Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Ämnesl√§rarutbildning med interkulturell profil med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330hp, 300 h√∂gskolepo√§ng

(Teacher Education with an Intercultural Profile: Upper Secondary School, 300-330hp, 300 credits)

Programkod P3418
Ansvarig institution Lärarutbildningen
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2021

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2021-01-20 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b/1a1 och 1a2 , Engelska 6 (Områdesbehörighet 6 c/A6 c). För undervisningsämnena Historia och Religionskunskap krävs även Historia 1b/1a1 och 1a2. För undervisningsämnet Samhällskunskap krävs även Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 2.

Programspecifika lärandemål

Efter genomgången utbildning kan studenten:

Kunskap och förståelse

Mål enligt Högskoleförordningen (1993:100)

För ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan ska studenten:

 • visa s√•dana √§mneskunskaper som kr√§vs f√∂r yrkesut√∂vningen, inbegripet s√•v√§l brett kunnande inom √§mnesstudiernas huvudomr√•de som v√§sentligt f√∂rdjupade kunskaper inom vissa delar av detta omr√•de och f√∂rdjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete.


För ämneslärarexamen ska studenten också:

 • visa s√•dana kunskaper i didaktik och √§mnesdidaktik inklusive metodik som kr√§vs f√∂r undervisning och l√§rande inom det eller de √§mnen som utbildningen avser och f√∂r den verksamhet i √∂vrigt som utbildningen avser samt visa k√§nnedom om vuxnas l√§rande,
 • visa f√∂rdjupad kunskap om vetenskapsteori samt kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder, och visa kunskap om relationen mellan vetenskaplig grund och bepr√∂vad erfarenhet och dess betydelse f√∂r yrkesut√∂vningen,
 • visa s√•dan kunskap om barns och ungdomars utveckling, l√§rande, behov och f√∂ruts√§ttningar som kr√§vs f√∂r den verksamhet som utbildningen avser,
 • visa kunskap om och f√∂rst√•else f√∂r sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
 • visa kunskap om skolv√§sendets organisation, relevanta styrdokument, l√§roplansteori och olika pedagogisk-didaktiska perspektiv samt visa k√§nnedom om skolv√§sendets historia, och
 • visa f√∂rdjupad kunskap om bed√∂mning och betygss√§ttning.


Lokala lärandemål

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • visa f√∂rdjupade kunskaper om centrala begrepp, problemst√§llningar och perspektiv inom profilomr√•det interkulturalitet,
 • visa f√∂rdjupade kunskaper om m√•ngvetenskapliga arbetss√§tt och betydelsen av bildning f√∂r l√§rande och m√§nsklig utveckling, och
 • visa f√∂rdjupade kunskaper om hur konstn√§rliga uttryck, s√•som sk√∂nlitteratur, teater och film kan komplettera teoretiska kunskaper och ge m√∂jlighet till dialog och vidgade perspektiv.


Färdighet och förmåga

Mål enligt Högskoleförordningen (1993:100)

För ämneslärarexamen ska studenten:

 • visa f√∂rdjupad f√∂rm√•ga att skapa f√∂ruts√§ttningar f√∂r alla elever att l√§ra och utvecklas,
 • visa f√∂rdjupad f√∂rm√•ga att kritiskt och sj√§lvst√§ndigt tillvarata, systematisera och reflektera √∂ver egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat f√∂r att d√§rigenom bidra till utvecklingen av yrkesverksamheten och kunskapsutvecklingen inom √§mnen, √§mnesomr√•den och √§mnesdidaktik,
 • visa f√∂rm√•ga att ta till vara elevers kunskaper och erfarenheter f√∂r att stimulera varje elevs l√§rande och utveckling,
 • visa f√∂rm√•ga att till√§mpa s√•dan didaktik och √§mnesdidaktik inklusive metodik som kr√§vs f√∂r undervisning och l√§rande inom det eller de √§mnen som utbildningen avser och f√∂r den verksamhet i √∂vrigt som utbildningen avser,
 • visa f√∂rm√•ga att sj√§lvst√§ndigt och tillsammans med andra planera, genomf√∂ra, utv√§rdera och utveckla undervisning och den pedagogiska verksamheten i √∂vrigt i syfte att p√• b√§sta s√§tt stimulera varje elevs l√§rande och utveckling,
 • visa f√∂rm√•ga att identifiera och i samverkan med andra tillgodose elevers behov av specialpedagogiska insatser, inbegripet specialpedagogiska insatser f√∂r elever med neuropsykiatriska sv√•righeter
 • visa f√∂rm√•ga att observera, dokumentera och analysera elevers l√§rande och utveckling i f√∂rh√•llande till verksamhetens m√•l och att informera och samarbeta med elever och deras v√•rdnadshavare,
 • visa f√∂rm√•ga att kommunicera och f√∂rankra skolans v√§rdegrund, inbegripet de m√§nskliga r√§ttigheterna och de grundl√§ggande demokratiska v√§rderingarna,
 • visa f√∂rm√•ga att f√∂rebygga och motverka diskriminering och annan kr√§nkande behandling av elever,
 • visa f√∂rm√•ga att beakta, kommunicera och f√∂rankra ett j√§mst√§lldhets- och j√§mlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
 • visa f√∂rm√•ga att kommunicera och reflektera kring fr√•gor som r√∂r identitet, sexualitet och relationer,
 • visa kommunikativ f√∂rm√•ga i lyssnande, talande och skrivande till st√∂d f√∂r den pedagogiska verksamheten,
 • visa f√∂rm√•ga att s√§kert och kritiskt anv√§nda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten och att beakta betydelsen av olika mediers och digitala milj√∂ers roll f√∂r denna, och
 • visa f√∂rm√•ga att i den pedagogiska verksamheten utveckla f√§rdigheter som √§r v√§rdefulla f√∂r yrkesut√∂vningen.


