Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot fritidshem, arbetsintegrerad utbildning, 180 högskolepoäng

(Teacher Education with an Intercultural Profile: Extended School, work-integrated education, 180 credits)

Programkod P3415
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2021

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2021-01-20 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b/1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2,(Områdesbehörighet 6 a/A6 a, undantag ges för Engelska B)

Programspecifika lärandemål

Efter genomgången utbildning kan studenten:

Kunskap och förståelse

Mål enligt Högskoleförordningen (1993:100)

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten:

 • visa s√•dana kunskaper inom det fritidspedagogiska omr√•det och s√•dana √§mneskunskaper, inbegripet k√§nnedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som kr√§vs f√∂r yrkesut√∂vningen,
 • visa s√•dana kunskaper i didaktik och √§mnesdidaktik inklusive metodik som kr√§vs f√∂r undervisning och l√§rande inom det fritidspedagogiska omr√•det och inom det eller de √§mnen som utbildningen avser och f√∂r yrkesut√∂vningen i √∂vrigt,
 • visa kunskap om barns kommunikation och spr√•kutveckling samt visa k√§nnedom om grundl√§ggande l√§s-, skriv- och matematikinl√§rning,
 • visa kunskap om praktiska och estetiska l√§roprocesser,
 • visa k√§nnedom om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och bepr√∂vad erfarenhet och dess betydelse f√∂r yrkesut√∂vningen, och
 • visa kunskap om bed√∂mning av elevers l√§rande och utveckling.


För grundlärarexamen ska studenten också:

 • visa s√•dan kunskap om barns utveckling, l√§rande, behov och f√∂ruts√§ttningar som kr√§vs f√∂r yrkesut√∂vningen,
 • visa kunskap om och f√∂rst√•else f√∂r sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
 • visa kunskap om skolv√§sendets organisation, relevanta styrdokument, l√§roplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa k√§nnedom om skolv√§sendets historia.


Lokala lärandemål

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • visa f√∂rdjupade kunskaper om centrala begrepp och perspektiv inom profilomr√•det interkulturalitet,
 • visa f√∂rdjupade kunskaper om m√•ngvetenskapliga arbetss√§tt och betydelsen av bildning f√∂r l√§rande och m√§nsklig utveckling,
 • visa f√∂rdjupade kunskaper om hur konstn√§rliga uttryck, s√•som sk√∂nlitteratur, teater och film kan komplettera teoretiska kunskaper och ge m√∂jlighet till dialog och vidgade perspektiv.


Färdighet och förmåga

Mål enligt Högskoleförordningen (1993:100)

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten:

 • visa f√∂rdjupad f√∂rm√•ga att stimulera till l√§rande och utveckling genom att erbjuda barnen en meningsfull och inneh√•llsrik fritid,
 • visa f√∂rm√•ga att kritiskt och sj√§lvst√§ndigt tillvarata, systematisera och reflektera √∂ver egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat f√∂r att d√§rigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesomr√•det, och
 • visa f√∂rm√•ga att till√§mpa s√•dan didaktik och √§mnesdidaktik inklusive metodik som kr√§vs f√∂r undervisning och l√§rande inom det fritidspedagogiska omr√•det och inom det eller de √§mnen som utbildningen avser och f√∂r yrkesut√∂vningen i √∂vrigt.


För grundlärarexamen ska studenten också:

 • visa f√∂rdjupad f√∂rm√•ga att skapa f√∂ruts√§ttningar f√∂r alla elever att l√§ra och utvecklas,
 • visa f√∂rm√•ga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter f√∂r att stimulera varje elevs l√§rande och utveckling,
 • visa f√∂rm√•ga att sj√§lvst√§ndigt och tillsammans med andra planera, genomf√∂ra, utv√§rdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i √∂vrigt i syfte att p√• b√§sta s√§tt stimulera varje elevs l√§rande och utveckling,
 • visa f√∂rm√•ga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser, inbegripet specialpedagogiska insatser f√∂r elever med neuropsykiatriska sv√•righeter,
 • visa f√∂rm√•ga att observera, dokumentera, analysera och bed√∂ma elevers l√§rande och utveckling i f√∂rh√•llande till verksamhetens m√•l och informera och samarbeta med elever och deras v√•rdnadshavare,
 • visa f√∂rm√•ga att kommunicera och f√∂rankra skolans v√§rdegrund, inbegripet de m√§nskliga r√§ttigheterna och de grundl√§ggande demokratiska v√§rderingarna,
 • visa f√∂rm√•ga att f√∂rebygga och motverka diskriminering och annan kr√§nkande behandling av elever,
 • visa f√∂rm√•ga att beakta, kommunicera och f√∂rankra ett j√§mst√§lldhets- och j√§mlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
 • visa f√∂rm√•ga att kommunicera och reflektera kring fr√•gor som r√∂r identitet, sexualitet och relationer,
 • visa kommunikativ f√∂rm√•ga i lyssnande, talande och skrivande till st√∂d f√∂r den pedagogiska verksamheten,
 • visa f√∂rm√•ga att s√§kert och kritiskt anv√§nda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala milj√∂ers roll f√∂r denna, och
 • visa f√∂rm√•ga att i den pedagogiska verksamheten till√§gna sig f√§rdigheter som √§r v√§rdefulla f√∂r yrkesut√∂vningen.


