Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Medievetarprogrammet, 180 högskolepoäng

(Media Studies, 180 credits)

Programkod P1313
Ansvarig institution Institutionen för kultur och lärande
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2017

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2009-04-16 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2017-03-20.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet A6) samt Engelska B/Engelska 6.

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning har studenten

 • empiriska sakkunskaper samt historiska och teoretiska perspektiv p√• det brett avgr√§nsade f√§ltet medierad kommunikation - s√•v√§l press, radio, TV, internet, som annan kommunikationsteknologi
 • en bred skolning i vetenskaplig teori och metod inom medie- och kommunikationsvetenskap
 • f√∂rdjupad praktisk och teoretisk f√∂rst√•else f√∂r presentationsteknik och interaktiva medier liksom av gestaltning av kunskaps- och kommunikationsprocesser
 • kunskaper om kommunikation som id√© och m√§nsklig process

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning har studenten

 • f√∂rm√•ga att f√∂rmedla medieteoretiska insikter s√•v√§l muntligt som skriftligt
 • god analytisk och kritisk f√∂rm√•ga inom f√§ltet medier och kommunikation
 • f√∂rm√•ga att planera, genomf√∂ra och redovisa ett sj√§lvst√§ndigt medievetenskapligt arbete
 • goda kunskaper i kvalitativa och kvantitativa metoder f√∂r analys av mediernas publiker, texter och produktionsvillkor
 • praktisk f√∂rtrogenhet med datorn som verktyg och medium
 • f√∂rm√•ga att argumentera och driva en tes s√•v√§l muntligt som skriftligt

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning har studenten

 • f√∂rm√•ga att kritiskt, sj√§lvst√§ndigt och konstruktivt kunna v√§rdera den medierade kommunikationens betydelser i samh√§llsutvecklingen
 • f√∂rm√•ga att analysera och presentera l√∂sningar p√• medievetenskapliga problem formulerade s√•v√§l inom som utom akademin
 • f√∂rm√•ga att kunna identifiera behov av nya kunskaper kring medierad kommunikation i ett globalt perspektiv.

Användbarhet

Efter genomgånget program ska studenten ha grundkunskaper som är relevanta för olika yrkesverksamheter inom den nationella och internationella mediesektorn som exempelvis medieanalytiker, medieproducent, informatör, journalist och webbredaktör.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap Degree of Bachelor of Arts in Media and Communication Studies

Krav för examen:

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom medie- och kommunikationsvetenskap. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Programbeskrivning

Medievetarprogrammet kombinerar teoretisk och branschinriktad praktisk kunskap med medie- och kommunikationsvetenskap som grund. Programmet ger en djup och teoretiskt grundad förståelse för medier och medierad kommunikation, inte bara som verktyg utan även som samhällsföreteelser, och ger samtidigt färdigheter av vikt för ett yrkesliv inom medie- och kommunikationsbranschen. Under programmet förvärvas kunskaper om det svenska och internationella medielandskapets historiska framväxt liksom om de samtida medierna i Sverige och världen - både traditionella massmedier och nya, personliga medier. Studenterna lär sig förstå de internationella medieföretagens agerande och utbredning, villkoren för sociala medieplattformar, vad medierna betyder för människors vardagsliv samt medieteknikens betydelse för berättande, bland mycket annat.

Programmet ger möjligheter att träna analytiska och kritiska förmågor, att öva sig i konsten att presentera och kommunicera muntligt och skriftligt, samt med hjälp av digitala kommunikationsverktyg. I utbildningen ingår egna produktionsmoment, och näst sista terminen genomförs ett självständigt vetenskapligt projektarbete i form av en C-uppsats. Medievetarprogrammet rymmer dessutom två terminer med specialkurser i medierätt, kommunikationsteori och analys, medieproduktion, publik- och omvärldsanalys, mediekritik och möjlighet att ytterligare utveckla uttrycksförmågor i olika publiceringsformer. Dessa terminer innefattar även samverkan med representanter för branschen. Programmet avslutas med en termin där det går att välja mellan att göra praktik på en arbetsplats, studera utomlands eller bredda kunskaper genom studier i ett valfritt ämne.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

 • Medie- och kommunikationsvetenskap A, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Medier, lag och r√§tt, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Kommunikationsteori och analys, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Medieproduktion, 15 h√∂gskolepo√§ng
 • Medie- och kommunikationsvetenskap, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Publik- och omv√§rldsanalys, 10 h√∂gskolepo√§ng
 • Mediearbete och yrkesroller, 5 h√∂gskolepo√§ng
 • Mediekritik, 15 h√∂gskolepo√§ng
 • Medie- och kommunikationsvetenskap C, 30 h√∂gskolepo√§ng

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

 • Praktiktermin, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Utlandsstudier, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Valfria kurs/er i Sverige eller utomlands, 30 h√∂gskolepo√§ng

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Examensarbete/självständigt arbete består av en vetenskaplig uppsats som del i kursen Medie-och kommunikationsvetenskap C. Krav för att få påbörja examensarbetet är avslutad A- och B-kurs inom medie- och kommunikationsvetenskap.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

2013-10-21: utbildningsplanens behörighetskrav anpassades till Gy11.

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.