Kursplan

Samtida debatt inom utvecklings-och hållbarhetsstudier, 7,5 högskolepoäng

(Contemporary Debate in Development and Sustainability Studies, 7.5 credits)

Kurskod MJ013A
Ämnesgrupp Milj√∂vetenskap
Huvudområde Miljövetenskap
Fördjupning A1N (Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav)
Ansvarig institution Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik
Utbildningsområde/n Naturvetenskapliga området 30%
Samhällsvetenskapliga området 70%
Betygsalternativ på hel kurs AF
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Engelska
Giltig fr.o.m. Vårtermin 2024

Fastställande

Kursplanen är fastställd av Institutionsnämnden för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola den 2023-03-22 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora med minst 90 högskolepoäng med relevans för miljö, hållbarhet eller global utveckling. Dessutom krävs gymnasiekurs Engelska 6.

Lärandemål

Efter genomgången kurs kan studenten:

  • identifiera, beskriva och kritiskt tolka centrala begrepp och teorier inom samtida utvecklings- och h√•llbarhetsstudier
  • f√∂rklara och kritiskt diskutera olika utvecklingsstrategier och deras betydelse f√∂r milj√∂, ekonomi och social r√§ttvisa
  • identifiera, j√§mf√∂ra och v√§rdera hur olika politiska och akademiska perspektiv och argument relaterar till utmaningar inom utveckling och h√•llbarhet
  • till√§mpa kollektiva l√§randeprocesser som fr√§mjar f√∂rst√•else av globala utvecklings- och h√•llbarhetsfr√•gor.

Innehåll, delkurser och examinationsmoment

I denna kurs diskuteras och problematiseras samtida kritiska debatter inom fälten global utveckling och hållbarhetsstudier. Kursens utformning möjliggör för studenterna att tillsammans med läraren utveckla kursinnehållet utifrån sina intressen och samtidigt stärker sina kritiska perspektiv på utveckling och hållbarhet. Ett specifikt fokus kommer att ligga på normativa aspekter av kursmaterialet.

1001, Samtida debatt i utvecklings- och hållbarhetsstudier, teori, 5 högskolepoäng
(Contemporary Debates in Development and Sustainability Studies, theory, 5 credits)
Betygsalternativ: AF

1002, Samtida debatt i utvecklings- och hållbarhetsstudier, seminarier, 2,5 högskolepoäng
(Contemporary Debates in Development and Sustainability Studies, seminars , 2.5 credits)
Betygsalternativ: Tvågradig skala

Undervisningens upplägg

Kursen inneh√•ller f√∂rel√§sningar, seminarier och grupparbeten. Kursen baseras p√• en h√∂g grad av studentdeltagande i utveckling av kursinneh√•llet, dess design och genomf√∂rande. Studentinflytande fr√§mjas ytterligare genom interaktivt student-l√§rarengagemang och utbyten kring banbrytande debatter inom kritiska utveckling och h√•llbarhetsstudier. 

Examination

1001, Samtida debatt i utvecklings- och hållbarhetsstudier, teori, 5 poäng

  • individuell skriftlig rapport

1002, Samtida debatt i utvecklings- och hållbarhetsstudier, seminarier, 2.5 poäng

  • muntlig redovisning, samt skriftliga inl√§mningsuppgifter i grupp och individuellt
  • seminariedeltagande.

Frånvaro från högst 50% av seminarierna kan, efter instruktion från examinerande lärare, kompenseras med skriftliga inlämningsuppgifter. De kompenserenade uppgifterna måste lämnas in inom ett år efter avslutad kurs.

Betygskriterier delas ut vid kurs-/delkursstart.

Om en student har intyg från Södertörns högskola om kompensatoriskt stöd har examinator rätt att besluta om anpassad examination eller alternativ examinationsform i enlighet med Södertörns högskolas regelverk.

Begränsningar i rätten att tillgodoräkna kursen i examen

Kursen får inte tillgodoräknas i examen samtidigt med inom eller utom landet genomgången kurs, vars innehåll helt eller delvis överensstämmer med innehållet i kursen.