Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Grundlärarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3, 240 högskolepoäng

(Teacher Education with an Intercultural Profile: Preschool Class and Primary School Years 1-3, 240 credits)

Programkod P3416
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2021

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2021-01-20 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a/2b/2c, Naturkunskap 1b/1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2, Engelska 6 (Områdesbehörighet 6 b/A6 b).

Programspecifika lärandemål

Efter genomgången utbildning kan studenten:

Kunskap och förståelse

Mål enligt Högskoleförordningen (1993:100)

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ska studenten:

 • visa sådana ämneskunskaper, inbegripet insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen,
 • visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt,
 • visa fördjupad kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning och om barns kommunikation och språkutveckling,
 • visa kännedom om praktiska och estetiska läroprocesser,
 • visa kunskap om vetenskapsteori och kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder samt om relationen mellan vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutövningen, och
 • visa fördjupad kunskap om bedömning av elevers lärande och utveckling.


För grundlärarexamen ska studenten också:

 • visa sådan kunskap om barns utveckling, lärande, behov och förutsättningar som krävs för yrkesutövningen,
 • visa kunskap om och förståelse för sociala relationer, konflikthantering och ledarskap, och
 • visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, läroplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa kännedom om skolväsendets historia.


Lokala lärandemål

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • visa fördjupade kunskaper om centrala begrepp, problemställningar och perspektiv inom profilområdet interkulturalitet,
 • visa fördjupade kunskaper om mångvetenskapliga arbetssätt och betydelsen av bildning för lärande och mänsklig utveckling,
 • visa fördjupade kunskaper om hur konstnärliga uttryck, såsom skönlitteratur, teater och film, kan komplettera teoretiska kunskaper och ge möjlighet till dialog och vidgade perspektiv.


Färdighet och förmåga

Mål enligt Högskoleförordningen (1993:100)

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 ska studenten:

 • visa fördjupad förmåga att kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat för att därigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom yrkesområdet, och
 • visa förmåga att tillämpa sådan didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt.


För grundlärarexamen ska studenten också:

 • visa fördjupad förmåga att skapa förutsättningar för alla elever att lära och utvecklas,
 • visa förmåga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter för att stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt i syfte att på bästa sätt stimulera varje elevs lärande och utveckling,
 • visa förmåga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser, inbegripet specialpedagogiska insatser för elever med neuropsykiatriska svårigheter,
 • visa förmåga att observera, dokumentera, analysera och bedöma elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål och informera och samarbeta med elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
 • visa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
 • visa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och relationer,
 • visa kommunikativ förmåga i lyssnande, talande och skrivande till stöd för den pedagogiska verksamheten,
 • visa förmåga att säkert och kritiskt använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala miljöers roll för denna, och
 • visa förmåga att i den pedagogiska verksamheten tillägna sig färdigheter som är värdefulla för yrkesutövningen.


Lokala lärandemål

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • visa fördjupad förmåga att omsätta kunskaper inom profilområdet interkulturalitet i den pedagogiska verksamheten och i utvecklingen av denna,
 • visa fördjupad förmåga att omsätta kunskaper om bildning och mångvetenskaplighet i pedagogiskt arbete i förskoleklass och årskurs 1-3,
 • visa fördjupad förmåga att kunna uttrycka sina egna uppfattningar och värderingar samt kritiskt kunna reflektera över dessa,
 • visa förmåga att skapa en trygg och öppen samtalsmiljö.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Mål enligt Högskoleförordningen (1993:100)

För grundlärarexamen ska studenten:

 • visa självkännedom och empatisk förmåga,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever och deras vårdnadshavare,
 • visa förmåga att i det pedagogiska arbetet göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna, i synnerhet barnets rättigheter enligt barnkonventionen, samt en hållbar utveckling, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.


Lokala lärandemål

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • visa fördjupad förmåga att kritiskt reflektera över och problematisera pedagogisk verksamhet utifrån profilområdet interkulturalitet,
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt kontinuerligt vidareutveckla sin interkulturella kompetens,
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot barn och deras vårdnadshavare med särskilt beaktande av interkulturalitet,
 • visa förmåga att genom kritisk självreflektion ompröva sina egna förhållningssätt.

Användbarhet

De kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt som förvärvas under utbildningen ger studenten goda förutsättningar och god beredskap för att leda elevers lärande inom förskoleklass och årskurs 1-3 och för att genomföra alla de övriga uppgifter som läraryrket innebär. Utbildningens interkulturella profil ger dessutom speciella kunskaper och färdigheter och utvecklar förhållningssätt som gör studenten särskilt väl skickad att verka i pedagogiska miljöer, där elever med olika bakgrund och studieförutsättningar möts. Utbildningen ger dessutom god vetenskaplig skolning och gedigna pedagogiska kunskaper och färdigheter som kan vara användbara inom andra områden.

Examen

Examensbenämning:

Grundlärarexamen med interkulturell profil med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3

Degree of Master of Arts with an Intercultural Profile in Primary Education - Pre-school and School Years 1-3

Krav för examen:

För mer information, se ”Lokal examensordning för lärarexamen på Södertörns högskola, för antagna från höstterminen 2011 och senare”.

Programbeskrivning

Utbildningsvetenskaplig kärna omfattande 60 högskolepoäng som behandlar områden som utbildningsteorier, vetenskapsteori, bedömning, ledarskap och konflikthantering, utveckling och lärande, sociala relationer, specialpedagogik och utvärdering.

Ämnes- och ämnesdidaktiska studier omfattande 150 högskolepoäng. Inom de ämnes- och ämnesdidaktiska studierna utförs två självständiga arbeten (examensarbeten) om 15 högskolepoäng vardera.

Verksamhetsförlagd utbildning i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 omfattande 30 högskolepoäng, varav 15 högskolepoäng är ämnesrelaterade.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

Utbildningsvetenskap omfattande 60 högskolepoäng.

Verksamhetsförlagd utbildning omfattande 30 högskolepoäng.

Ämnes- och ämnesdidaktiska kurser omfattande 150 högskolepoäng i svenska, matematik, engelska, teknik samt naturorienterande och samhällsorienterande ämnen. I dessa ingår två självständiga arbeten (examensarbeten) med didaktisk inriktning om vardera 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studerats.

Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, gällande behörighet).

Kurser som kan ingå i programmet

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i förskola och årskurs 1-3 ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort två självständigt arbeten (examensarbeten) om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studerats.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.