Kursplan

English translation of course syllabus

Matematik 1, årskurs 4-6, 7.5 högskolepoäng

(Mathematics 1, Primary School, Year 4-6, 7.5 credits)

Kurskod MA000G
Ämnesgrupp Matematik
Huvudområde Inget huvudområde
Fördjupning GXX (Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras)
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsområde/n Naturvetenskapliga området 100%
Ges endast inom följande program Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot årskurs 4-6
Betygsalternativ på hel kurs Tregradig skala
Utbildningsnivå Grundnivå
Kursnivå A
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2021

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningens kursplanenämnd vid Södertörns högskola den 2021-03-25 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Studenten ska vara antagen till Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot årskurs 4-6, 240 högskolepoäng

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • exemplifiera och f√∂rklara grundl√§ggande √§mnesteori inom grundskolans matematikundervisning med fokus p√• taluppfattning och grundl√§ggande algebra
  • redog√∂ra f√∂r hur √§mnesteorin till√§mpas i grundskolans matematikundervisning
  • klarg√∂ra centrala matematiska strukturer i grundskolans centrala inneh√•ll
  • beskriva den matematik som undervisas i grundskolan samt matematiskt spr√•k, begreppsformulering, symboler och termer s√•v√§l i tal som skrift
  • diskutera matematisk modellering och probleml√∂sning inom ramen f√∂r grundskolans centrala inneh√•ll

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen introducerar ämnesstudier och didaktiska ämnesstudier i matematik kopplat till aktuell forskning i matematik och matematikdidaktik sett ur ett internationellt perspektiv. En central del av kursen ägnas åt matematikdidaktisk teoribildning och hur man omsätter teorin i grundskolans matematikundervisning. Kursen betonar vikten av såväl goda ämneskunskaper som ämnesdidaktiska kunskaper. I fokus för kursen står förståelse av de räknelagar och strukturer som ligger till grund för den matematik som undervisas i grundskolan samt förmågan att utföra och beskriva motsvarande matematiska operationer i tal och skrift.

Syftet med kursen är att introducera den matematik som undervisas i grundskolan, såväl matematiska strukturer och konstruktioner, matematiskt språk, begreppsformulering, matematiska termer och symboler som matematiska modeller och problemlösning. Samtidigt ges en grundläggande förståelse för hur olika matematikområden utvecklats historiskt och hur matematiska begrepp formats i olika kulturer.

1001, Matematik 1, Skolans matematik, 7.5 högskolepoäng
(Mathematics 1, School Mathematics , 7.5 credits)
Betygsalternativ: Tregradig skala

Undervisningens upplägg

I kursen ingår föreläsningar, seminarier och praktiska övningar

Examination

1001 - Matematik 1, Skolans matematik

  • Skriftlig salstentamen
  • Skriftlig individuell reflektionsuppgift
  • Muntliga och skriftliga seminarieuppgifter
  • Seminariedeltagande
  • Deltagande p√• obligatoriska f√∂rel√§sningar


Föreläsningar och högst två seminarietillfällen kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

För VG på hel kurs krävs VG på salstentamen.

Betygskriterier delas ut vid kurs/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.