Kursplan

Miljökommunikation, 7,5 högskolepoäng

(Environmental Communication, 7.5 credits)

Kurskod MJ006A
Ämnesgrupp Milj√∂vetenskap
Huvudområde Miljövetenskap
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Naturvetenskapliga området 20%
Samhällsvetenskapliga området 80%
Betygsalternativ på hel kurs AF
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2024

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2023-04-26 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora med minst 90 högskolepoäng med relevans för miljö, hållbarhet eller global utveckling. Dessutom krävs gymnasiekurs Engelska 6.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • kritiskt granska och j√§mf√∂ra olika teorier och perspektiv inom omr√•det milj√∂kommunikation
  • analysera och bed√∂ma olika organisationers roller och processer inom milj√∂kommunikation
  • till√§mpa ett avancerat teoretiskt ramverk p√• olika fallstudier och fr√•gest√§llningar utifr√•n risk- och kriskommunikation i olika organisationer och sociala r√∂relser
  • presentera och diskutera litteratur√∂versikter och rapporter b√•de muntligt och skriftligt
  • kritiskt v√§rdera mediarelaterade etiska aspekter i f√∂rh√•llande till teorier om milj√∂kommunikation.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen fokuserar på kommunikationsprocesser mellan olika aktörer med syftet att fördjupa förståelsen för komplexa miljöfrågor-/problem mellan olika aktörer. Offentliga kommunikationsstrategier analyseras och relateras till institutionella strukturer såväl som allmänhetens attityder till miljöfrågor.

Olika kommunikationsteorier samt risk-/kriskommunikation värderas för att få en förståelse för kommunikationsprocesser kring miljöfrågor både inom organisationer och utåt mot allmänheten, media och andra institutioner.

1001, Miljökommunikation, 7,5 högskolepoäng
(Environmental Communication, 7.5 credits)
Betygsalternativ: AF

Undervisningens upplägg

Kursen baseras på föreläsningar i kombination med gruppträffar och obligatoriska seminarier.

Examination

Kursen examineras genom:

  • skriftlig hemtentamen
  • muntliga bidrag vid seminarier.

Frånvaro från högst 50% av seminarierna kan kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Obligatoriska uppgifter måste lämnas in inom ett år efter att kursen avslutats.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.