Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Magisterprogram i historia, 60 högskolepoäng

(History, Master's programme, 60 credits)

Programkod P1244
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2020

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-12-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2020-01-07.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen i historia, samtidshistoria, ekonomisk historia, idéhistoria eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs SV B/Sv2 B eller motsvarande.

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • sammanfatta grunddragen i de vanligast f√∂rekommande teoretiska skolorna inom det disciplin√∂verskridande historie- och kulturvetenskapliga f√§ltet
 • uppvisa f√∂rdjupad f√∂rst√•else av vetenskapliga metoder och olika k√§llor med relevans f√∂r kulturanalyser och historiska unders√∂kningar
 • redog√∂ra f√∂r den kontext och den forskning som ligger inom temat f√∂r den egna forskningsuppgiften
 • redog√∂ra f√∂r minst ett historiskt tema ut√∂ver temat f√∂r den egna forskningsuppgiften, och avgr√§nsat genom period, geografi eller sin vetenskapliga tematik
 • sammanfatta de i historia vanligast f√∂rekommande vetenskapsteoretiska skolorna och metodiska ansatserna

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • skriftligt och muntligt presentera vetenskapligt grundade resultat p√• b√•de ett akademiskt och ett popul√§rvetenskapligt s√§tt
 • sj√§lvst√§ndigt formulera och avgr√§nsa ett vetenskapligt forskningsproblem och kreativt genomf√∂ra en studie som bidrar till kunskapsutvecklingen
 • delta i vetenskapliga diskussioner
 • till√§mpa f√∂rdjupade kunskaper inom historia
 • i planeringen av genomf√∂randet av uppgiften v√§lja f√∂r fr√•gest√§llningen adekvat metod, k√§llmaterial och teori

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • reflektera √∂ver den vetenskapliga forskningens samh√§llsroll
 • g√∂ra v√§lgrundade forskningsetiska √∂verv√§ganden
 • ta ansvar f√∂r sin egen kunskapsutveckling
 • inta ett kritiskt och analytiskt f√∂h√•llningss√§tt till olika typer av k√§llor
 • uppvisa insikter om att kulturella och historiska fenomen kan betraktas ur olika vetenskapliga perspektiv

Användbarhet

Magisterprogrammet i historia ger en generell kompetens i den viktiga förmågan att värdera och själv genomföra vetenskaplig forskning. Utbildningen ger därför kvalifikationer för arbete inom exempelvis kunskapsintensiva verksamheter, inom kultursektorn, offentlig förvaltning och utbildningsväsendet.

En magisterexamen i historia är behörighetsgrundande för forskarutbildningen i historia.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie magisterexamen med huvudområdet historia Degree of Master of Arts (60 credits) in History

Krav för examen:

Filosofie kandidatexamen med historia, samtidshistoria, ekonomisk historia, idéhistoria eller motsvarande som huvudämne samt fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfodringarna ha fullgjort en självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Programbeskrivning

Utbildningen är ett magisterprogram med historia som huvudområde med en profil som vidgar perspektiven mot ett mångvetenskapligt historiskt och kulturvetenskapligt fält. Syftet är att man, efter avslutad utbildning, ska vara väl hemmastadd i mål, metoder och forskningstraditioner inom dessa till historieämnet angränsande ämnen och i en vidare historisk och kulturvetenskaplig vetenskapstradition.

Ämnena arkeologi, etnologi, id√©historia, historia och religionsvetenskap ing√•r i samarbetet och anordnar gemensamma kurser och seminarier.

Programmet ger fördjupad kompetens i historievetenskaplig forskning och behörighet till forskarutbildning i historia. Dessa färdigheter visas i det självständiga examensarbetet (magisteruppsatsen). Programmet är upplagt för att förbereda och understödja genomförandet av det självständiga arbetet.

Den första terminen förbereder för den kommande forskningsuppgiften . Redan under första terminen ringas uppsatsämnet in. Termin 2 ägnas åt ett självständigt vetenskapligt arbete (magisteruppsats) på 30 högskolepoäng.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

Termin 1

 • Introduktion till omr√•det Historiska studier 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Teoretiska debatter i historievetenskapen, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Metodologi och till√§mpad teori, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Vetenskapsteori, 7,5 h√∂gskolepo√§ng

Termin 2

 • Magisteruppsats i historia, 30 h√∂gskolepo√§ng

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Magisteruppsats, 30 högskolepoäng

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.