Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Masterprogram i historia, 120 högskolepoäng

(History, Master's programme, 120 credits)

Programkod P1243
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2020

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-12-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2020-01-07.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen i historia, samtidshistoria, ekonomisk historia, idéhistoria eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs SV B/Sv2 B eller motsvarande.

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • sammanfatta grunddragen i de vanligast f√∂rekommande teoretiska skolorna inom det disciplin√∂verskridande historie- och kulturvetenskapliga f√§ltet
 • uppvisa f√∂rdjupad f√∂rst√•else av vetenskapliga metoder och olika k√§llor med relevans f√∂r kulturanalyser och historiska unders√∂kningar
 • initierat redog√∂ra f√∂r den kontext och den forskning som ligger inom temat f√∂r den egna forskningsuppgiften
 • uppvisa f√∂rdjupad kunskap om historiska teman avgr√§nsat genom period, geografi eller sin vetenskapliga tematik
 • sj√§lvst√§ndigt sammanfatta de i historie√§mnet vanligast f√∂rekommande teoretiska och metodiska ansatserna samt visa prov p√• f√∂rdjupade kunskaper och ett analytiskt f√∂rh√•llningss√§tt till historie√§mnets empiri

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • utf√∂ra kvalificerade arbetsuppgifter d√§r f√∂rdjupade kunskaper och f√§rdigheter i historia utg√∂r en v√§rdefull grund
 • skriftligt och muntligt presentera vetenskapligt grundade resultat p√• b√•de ett akademiskt och ett popul√§rvetenskapligt s√§tt i s√•v√§l nationella som internationella sammanhang
 • sj√§lvst√§ndigt formulera och avgr√§nsa ett vetenskapligt forskningsproblem och kreativt genomf√∂ra en studie som bidrar till kunskapsutvecklingen
 • delta i vetenskapliga diskussioner och d√§r bidra med kvalificerade och kreativa synpunkter
 • till√§mpa f√∂rdjupade och breddade kunskaper inom historia
 • i planeringen av genomf√∂randet av uppgifter v√§lja f√∂r fr√•gest√§llningen adekvat metod, k√§llmaterial och teori

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • reflektera √∂ver den vetenskapliga forskningens samh√§llsroll
 • g√∂ra v√§lgrundade forskningsetiska √∂verv√§ganden
 • ta ansvar f√∂r sin egen kunskapsutveckling
 • inta ett kritiskt och analytiskt f√∂h√•llningss√§tt till olika typer av k√§llor
 • uppvisa djup medvetenhet om att kulturella och historiska fenomen kan betraktas ur olika vetenskapliga perspektiv

Användbarhet

Masterprogrammet i historia ger en generell kompetens i den i många samhällsfunktioner viktiga förmågan att värdera och själv genomföra vetenskaplig forskning. Utbildningen ger därför kvalifikationer för arbete inom kunskapsintensiva verksamheter, inom kultursektorn, offentlig förvaltning, utbildningsväsendet med mera. Programmet ger utrymme att förbereda sig för olika områden på arbetsmarknaden.

En masterexamen i historia är behörighetsgrundande för forskarutbildningen i historia.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie masterexamen med huvudområdet historia Degree of Master of Arts (120 credits) in History

Krav för examen:

Filosofie kandidatexamen med historia, samtidshistoria, ekonomisk historia, idéhistoria eller motsvarande som huvudämne samt fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfodringarna skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet.

Programbeskrivning

Utbildningen är ett masterprogram med historia som huvudområde, men med en profil som vidgar perspektiven mot ett mångvetenskapligt historiskt och kulturvetenskapligt fält. Syftet är att man efter avslutad utbildning skall vara väl hemmastadd i mål, metoder och forskningstraditioner inom dessa till historieämnet angränsande ämnen och i en vidare historisk och kulturvetenskaplig vetenskapstradition.

Ämnena arkeologi, etnologi, id√©historia, historia och religionsvetenskap ing√•r i samarbetet och anordnar gemensamma kurser och seminarier.

Programmet ger fördjupad kompetens i historievetenskaplig forskning. Dessa färdigheter visas i det självständiga examensarbetet (masteruppsatsen). Till stor del är programmet upplagt för att förbereda och understödja genomförandet av det självständiga arbetet.

Programmet har också som mål att bredda kunskapen i historia utöver i det fält som omfattas i examensarbetet, när det gäller kännedom om metoder, dominerande inriktningar och som fördjupning inom någon historisk tematik.

Praktik och förberedande kursläsning förbereder för en arbetsmarknad, alternativt ger fältstudier utomlands en specialisering på kunskap om den historiska utvecklingen i en region utanför Sverige.

Den första terminen förbereder för den kommande forskningsuppgiften. Redan under första terminen ringas uppsatsämnet in. Två av delkurserna är gemensamma för forskarområdet

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

Termin 1

 • Introduktion till omr√•det Historiska studier 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Teoretiska debatter i historievetenskapen, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Metodologi och till√§mpad teori, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Vetenskapsteori, 7,5 h√∂gskolepo√§ng

Termin 2

 • Valbara kurser, 30 h√∂gskolepo√§ng (se under "Kurser som kan ing√• i programmet")

Termin 3

 • Academic English, Advanced Level, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Att kommunicera vetenskap, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Praktik eller valbara kurser om 15 h√∂gskolepo√§ng (se under "Kurser som kan ing√• i programmet")

Termin 4

 • Masteruppsats i historia, 30 h√∂gskolepo√§ng

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Termin 2 består av valbara kurser som ges på institutionen/högskolan eller på andra lärosäten (internationellt eller nationellt). De olika ämnena på institutionen för historia och samtidsstudier har kurser om 7,5 högskolepoäng som är öppna för institutionens masterstudenter. Valet av kurser godkänns av ämnessamordnaren.

Under termin 3 utgörs 15 högskolepoäng av valbara kurser. Studenten kan antingen välja kursen Yrkespraktik / internationella fältstudier, 15 högskolepoäng eller välja kurser på masternivå som ges på högskolan eller andra lärosäten på samma sätt som under termin 2.

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Masteruppsats, 30 högskolepoäng.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.