Logo SH

Kursplan

Mobila tjänster och gränssnitt, 5 poäng

(Mobile Services and Interfaces, 7.5 ECTS Credits)

Kurskod: ME1408
Ämnestillhörighet: Medieteknik
Ansvarig institution: Kommunikation, teknik och design
Utbildningsområde: Tekniska området 100%
Betygsalternativ på hel kurs: G/VG
Nivå: 1-20 poäng
Gäller fr.o.m: HT 2004 t.o.m: VT 2007


1. Beslut

Kursplanen är fastställd 2004-10-11 av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola enligt bestämmelserna i högskoleförordningen 6 kap. 7§.

2.Syftet med kursen

Kursen syftar till att ge en grundläggande introduktion till mobil kommunikationsteknik och de tjänster och applikationer som denna teknik möjliggör. Fokus ligger på mobil teknologi, affärsmodeller, koncept för mobila tjänster samt gränssnittsdesign för mobila terminaler. Kursen belyser ämnet utifrån perspektiv såsom: teknikhistoria, affärsutveckling, social och kulturell kontext samt interaktionsdesign.

Inom programmet läggs fokus på att belysa tidigare delkursers innehåll i en mobil kontext där studenterna applicerar förvärvad kunskap, såväl praktisk som teoretisk, i en realistisk projektsituation med tydligt fokus på den mobila tekniken.

Kursen innehåller såväl teoretiska som praktiska moment, speciellt då designprocessen i hög grad präglas av praktiska designövningar såsom framställande och analys av interaktiva storyboards, kollage och andra skissningstekniker, prototyper (digitalt/skärmbaserade och fysiska i form av lera, papper, skum osv.) och presentationer.

3.Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper för att planera och utveckla tjänster och applikationer för mobil informationsteknik. Stor vikt läggs vid att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk design/utvecklingsverksamhet sett ur ett projektperspektiv. Kursen kommer även att ge en inblick i för området aktuell litteratur och debatt. Kursens moment omfattar bland annat:

" den mobila kommunikationsteknologins utveckling
" design av mobila IT-artefakter
" affärsmodeller för mobila applikationer och tjänster
" kontextuella användarstudier
" visuell gränssnittsdesign för mobila terminaler

4.Särskilda förkunskaper

Studenten ska vara antagen till programmet IT, medier och design.

5. Formerna för att bedöma studenternas prestationer

Examination sker genom aktivt deltagande i lektionsbunden undervisning samt genom utförande och inlämnande av projektuppgifter som redovisas muntligen och skriftligen, och/eller i form av löpande prövning inom ramen för undervisningen. Stor vikt läggs vid att kursens moment genomförs verklighetstroget med avseende på deadlines för inlämningar m.m.

6. Delkurser och examinationsmoment

 • Mobila tjänster och gränssnitt, 5 poäng

  (Mobile Services and Interfaces, 7.5 ECTS Credits)

  1001, Mobila tjänster och gränssnitt, 5 poäng

  (Mobile Services and Interfaces, 7.5 ECTS Credits)

  Examinationsform: Fortlöpande
  Betygsskala: U-G-VG

6. Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.

8.Litteratur

Kurslitteraturlista kan sökas fram på sh.se/kurslitteratur