA.

1001, Idéhistorisk temakurs: Mångfald och demokrati: den kulturpluralistiska filosofitraditionen i USA, 7,5 högskolepoäng

(Thematic Course in Intellectual History: Diversity and Democracy: The Philosophical Tradition of Cultural Pluralism in the USA, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i seminarie- och föreläsningsform. Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma.

Examination

Examinationen sker dels i form av aktivt deltagande på kursens seminarier, dels i form av en mindre uppsats vid slutet av kursen.

Frånvaro från högst tre seminarietillfällen kan kompenseras med skriftliga uppgifter.

Eventuella kompletteringar ska vara inlämnade senast 3 veckor efter det att uppgiftens resultat meddelats.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.