Kursplan

Idéhistoria B, 30 högskolepoäng

(History of Ideas B, 30 credits)

Kurskod IH009G
Ämnesgrupp Id√©- och l√§rdomshistoria/id√©historia
Huvudområde Idé- och lärdomshistoria/idéhistoria
Fördjupning G1E (Grundnivå, innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen)
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2024

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för historia och samtidsstudier vid Södertörns högskola den 2023-05-23 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Idéhistoria/idé- och lärdomshistoria A, 30 högskolepoäng eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • diskutera n√•gra centrala teoribildningar inom samtida id√©historie√§mnet
 • illustrera ett aktuellt tema inom samtida id√©historia
 • √∂versiktligt redog√∂ra f√∂r hur teori och metod anv√§nds i id√©historisk forskning

Färdighet och förmåga

 • sammanfatta de viktigaste problemen, argumenten och slutsatserna i id√©historiska k√§lltexter
 • j√§mf√∂ra och generalisera teman i id√©historiska k√§lltexter
 • diskutera forskning inom ett aktuellt id√©historiskt f√§lt
 • planera och genomf√∂ra ett sj√§lvst√§ndigt mindre arbete
 • till√§mpa grundl√§ggande principer f√∂r formalia vid skrivandet av akademisk text

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • sj√§lvst√§ndigt f√∂rh√•lla sig till ett aktuellt tema inom id√©historien
 • s√∂ka och sammanst√§lla relevanta k√§llor
 • j√§mf√∂ra och v√§rdera olika tolkningar av historiska k√§llor

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen innebär en fördjupning kring vetenskapligt skrivande samt kring tolkning av idéhistoriska källtexter.

Idéhistorisk temakurs, 7,5 högskolepoäng

(Thematic Course in Intellectual History, 7.5 credits)

Kursen innebär en fördjupning av ett aktuellt idéhistoriskt tema. På kursen läses ett urval av texter centrala för att både förstå och problematisera temat. På kursen ingår också läsning av källtexter med relevans för temat. Temat kan variera från termin till termin.

1001, Idéhistorisk temakurs, 7,5 högskolepoäng

(Thematic Course in Intellectual History, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Klassikerläsning, 7,5 högskolepoäng

(Reading Classics, 7.5 credits)

Under delkursen läses antingen ett längre verk eller flera kortare texter av någon (eller några närbesläktade) tänkare, i båda fallen med kompletterande kommenterande texter. Huvudtexten/texterna kan variera från termin till termin men har karaktären av att vara en idéhistorisk klassiker.

1002, Klassikerläsning, 7,5 högskolepoäng

(Reading Classics, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Teori och metod, 6 högskolepoäng

(Theory and Method, 6 credits)

Delkursen har två huvudtemata. Det första temat gäller idé- och lärdomshistoriens speciella förutsättningar, olika synsätt på ämnets tillkomst och framväxt samt dess relationer till andra historiska ämnen. Det andra temat utgörs av tolkning och närläsning av en idéhistorisk källtext, en introduktion till några aktuella tolkningsteorier och i anknytning till detta en närläsning och tolkning av teoretiska/metodologiska texter med anknytning till idéhistoria, samt tolkning och analys av teori och metod i ett idéhistoriskt vetenskapligt verk.

1003, Teori och metod, 6 högskolepoäng

(Theory and Method, 6 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Uppsats, 9 högskolepoäng

(Essay, 9 credits)

Delkursen innefattar att den studerande självständigt skall författa en mindre uppsats över ett väl avgränsat ämne. I seminarieform diskuteras tolkning och analys av källtexter, vad ett idéhistoriskt syfte och en idéhistorisk frågeställning är, avgränsningsproblem, disposition, akribi, excerpering och språklig framställning.

1004, Uppsats, 9 högskolepoäng

(Essay, 9 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala


Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och uppsatshandledning. Utöver den lärarledda undervisningen kan enskilda arbeten och grupparbeten förekomma.

Examination

Teori och metod:

 • Hemtentamen
 • Aktivt seminariedeltagande

Temakurs:

 • Aktivt seminariedeltagande
 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter

Klassikerläsning:

 • Skriftliga inl√§mningsuppgifter
 • Aktivt seminariedeltagande

Uppsats:

 • Uppsats
 • Ventilering av egen uppsats
 • Opponering p√• annan students uppsats.


Missade seminarier kan, efter anvisning av delkursansvarig, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Frånvaro från ventilerings- och opponeringsseminarier kan dock inte kompenseras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.