Kursplan

Klimatförändringar och hållbarhetsomställning, 7,5 högskolepoäng

(Climate change and sustainability transformation, 7.5 credits)

Kurskod MJ012A
Ämnesgrupp Miljövetenskap
Huvudområde Miljövetenskap
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Naturvetenskapliga området 100%
Betygsalternativ på hel kurs AF
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2024

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2023-03-22 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora med minst 90 högskolepoäng med relevans för miljö, hållbarhet eller global utveckling. Dessutom krävs gymnasiekurs Engelska 6.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • definiera huvudkomponenter som driver jordens klimatsystem
  • redogöra för naturliga processer viktiga för regional och global klimatdynamik
  • bedöma och utvärdera interaktionen mellan miljöförändringar och klimatförändringar ur ett hållbarhetsperspektiv
  • kritiskt analysera konsekvenser av klimatförändringar på natur- och landskapsförvaltning
  • identifiera och utvärdera exempel på hur lokalt förekommande ekologiska funktioner och mekanismer i så kallade ”Hope spots” kan vara av stor betydelse för hur hållbar samhällsomställning kan leda till återhämtning av ekosystemfunktioner.


Innehåll, delkurser och examinationsmoment

Kursen utgår från ett processorienterat förhållningssätt till förvaltning av naturresurser och hållbarhetsomställningar i ett föränderligt klimat, från lokal och regional skala till frågor på global nivå. Studenterna får träna på att utvärdera effekter av människans kumulativa miljöpåverkan och förvaltning av naturliga miljöer. Kursen ger en fördjupad förståelse för pågående klimat- och miljöförändringar genom att studera mönster och processer i olika landskap, samt genom att identifiera, utforska och koppla samman bevarandeprioritering och hållbarhetsutmaningar utifrån lokala och globala förändringsperspektiv. Kursdeltagarna analyserar hur ekologiska funktioner och mekanismer kan samverka med antropogena processer vid hållbar samhällsomställning. Detta exemplifieras bland annat med så kallade ”Hope spots”, områden som bedöms som viktiga för övriga delar i ett ekosystem.

1001, Projektarbete, 4 högskolepoäng
(Project assignment, 4 credits)
Betygsalternativ: AF

1002, Seminarier och övningar, 3,5 högskolepoäng
(Seminars and exercises, 3.5 credits)
Betygsalternativ: Tvågradig skala

Undervisningens upplägg

Kursen består av föreläsningar, seminarier och uppgifter inklusive individuellt projektarbete och grupparbeten.

Examination

1001, Projektarbete

  • individuell muntlig redovisning
  • individuell skriftlig projektrapport

 

1002, Seminarier och övningar

  • aktivt deltagande på seminarier
  • muntlig redovisning i grupp
  • skriftliga rapporter i grupp och individuellt

 

Frånvaro från högst 50% seminarierna kan, efter instruktion från den examinerande läraren, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter.

Kompenserande uppgifter skall lämnas in senast ett år efter avslutad kurs.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.