Kursplan

English translation of course syllabus

Litteraturvetenskap A med skapande svenska, 30 högskolepoäng

(Comparative Literature A with Creative Writing, 30 credits)

Kurskod LV000G
Ämnesgrupp Litteraturvetenskap
Huvudområde Litteraturvetenskap
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2021-02-18 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

Kunskaper och förståelse

 • redog√∂ra f√∂r grunderna i litteraturens historia
 • √∂verblickande beskriva litter√§r kanonbildning som kulturhistorisk konstruktion och dess genusaspekter

Färdigheter och förmåga

 • tillgodog√∂ra sig och identifiera litteratur fr√•n olika genrer och epoker
 • beskriva och sammanfatta enklare teoretiska resonemang kring estetiska texter
 • uttrycka sig skriftligt med ett klart och resonerande spr√•k
 • till√§mpa element√§ra teoretiska och metodiska tillv√§gag√•ngss√§tt vid litteraturanalys
 • anv√§nda grundl√§ggande litteraturvetenskapliga och stilistiska begrepp och praktisera dessa i analysen

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • sj√§lvst√§ndigt och i dialog med andra analysera och tolka sk√∂nlitteratur i olika genrer p√• ett grundl√§ggande s√§tt
 • f√∂rst√• och f√∂rklara betydelsen av ett kritiskt, f√∂rberett och faktagrundat f√∂rh√•llningss√§tt.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen inleds med en introduktion till det litteraturvetenskapliga studiet samt en genomgång av litteraturen i övergången mellan muntlig och skriftlig litteratur. I delkurs två och tre behandlas den europeiska litteraturens historia fram till sekelskiftet 1900, medan delkurs fyra studerar 1900-talets litteratur i ljuset av nya medieteknologier. Litteraturvetenskapliga begrepp och metoder för litteraturläsning introduceras och tillämpas kontinuerligt under kursens gång. Parallellt med övriga delkurser läser studenterna samtidigt delkursen Skapande svenska.

Varje moment presenterar och diskuterar ett historiskt inneh√•ll parallellt med teoretisk-metodiska aspekter p√• detta. Kursen som helhet ger en introduktion till litteraturens historia fr√•n antiken till b√∂rjan av 2000-talet, grundl√§ggande litteraturvetenskaplig teori och metod samt inblickar i betydelsen av kategorier som genus, sexualitet, klass, etnicitet och ekokritiska perspektiv inom litteraturvetenskapen. 

Introduktion till litteraturstudiet. Den äldsta litteraturen, 5 högskolepoäng

(Introduction to the Study of Literature. The Oldest Literature, 5 credits)

Delkursen ger en introduktion till det litteraturvetenskapliga studiet genom att problematisera kanonbegreppet och litteraturhistorieskrivningens historia. Dessutom introduceras grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp och metoder för att analysera skönlitterära texter. Kursen behandlar vidare litteraturen i övergången mellan språk- och skriftkultur och de tre klassiska genrerna dramatik, lyrik och epik.

1001, Introduktion till litteraturstudiet. Den äldsta litteraturen, 5 högskolepoäng

(Introduction to the Study of Literature. The Oldest Literature, 5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Förmodern litteratur, 8 högskolepoäng

(Premodern Literature, 8 credits)

Antiken läses som kulturhistorisk konstruktion mot vars bakgrund kursen behandlar den fornnordiska litteraturen, medeltidens och renässansens litteratur. Förståelsen för de litteraturvetenskapliga begrepp och metoder som tidigare introducerats fördjupas genom diskussioner av läsningar med exempelvis genus- och queerperspektiv. Vidare diskuteras implikationerna av den teknologiska utvecklingen för författarnas villkor samt litteraturens samhälleliga funktion och spridning.

1002, Förmodern litteratur, 8 högskolepoäng

(Premodern Literature, 8 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Modern litteratur före 1900, 8 högskolepoäng

(Modern Literature Before 1900, 8 credits)

Från det sena 1600-talets genombrott för kvinnliga författare fortsätter kursen med romanens uppkomst och dess relation till den framväxande borgerlighetens självkonstruktion. Därefter behandlas förromantikens och romantikens stil och teman, liksom litterära manifestationer av den nya framväxande subjektiviteten. Vidare undersöks några av 1800-talets centrala texter och stora teman såsom klass, familj, äktenskap och kolonialism. Kursen behandlar också frågan om hur litterära epoker som realism, naturalism och dekadens leder över i modernismen.

1003, Modern litteratur före 1900, 8 högskolepoäng

(Modern Literature Before 1900, 8 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Modern litteratur efter 1900, 4.5 högskolepoäng

(Modern Literature After 1900, 4.5 credits)

Delkursen behandlar hur litteraturen fungerar i utvecklingen av ett modernt samhälle samt hur det skönlitterära berättandet kan orienteras inom ett föränderligt medielandskap. Med nedslag i 1900-talets litterära strömningar tecknas det skönlitterära berättandets art och funktion i moderna, postmoderna, intermediala och posthumanistiska kontexter.

1004, Modern litteratur efter 1900, 4.5 högskolepoäng

(Modern Literature After 1900, 4.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Skapande svenska 1, 4.5 högskolepoäng

(Creative Writing 1, 4.5 credits)

I delkursen ges studenten möjlighet att öva och utveckla sitt eget skrivande i anslutning till kurslitteraturen och får därmed viss inblick i litterärt skapande, textanalys och texttolkning.

1005, Skapande svenska 1, 4.5 högskolepoäng

(Creative Writing 1, 4.5 credits)

Betygsalternativ: Tvågradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

Examination

Introduktion till litteraturstudiet. Den äldsta litteraturen

 • 1001 Skriftlig salstentamen samt aktivt deltagande vid seminarierna.

 F√∂rmodern litteratur

 • 1002: Skriftlig inl√§mningsuppgift, skriftlig hemtentamen samt aktivt deltagande vid seminarierna.

 Modern litteratur f√∂re 1900:

 • 1003: Skriftlig hemtentamen samt aktivt deltagande vid seminarierna.

 Modern litteratur efter 1900

 • 1004: Skriftliga inl√§mningsuppgifter samt aktivt deltagande vid seminarierna.

Skapande svenska 1:

 • 1005: Studenten fullg√∂r sj√§lvst√§ndiga skrivuppgifter samt deltar aktivt vid seminarierna.

 H√∂gst 25% av missade seminarier kan, efter samr√•d med examinator, kompenseras med skriftliga inl√§mningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.