Kursplan

Gestaltad livsmiljö: Det offentliga rummet som mötesplats för arkitektur, form, konst och kulturarv, 7,5 högskolepoäng

(Designed Living Environments: Public Space as a Meeting Place for Architecture, Design, Art and Heritage, 7.5 credits)

Kurskod KV004A
Ämnesgrupp Konstvetenskap
Huvudområde Konstvetenskap
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinära praktiker
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2024

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2024-02-22 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom humaniora, samhällsvetenskap, konst eller motsvarande. Du behöver också ha Svenska 3, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

  • beskriva olika historiska situationer där konst, arkitektur, form, design och kulturarv samverkar i det offentliga rummet
  • identifiera och beskriva relationerna mellan konst, arkitektur, form, design och kulturarv i det offentliga rummet idag
  • redogöra för och problematisera de sätt på vilka konst, arkitektur, kulturarv och design omfattas av värdeskapande

Färdighet och förmåga

  • självständigt identifiera några centrala frågeställningar vad gäller gestaltad livsmiljö med fokus på konst, arkitektur, form, design och kulturarv
  • analysera olika uttryck inom konst, arkitektur, form, design och kulturarv i det offentliga rummet och ställa dessa i en historisk kontext

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt värdera och diskutera hur konst, arkitektur, form, design och kulturarv i det offentliga rummet ges olika roller i skilda samhällsmiljöer, såsom stadsrum och glesbygd
  • kritiskt värdera konstens, arkitekturens, formens, designens och kulturarvets betydelse i det offentliga rummet. 

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen ger en historisk bakgrund och introducerar och diskuterar centrala begrepp för analys av konst, arkitektur, form, design och kulturarv i det offentliga rummet. Konstens, arkitekturens, formens, designens och kulturarvets roll förstås både i relation till redan existerande värden och planerade miljöer och inbegriper diskussioner om exempelvis så kallad place-making och ikonarkitektur. Här diskuteras också skillnader mellan stad och glesbygd vad gäller olika sorters samhällssatsningar och projekt i det offentliga rummet.

Kursen ger också en bakgrund till politikområdet Gestaltad livsmiljö som etablerades 2018. Här behandlas kulturpolitiken från efterkrigstiden till nutid och förändringar i synsätt på det offentliga rummet och den offentliga konsten både nationellt som internationellt under perioden. 

1001, Gestaltad livsmiljö: Det offentliga rummet som mötesplats för arkitektur, form, konst och kulturarv, 7,5 högskolepoäng
(Designed Living Environments: Public Space as a Meeting Place for Architecture, Form, Art and Cultural Heritage, 7.5 credits)
Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker delvis på distans. Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier liksom med inlämningsuppgifter med kamratrespons. Det förekommer också förinspelade föreläsningar.

Tillgång till dator med internetuppkoppling är en förutsättning för att gå kursen.


Examination

  • Seminariedeltagande
  • Skriftliga inlämningsuppgifter
  • Genomförande av respons på andra studenters arbeten

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.