Kursplan

Hållbarhet, civilsamhället och transnationell governance, 7,5 högskolepoäng

(Sustainability, Civil Society and Transnational Governance, 7.5 credits)

Kurskod MJ008A
Ämnesgrupp Miljövetenskap
Huvudområde Miljövetenskap
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Naturvetenskapliga området 50%
Samhällsvetenskapliga området 50%
Betygsalternativ på hel kurs AF
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2024

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2023-06-07 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora med minst 90 högskolepoäng med relevans för miljö, hållbarhet eller global utveckling. Dessutom krävs gymnasiekurs Engelska 6.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • problematisera centrala begrepp inom forskningsområdet transnationell governance
  • analysera miljöfrågor utifrån övergripande koncept såsom governance, civilsamhället, globalisering och hållbar utveckling.
  • tillämpa teoretiska nyckelbegrepp inom hållbarhetsvetenskap, civilsamhället och transnationell governance för att analysera utmaningar för effektiv och legitim governance relaterade till olika miljöfrågor
  • kritiskt tolka, samt presentera och diskutera, teorier och vetenskapliga studier inom hållbarhetsvetenskap, civilsamhället och transnationell governance
  • bedöma vetenskapliga, etiska och sociala aspekter relaterade till miljövetenskap
  • utvärdera konsekvenser av governance i relation till de sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna av hållbar utveckling

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen diskuterar utmaningar inom hållbar utveckling i relation till transnationell (fler-nivå) governance, där statliga och icke-statliga aktörer interagerar. Koncepten globala civilsamhällen, icke-statliga organisationer (NGOs) och sociala rörelser utforskas i relation till vetenskapliga studier om transnationell governance. På kursen analyserars konsekvenser och utmaningar av transnationell och fler-nivå-governance. samt problematiserar begrepp såsom legitimitet, representation och påverkan.

1001, Hållbarhet, civilsamhället och transnationell governance, 7,5 högskolepoäng
(Sustainability, Civil Society and Transnational Governance, 7.5 credits)
Betygsalternativ: AF

Undervisningens upplägg

Kursen bygger huvudsakligen på diskussionsseminarier i kombination med introducerande föreläsningar. Föreläsningarna och seminarierna är utformade för att stödja studenterna i förståelsen av kurslitteraturen samt utvalda vetenskapliga artiklar.

Examination

Kursen examineras genom:

  • Skriftliga inlämningsuppgifter
  • Seminariedeltagande
  • Muntliga presentationer

Frånvaro från högst 50% av seminarierna kan, efter instruktion av examinerande lärare, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. Kompenserande uppgifter skall lämnas in inom ett år efter avslutad kurs.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.