Kursplan

Mångdisciplinära beslutsprocesser och samverkan i det offentliga rummet, 7,5 högskolepoäng

(Multidisciplinary Decision-Making Processes and Collaboration in the Public Realm, 7.5 credits)

Kurskod KV005A
Ämnesgrupp Konstvetenskap
Huvudområde Konstvetenskap
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinära praktiker
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2025

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2024-02-22 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom humaniora, samhällsvetenskap, konst eller motsvarande. Du behöver också ha Svenska 3, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

  • beskriva de beslutsmässiga förutsättningarna för konstens, arkitekturens, formens, designens och kulturarvets funktion i det offentliga rummet
  • identifiera och beskriva relationer mellan och beslutsprocesser inom centrala aktörer inom fältet konst, arkitektur, form, design och kulturarv i det offentliga rummet
  • redogöra för och problematisera hur samverkan och medborgardialoger aktiveras

Färdighet och förmåga

  • självständigt identifiera teoretiska och metodologiska verktyg för förståelsen av beslutsprocesserna kring konstens, arkitekturens, formens, designens och kulturarvets tillkomst i det offentliga rummet
  • visa hur samarbete mellan olika aktörer inom konst, arkitektur, form, design och kulturarv i det offentliga rummet kan genomföras

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kritiskt värdera och vetenskapligt undersöka beslutsprocesser kring hur konst, arkitektur, form, design och kulturarv behandlas i det offentliga rummet
  • kritiskt värdera de roller som konst, arkitektur, form, design och kulturarv kan tillskrivas 

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen ger kunskaper om beslutsprocesser för planering och gestaltning av offentliga rummet eller livsmiljön och utgår från ett antal exempel där studenterna följer olika led i beslutandet till ett färdigt resultat. Konstens roll i samhällsplaneringen och olika modeller för samverkan inom offentlig konst, arkitektur och design diskuteras, liksom processer och medborgardialoger där civilsamhället inkluderas.

Fokus ligger på relationen mellan hur planering kan förstås teoretiskt och i praktiken, liksom hur aktörer kan verka på olika nivåer. Samspelet mellan aktörer, samt former och metoder för deltagande i demokratiska planeringsprocesser behandlas. Särskild vikt läggs vid hanterandet av komplexa beslutsprocesser och etiska dilemman.

1001, Mångdisciplinära beslutsprocesser och samverkan i det offentliga rummet, 7,5 högskolepoäng
(Multidisciplinary Decision-Making Processes and Collaboration in the Public Realm, 7.5 credits)
Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker delvis på distans. Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier, liksom med inlämningsuppgifter med kamratrespons. Det förekommer också förinspelade föreläsningar.

Tillgång till dator med internetuppkoppling är en förutsättning för att gå kursen.

Examination

  • Seminariedeltagande
  • Skriftliga inlämningsuppgifter
  • Genomförande av respons på andra studenters arbeten

Frånvaro av högst ett seminarium kan kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift enligt instruktion från undervisande lärare.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.