Kursplan

English translation of course syllabus

Journalistik A, 30 högskolepoäng

(Journalism A, 30 credits)

Kurskod JO000G
Ämnesgrupp Journalistik
Huvudområde Journalistik
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsområde/n Tekniska området 36%
Övriga omr√•den 64%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för samhällsvetenskaper vid Södertörns högskola den 2021-01-21 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r journalistiska arbetsmetoder med fokus p√• nyhetsjournalistik och journalistisk medieproduktion
 • redog√∂ra f√∂r och reflektera √∂ver massmediernas roll i samh√§llet, deras framv√§xt och vad som styr deras inneh√•ll
 • redog√∂ra f√∂r och resonera kring journalistiska researchmetoder, medier√§tt, k√§llkritik, journalistisk etik och journalistiskt spr√•k
 • redog√∂ra f√∂r skillnader mellan genrer och format inom journalistik
 • redog√∂ra f√∂r huvuddragen i svensk f√∂rvaltning och politiska styrformer p√• regional- och kommunal niv√•


Färdighet och förmåga

 • sj√§lvst√§ndigt s√∂ka, v√§rdera och granska information, fr√§mst fr√•n offentliga k√§llor samt presentera resultatet i journalistisk form inom givna tidsramar
 • anv√§nda ett spr√•k som f√∂ljer aktuella normer f√∂r journalistiska texter samt utveckla ett journalistiskt ber√§ttande i text, ljud och bild
 • anv√§nda professionell digital bild- och ljudteknik f√∂r att producera, bearbeta och publicera journalistiskt material p√• digitala plattformar
 • hantera f√∂r yrket relevant teknisk utrustning och mjukvara


Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • reflektera √∂ver det journalistiska uppdraget i ett demokratiskt samh√§lle samt √∂ver journalistrollens f√∂r√§ndring
 • reflektera kring etiska problemst√§llningar inom journalistiken
 • reflektera √∂ver genusfr√•gor, m√•ngkulturalitet och klass i relation till den journalistiska praktiken
 • resonera kring hur digital produktion och publicering inverkar p√• f√∂ruts√§ttningarna f√∂r upphovsr√§tt, etik, k√§llkritik, nyhetsv√§rdering och andra delar av den journalistiska arbetsprocessen 

 

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursens huvudsakliga innehåll bygger på att kunnande om journalistyrket utvecklas i samspel mellan teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet. Detta sker genom journalistiska och medietekniska övningar knutna till teoriundervisning, eget skrivande, bild- och ljudberättande samt handledning och egen reflektion.

God journalistisk etik i enlighet med ‚ÄĚSpelregler f√∂r Press, TV och Radio‚ÄĚ beaktas inom kursen. I alla delkurser ing√•r f√§rdighetstr√§ning i att anv√§nda teknisk utrustning och etablerade metoder f√∂r professionell journalistisk medieproduktion i digitala medier

Journalistik och samhälle, 7.5 högskolepoäng

(Journalism and Society, 7.5 credits)

Delkursen ger en introduktion till den journalistiska arbetsprocessen och journalistikens roll i samhället. Praktiska övningar i intervjuteknik, källkritik och nyhetsvärdering varvas med teoretiska föreläsningar om journalistikens ekonomiska, historiska, politiska och samhälleliga förutsättningar samt om den pågående digitaliseringens påverkan på journalistiken.

1001, Journalistik och samhälle, 7.5 högskolepoäng

(Journalism and Society, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala
Utbildningsomr√•de/n: Tekniska omr√•det 25%   Övriga omr√•den 75%  

Fotojournalistik, 1.5 högskolepoäng

(Photo Journalism, 1.5 credits)

Delkursen ger en introduktion till fotojournalistik samt kamerateknik och bildbehandling.

1002, Fotojournalistik, 1.5 högskolepoäng

(Photo Journalism, 1.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala
Utbildningsomr√•de/n: Tekniska omr√•det 100%  

Layout och textredigering, 1.5 högskolepoäng

(Layout and Text Editing, 1.5 credits)


Delkursen ger kunskap om och träning i typografi, layout och textredigering.

