Kursplan

Att tolka det offentliga rummet: interdisciplinära perspektiv på platsanalys, 7,5 högskolepoäng

(Interpreting Public Space: Interdisciplinary Perspectives on Place Analysis, 7.5 credits)

Kurskod KV006A
Ämnesgrupp Konstvetenskap
Huvudområde Konstvetenskap
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Ges endast inom följande program Gestaltade livsmiljöer, gemensamma rum, interdisciplinära praktiker
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2025

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2024-02-22 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Kandidatexamen inom humaniora, samhällsvetenskap, konst eller motsvarande. Du behöver också ha Svenska 3, eller motsvarande.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskap och förståelse

 • beskriva komplexa relationer mellan olika aktörer inom fältet gestaltad livsmiljö genom platsanalys.
 • identifiera och beskriva den egna yrkesrollens funktion inom gestaltad livsmiljö genom analys av en specifik plats
 • redogöra för och problematisera de sätt på vilket offentliga konstprojekt initieras, finansieras, gestaltas och genomförs

Färdighet och förmåga

 • identifiera teoretiska och metodologiska verktyg för platsanalys av konst, arkitektur, form, design och kulturarv i det offentliga rummet
 • analysera konst, arkitektur, form, design och kulturarv i det offentliga rummet som delar i sociala och maktrelaterade processer
 • analysera vilken roll platsanalys kan ha i relation till konstruktionen av konst, arkitektur, form och design i det offentliga rummet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt värdera hur konst, arkitektur, form och design i det offentliga rummet fungerar konstnärligt och rumsligt
 • kritiskt värdera metoderna för och resultaten av en platsanalys

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen utgår från konstvetenskapliga teorier och metoder för att beskriva, tolka och analysera plats och presenterar även hur metoder från konstnärlig praktik, arkitektur och design kan användas. Kursen utgår från studier av både individuellt valda platser och sådana som gruppen besöker kollektivt.

I kursen analyserar och diskuterar studenten konst, arkitektur, form, design och kulturarv i det offentliga rummet producerade såväl i institutionella som i icke-institutionella sammanhang, där fokus ligger på interdisciplinära projekt.

Kursen ger även en introduktion till det reflexiva skrivandet. Kursen fördjupar studentens kunnande vad gäller relationen mellan de många aktörer som är involverade i produktion och underhållande av den gestaltade livsmiljön.

1001, Att tolka det offentliga rummet: interdisciplinära perspektiv på platsanalys, 7,5 högskolepoäng
(Interpreting Public Space: Interdisciplinary Perspectives on Place Analysis, 7.5 credits)
Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker delvis på distans. Undervisningen sker genom föreläsningar och seminarier, liksom med inlämningsuppgifter med kamratrespons. Det förekommer också förinspelade föreläsningar.

Tillgång till dator med internetuppkoppling är en förutsättning för att gå kursen.

Examination

 • Seminariedeltagande
 • Skriftliga inlämningsuppgifter
 • Genomförande av respons av andra studenters arbeten

Frånvaro från högst ett seminarium kan kompenseras med skriftlig inlämningsuppgift enligt instruktion från undervisande lärare

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.