Kursplan

Introduktion till fältet kulturella djurstudier, 7,5 högskolepoäng

(Introduction to Cultural Animal Studies, 7.5 credits)

Kurskod LV007G
Ämnesgrupp Litteraturvetenskap
Huvudområde Litteraturvetenskap
Fördjupning G1F (Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsområde/n Humanistiska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå B
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2024

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för kultur och lärande vid Södertörns högskola den 2023-06-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

30 högskolepoäng inom humaniora eller samhällsvetenskap

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • redog√∂ra f√∂r centrala teoretiska ansatser inom f√§ltet kulturella djurstudier,
  • till√§mpa teoretiska begrepp och tolkningsmetoder med relevans f√∂r djurstudief√§ltet vid analys av verk inom genrer s√•som sk√∂nlitteratur, film och performance,
  • anl√§gga perspektiv fr√•n djurstudief√§ltet p√• det komplexa f√∂rh√•llandet mellan m√§nniskor och andra arter, s√•som det konstruerats genom kulturhistorien,
  • kritiskt diskutera och v√§rdera djurstudief√§ltets relevans f√∂r humaniora.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen ger en introduktion till fältet kulturella djurstudier, som del av posthumanismens bredare kunskapsområde. Fältets centrala tankegångar, begrepp och teoretiska texter presenteras och diskuteras. Kursen ger övning i att använda fältets perspektiv vid analys av icke-mänskliga djur såsom de framträder i olika estetiska uttryck såsom konst, litteratur och film. Historiska förändringar i synen på relationen mellan djur och människa diskuteras i relation till frågor om kunskapsproduktion, makt och etik.

1001, Introduktion till fältet kulturella djurstudier, 7,5 högskolepoäng

(Introduction to Cultural Animal Studies, 7.5 credits)

Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier.

Kursen ges som digital distanskurs.

Tillgång till dator med internetuppkoppling är en förutsättning för att gå kursen.

Examination

Kursen examineras seminariedeltagande och individuell skriftlig hemtentamen.

Frånvaro från högst 20% av seminarierna kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.