Lokala lärandemål

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • visa f√∂rdjupad f√∂rm√•ga att oms√§tta kunskaper inom profilomr√•dena interkulturalitet, bildning och m√•ngvetenskaplighet i den pedagogiska verksamheten och i utvecklingen av denna,
 • visa f√∂rdjupad f√∂rm√•ga att kunna uttrycka sina egna uppfattningar och v√§rderingar samt kritiskt kunna reflektera √∂ver dessa.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Mål enligt Högskoleförordningen (1993:100)

För grundlärarexamen ska studenten:

 • visa sj√§lvk√§nnedom och empatisk f√∂rm√•ga,
 • visa f√∂rm√•ga till ett professionellt f√∂rh√•llningss√§tt gentemot elever och deras v√•rdnadshavare,
 • visa f√∂rm√•ga att i det pedagogiska arbetet g√∂ra bed√∂mningar utifr√•n relevanta vetenskapliga, samh√§lleliga och etiska aspekter med s√§rskilt beaktande av de m√§nskliga r√§ttigheterna, i synnerhet barnets r√§ttigheter enligt barnkonventionen, samt en h√•llbar utveckling, och
 • visa f√∂rm√•ga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.


Lokala lärandemål

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • visa f√∂rdjupad f√∂rm√•ga att kritiskt reflektera √∂ver och problematisera pedagogisk verksamhet utifr√•n profilomr√•dena interkulturalitet, bildning och m√•ngvetenskaplighet,
 • visa f√∂rm√•ga att genom kritisk sj√§lvreflektion ompr√∂va sina egna f√∂rh√•llningss√§tt.

Användbarhet

De kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt som förvärvas under utbildningen ger studenten goda förutsättningar och god beredskap att leda barns lärande och för att genomföra alla de övriga uppgifter som fritidspedagogyrket idag innebär. Studenten har efter avslutad utbildning mycket goda förutsättningar för att främja barnens sociala, emotionella och existentiella utveckling, samt att arbeta med barns informella lärande. Utbildningens interkulturella profil ger dessutom speciella kunskaper och färdigheter och utvecklar förhållningssätt som gör studenten särskilt väl skickad att verka i pedagogiska miljöer där barn med olika bakgrund möts. Utbildningen ger dessutom god vetenskaplig skolning och gedigna pedagogiska kunskaper och färdigheter som kan vara användbara inom andra områden.

Examen

Examensbenämning:

Grundlärarexamen med interkulturell profil med inriktning mot arbete i fritidshem

Degree of Bachelor of Arts with an Intercultural Profile in Primary Education - Extended School

Krav för examen:

F√∂r mer information, se ‚ÄĚLokal examensordning f√∂r l√§rarexamen p√• S√∂dert√∂rns h√∂gskola, f√∂r antagna fr√•n h√∂stterminen 2011 och senare‚ÄĚ.

Programbeskrivning

Utbildningen är arbetsintegrerad vilket betyder att del av undervisning sker på distans med campusträffar.

Utbildningen består av följande områden:

 • Utbildningsvetenskaplig k√§rna om 60 h√∂gskolepo√§ng, studier inom det fritidspedagogiska omr√•det om 60 h√∂gskolepo√§ng, verksamhetsf√∂rlagd utbildning (VFU) om 30 h√∂gskolepo√§ng samt 30 h√∂gskolepo√§ng i ett eller tv√• praktiska eller estetiska √§mnen.
 • Studier inom den utbildningsvetenskapliga k√§rnan motsvarar kurser som anknyter till fritidshemsl√§rarens yrkesut√∂vning som till exempel specialpedagogik, ledarskap, konflikthantering och bed√∂mning.
 • Studier inom det fritidspedagogiska omr√•det motsvarar kurser som anknyter till fritidshemsl√§rarens kunskapsomr√•de med inriktning mot spr√•kutveckling, utomhusdidaktik, matematikdidaktik, kultur samt lek och r√∂relse.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

 • Utbildningsvetenskap omfattande 60 h√∂gskolepo√§ng
 • Fritidspedagogik omfattande 60 h√∂gskolepo√§ng
 • Praktiska/estetiska √§mnen omfattande 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Verksamhetsf√∂rlagd utbildning omfattande 30 h√∂gskolepo√§ng 

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten inom ramen för kursfodringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng, inom det fritidspedagogiska området.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.