Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Logistik och ekonomi, 180 högskolepoäng

(Business Studies with Logistics, 180 credits)

Programkod P1521
Ansvarig institution Institutionen för samhällsvetenskaper
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2014

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2008-05-26 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats av utbildnings- och forskningsnämnden för humaniora, samhällsvetenskap och teknik vid Södertörns högskola den 2013-10-21.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1 och 1a2 (Områdesbehörighet A4).

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning har studenten

 • goda kunskaper om f√∂retagsekonomisk teoribildning och en teoretisk breddning inom logistikomr√•det f√∂r att f√∂rst√• de mest ekonomiskt f√∂rsvarbara fl√∂den av material, produkter, tj√§nster och information inom och mellan f√∂retag och dess omv√§rld med st√∂rsta m√∂jliga h√§nsyn till milj√∂aspekter i alla situationer
 • kunskap om hur detta fl√∂de, utifr√•n ett f√∂retagsekonomiskt och milj√∂m√§ssigt perspektiv, p√•verkar f√∂retag fr√•n ink√∂p tillproduktion, markandsf√∂ring, distribution och kundservice
 • kunskap om kvalitetens betydelse f√∂r f√∂retagets f√∂rm√•ga att klara den √∂kande konkurrensen och trygga l√•ngsiktig ekonomisk √∂verlevnad
 • kunskap om ledarskap i f√∂r√§nderliga milj√∂er.

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning har studenten

 • f√∂rm√•ga att sj√§lvst√§ndigt utarbeta ekonomiskt, milj√∂m√§ssigt och kvalitetsm√§ssigt f√∂rsvarbara logistikl√∂sningar
 • f√∂rm√•ga att v√§rdera olika f√∂rh√•llningss√§tt till logistikproblem genom att beakta olika tillv√§gag√•ngss√§tt som den moderna tekniken ger m√∂jlighet till
 • f√§rdigheter i att muntligt och skriftligt kunna kommunicera och uttrycka sin kunskap
 • f√§rdigheter att utf√∂ra sj√§lvst√§ndige arbeten d√§r utbildningens olika delar integreras.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning har studenten

 • f√∂rm√•ga att v√§rdera olika f√∂rh√•llningss√§tt till logistikproblem genom att beakta olika tillv√§gag√•ngss√§tt som den moderna tekniken ger m√∂jlighet till med h√§nsyn till l√•ngsiktig h√•llbar utveckling
 • f√∂rm√•ga att genom urskillning och omd√∂me kritiskt f√∂rh√•lla sig till aktuella samh√§llsproblem
 • f√∂rm√•ga att med beaktande av de kunskaper som programmet ger sj√§lvst√§ndigt utreda fr√•gest√§llningar inom logistikomr√•det.

Användbarhet

Efter genomgånget program kan studenten erhålla arbete inom logistik- inköps- eller produktionsavdelningar på större eller medelstora företag.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet företagsekonomi Degree of Bachelor of Science in Business Administration

Krav för examen:

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet företagsekonomi. Inom huvudområdet skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Programbeskrivning

Utbildningen har en mångvetenskaplig och integrerande karaktär, där flödes- och processtänkande med beaktande av miljöaspekter och hållbar utveckling är centrala begrepp. Logistikrelaterade ämnen inom företagsekonomi och teknik/informations-teknologi studeras i ett samhällsvetenskapligt sammanhang. En stor del av studietiden innehåller projektarbeten, där studenterna direkt får tillämpa sina kunskaper på företagsrelaterade problem.

Genom studenternas val av fördjupningskurser kan utbildningen profileras i olika riktningar, allt efter studenternas intressen.

Ingen obligatorisk praktik finns i programmet, men studenterna uppmuntras att genomföra sina obligatoriska projektarbeten i samarbete med något verkligt företag.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

 • F√∂retagsekonomi A, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • F√∂retagsekonomi B, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • F√∂retagsekonomi C, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Grundl√§ggande logistik, 7.5 h√∂gskolepo√§ng
 • Statistiska metoder, 15 h√∂gskolepo√§ng
 • Grundl√§ggande kvalitetsteknik, 7.5 h√∂gskolepo√§ng
 • Grundl√§ggande milj√∂teknik, 7.5 h√∂gskolepo√§ng
 • Till√§mpad logistik, 7.5 h√∂gskolepo√§ng
 • Transportsystem, 7.5 h√∂gskolepo√§ng
 • Logistiksystem, 7.5 h√∂gskolepo√§ng
 • Transportjuridik, 7.5 h√∂gskolepo√§ng
 • Civilr√§tt, 7.5 h√∂gskolepo√§ng
 • Ink√∂pslogistik, 7.5 h√∂gskolepo√§ng
 • Till√§mpad logistik 2, 7.5 h√∂gskolepo√§ng

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

, , , , , , ,

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Under år 3 skall ett självständigt arbete, i form av en uppsats, omfattande 15 högskolepoäng genomföras.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

2013-10-21: utbildningsplanens behörighetskrav anpassades till Gy11.

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.