Kursplan

Vikingen: verklighet, föreställning, fiktion, 7,5 högskolepoäng

(The Viking: Reality, Myth, Fiction , 7.5 credits)

Kurskod LV005G
Ämnesgrupp Litteraturvetenskap
Huvudområde Litteraturvetenskap
Fördjupning G1N (Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2022

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2022-01-20 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • redogöra för olika vikingarepresentationer i litteratur och andra medier från olika genrer och epoker
  • överblickande beskriva vikingen som kulturhistorisk konstruktion ur genusteoretiska, ekokritiska, queerteoretiska och postkoloniala perspektiv
  • tillämpa elementära teoretiska och metodiska tillvägagångssätt vid analys av litteratur, film och TV-serier
  • analysera och tolka vikingarepresentationer i litteratur och andra medier samt i olika genrer på ett grundläggande sätt.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen undersöker och problematiserar ”vikingen” i skärningspunkten mellan historisk verklighet, västerländsk föreställningsvärld och fiktiva bearbetningar. För att förstå utvecklingen av denna figur över tid tas avstamp i ett antal kritiska perspektiv, såsom genusteori, ekokritik, queerteori och postkoloniala studier. Här behandlas ett brett tidsspann av vikingarepresentationer i olika medier, från texter som Eddan till samtida fiktioner som teveserien "Vikings".

1001, Vikingen: verklighet, föreställning, fiktion, 7,5 högskolepoäng

(The Viking: Reality, Myth, Fiction , 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Kursen ges som digital distanskurs.

Examination

Kursen examineras seminariedeltagande och individuell skriftlig hemtentamen.

Frånvaro från högst 20% av seminarierna kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.