1003, Layout och textredigering, 1.5 högskolepoäng

(Layout and Text Editing, 1.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala
Utbildningsomr√•de/n: Tekniska omr√•det 100%  

Språkstrimman, 4.5 högskolepoäng

(Journalistic Writing, 4.5 credits)

Delkursen ger praktisk övning i journalistiskt skrivande. Studenterna utvecklar sitt språk och sin förmåga att reflektera kring journalistik. Undervisningen sker löpande under hela terminen i form av workshops och seminarier.

1005, Språkstrimman, 4.5 högskolepoäng

(Journalistic Writing, 4.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala
Utbildningsomr√•de/n: Tekniska omr√•det 25%   Övriga omr√•den 75%  

Medierätt och medieetik, 3 högskolepoäng

(Media law and Media ethics , 3 credits)

Delkursen behandlar de juridiska och praktiska förutsättningarna för journalistik som tryckfrihetslagstiftningen, offentlighet och sekretess samt de etiska ramverken för publicistisk verksamhet.

1006, Medierätt och medieetik, 3 högskolepoäng

(Media law and Media ethics , 3 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala
Utbildningsomr√•de/n: Övriga omr√•den 100%  

Nyhetsjournalistik, 6 högskolepoäng

(News Journalism, 6 credits)

Studenten övar journalistiska arbetsmetoder såsom insamling och värdering av material, intervju, källkritisk granskning och nyhetsvärdering. Studenten använder digital teknik för att producera, bearbeta och publicera journalistiskt material på digitala plattformar. Frågor som rör upphovsrätt, journalisters integritet och förhållande till källor tas upp. Vidare behandlar delkursen rättsjournalistik och ger grundläggande kunskaper om hur det svenska rättssystemet fungerar. Kursen tar också upp svensk förvaltning och politiska styrformer på regional- och kommunnivå.

1007, Nyhetsjournalistik, 6 högskolepoäng

(News Journalism, 6 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala
Utbildningsomr√•de/n: Tekniska omr√•det 40%   Övriga omr√•den 60%  

Nyhetsjournalistik i radio, 3 högskolepoäng

(Radio Journalism, 3 credits)

Delkursen innehåller radiojournalistik och grunderna i hanteringen av digital inspelningsteknik samt konsten att hantera den i olika intervju- och inspelningsmiljöer. Studenten tränar ljudredigering i en tekniskt utrustad redaktionsmiljö.

1008, Nyhetsjournalistik i radio, 3 högskolepoäng

(Radio Journalism, 3 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala
Utbildningsomr√•de/n: Tekniska omr√•det 100%  

Kortpraktik, 3 högskolepoäng

(Short Placement, 3 credits)

Inom ramen för denna delkurs gör studenten två veckors praktik på en redaktion med daglig nyhetsproduktion. Under praktiken skriver studenterna en praktikrapport som redovisas vid ett avslutande seminarium.

1009, Kortpraktik, 3 högskolepoäng

(Short Placement, 3 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala
Utbildningsomr√•de/n: Övriga omr√•den 100%  

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, praktik, handledning, praktiska övningar och projektarbeten individuellt såväl som i grupp.

Examination

1001 Journalistik och samhälle

Skriftlig hemtentamen

Skriftliga inlämningsuppgifter

Seminariedeltagande


1002 Fotojournalistik

Fotouppgifter samt skriftliga inlämningsuppgifter

Seminariedeltagande


1003 Layout och textredigering

Layoutuppgifter samt skriftliga inlämningsuppgifter

Seminariedeltagande


1005 Språkstrimman

Skriftliga inlämningsuppgifter

Seminariedeltagande

Interaktiva språkövningar


1006 Medierätt och medieetik

Skriftlig salstentamen

Seminariedeltagande


1007 Nyhetsjournalistik

Skriftlig salstentamen

Skriftliga inlämningsuppgifter

Seminariedeltagande och deltagande i redaktionsarbete


1008 Nyhetsjournalistik i radio

Skriftliga inlämningsuppgifter

Radioinslag

Seminariedeltagande


1009 Kortpraktik

Genomförd praktik (intygas av handledaren på redaktionen)

Skriftlig praktikrapport


Enstaka missade seminarier kan, efter instruktion av examinerande lärare, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs motsvarande betyg på minst 10 högskolepoäng.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.