Kursplan

Idéhistoria A, 30 högskolepoäng

(History of Ideas A, 30 credits)

Kurskod IH008G
Ämnesgrupp Id√©- och l√§rdomshistoria/id√©historia
Huvudområde Idé- och lärdomshistoria/idéhistoria
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2024

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2023-05-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r huvudlinjerna i den v√§sterl√§ndska id√©historien med betoning p√• det politiska t√§nkandet,
 • beskriva relationen mellan id√©er och f√∂rest√§llningar i samtiden och det f√∂rflutna,
 • identifiera centrala begrepp i det politiska t√§nkandet, relatera begreppen till varandra och till historiska sammanhang,

Färdighet och förmåga

 • identifiera grundl√§ggande problem i id√©historiska k√§lltexter,
 • beskriva id√©er genom att placera in dem i deras tidsm√§ssiga politiska, kulturella och intellektuella sammanhang,
 • exemplifiera centrala politiska och intellektuella id√©er och relatera dem till v√•r samtid.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera kring sitt eget l√§rande,
 • reflektera √∂versiktligt kring samtida skeenden och samh√§llsfenomen utifr√•n ett id√©historiskt perspektiv.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

De fyra delkurserna behandlar tillsammans huvudlinjerna i den västerländska idéhistorien från den grekiska antiken till vår tid, och sambanden mellan nutida föreställningar och tidigare tänkande. I centrum står det politiska tänkandet och idéer om bland annat makt, rätt, jämlikhet, rättvisa och medborgarskap. Kursen behandlar även filosofins och vetenskapernas historia, liksom allmänna föreställningar om naturen, människan och samhället under olika perioder.

Antiken och medeltiden, 7,5 högskolepoäng

(Antiquity and the Middle Ages, 7.5 credits)

Delkursen behandlar den grekisk-romerska antikens och medeltidens föreställningar om naturen, samhället och människan.

1001, Antiken och medeltiden, 7,5 högskolepoäng

(Antiquity and the Middle Ages, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Från renässansen till franska revolutionen, 7,5 högskolepoäng

(From the Renaissance to the French Revolution, 7.5 credits)

Delkursen behandlar övergången från den medeltida världsbilden till en ny syn på världen. Huvudavsnitt är renässansen och humanismen och den naturvetenskapliga revolutionen, politiska idéer från 1600- och 1700-talen samt upplysningsfilosofin.

1002, Från renässansen till franska revolutionen, 7,5 högskolepoäng

(From the Renaissance to the French Revolution, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


1800-talet, 7,5 högskolepoäng

(The 19th Century, 7.5 credits)

Delkursen belyser de förändringar som skedde i synen på naturen, samhället och människan under 1800-talet. Särskild vikt läggs vid de romantiska idéerna, idealismen, de politiska ideologierna och utvecklingsläran.

1003, 1800-talet, 7,5 högskolepoäng

(The 19th Century, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Från sekelskiftet 1900 till vår tid, 7,5 högskolepoäng

(The 20th and 21st Centuries, 7.5 credits)

Delkursens huvudsakliga fokus utgör föreställningar om människan och politiken från sekelskiftet 1900 till vår tid. Särskild vikt läggs vid fascism, nazism, utvecklingen av feministiska idéer, nyliberalism, postmodernism och globalisering.

1004, Från sekelskiftet 1900 till vår tid, 7,5 högskolepoäng

(The 20th and 21st Centuries, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Undervisningens upplägg

Undervisningen sker huvudsakligen i form av föreläsningar och seminarier, men även enskilda arbeten och grupparbeten förekommer.

Examination

Antiken och medeltiden:

 • Skriftlig salstentamen
 • Aktivt seminariedeltagande

Från renässansen till franska revolutionen:

 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Aktivt seminariedeltagande
 • Hemtentamen

1800-talet:

 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Aktivt seminariedeltagande
 • Hemtentamen

1900-talet:

 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter och muntliga gruppresentationer
 • Aktivt seminariedeltagande
 • Hemtentamen


Missade seminarietillfällen kan, efter anvisning av kurs-/delkursansvarig, kompenseras med hjälp av skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.