Lokala lärandemål

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • visa f√∂rdjupad f√∂rm√•ga att oms√§tta kunskaper inom profilomr√•det interkulturalitet i den pedagogiska verksamheten och i utvecklingen av denna,
 • visa f√∂rdjupad f√∂rm√•ga att oms√§tta kunskaper om bildning och m√•ngvetenskaplighet i pedagogiskt arbete inom gymnasieskolan,
 • visa f√∂rdjupad f√∂rm√•ga att kunna uttrycka sina egna uppfattningar och v√§rderingar samt kritiskt kunna reflektera √∂ver dessa, och
 • visa f√∂rm√•ga att skapa en trygg och √∂ppen samtalsmilj√∂


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Mål enligt Högskoleförordningen (1993:100)

För ämneslärarexamen ska studenten:

 • visa sj√§lvk√§nnedom och empatisk f√∂rm√•ga,
 • visa f√∂rm√•ga till ett professionellt f√∂rh√•llningss√§tt gentemot elever och deras v√•rdnadshavare,
 • visa f√∂rm√•ga att i det pedagogiska arbetet g√∂ra bed√∂mningar utifr√•n relevanta vetenskapliga, samh√§lleliga och etiska aspekter med s√§rskilt beaktande av de m√§nskliga r√§ttigheterna, i synnerhet barnets r√§ttigheter enligt barnkonventionen, samt en h√•llbar utveckling, och
 • visa f√∂rm√•ga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och utveckla sin kompetens i det pedagogiska arbetet.


Lokala lärandemål

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • visa f√∂rdjupad f√∂rm√•ga att kritiskt reflektera √∂ver och problematisera pedagogisk verksamhet utifr√•n profilomr√•det interkulturalitet,
 • visa f√∂rm√•ga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap samt att kontinuerligt vidareutveckla sin interkulturella kompetens,
 • visa f√∂rm√•ga till ett professionellt f√∂rh√•llningss√§tt gentemot elever och deras v√•rdnadshavare med s√§rskilt beaktande av interkulturalitet, och
 • visa f√∂rm√•ga att genom kritisk sj√§lvreflektion ompr√∂va sina egna f√∂rh√•llningss√§tt

Användbarhet

De kunskaper, färdigheter, förmågor och förhållningssätt som förvärvas under utbildningen ger studenten goda förutsättningar och god beredskap för att leda äldre elevers lärande, framför allt elever inom gymnasieskolan men även elever i årskurs 7-9 och i vuxenutbildning och för att genomföra alla de övriga uppgifter som läraryrket innebär. Utbildningens interkulturella profil ger dessutom speciella kunskaper och färdigheter och utvecklar förhållningssätt, som gör studenten särskilt väl skickad att verka i pedagogiska miljöer, där elever med olika bakgrund och studieförutsättningar möts. Utbildningen ger dessutom god vetenskaplig skolning och gedigna pedagogiska kunskaper och färdigheter, som kan vara användbara inom andra områden.

Examen

Examensbenämning:

Ämnesl√§rarexamen med interkulturell profil med inriktning mot arbete i gymnasieskolan

Degree of Master of Arts/Science with an Intercultural Profile in Upper Secondary Education

Krav för examen:

F√∂r mer information, se ‚ÄĚLokal examensordning f√∂r l√§rarexamen p√• S√∂dert√∂rns h√∂gskola, f√∂r antagna fr√•n h√∂stterminen 2011 och senare‚ÄĚ.

Programbeskrivning

Programmet består av följande områden:

Utbildningsvetenskaplig kärna om 60 högskolepoäng, verksamhetsförlagd utbildning (Vfu) i gymnasieskolan eller grundskolans senare år om 30 högskolepoäng (varav 15 högskolepoäng är ämnesrelaterade) samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier om 210 eller, när så krävs, 240 högskolepoäng.

Programmet omfattar √§mnesstudier i tv√• undervisnings√§mnen. Det ena √§mnet/√§mnesomr√•det (Ämne 1) omfattar en f√∂rdjupning om 120 h√∂gskolepo√§ng, det andra (Ämne 2) en f√∂rdjupning om 90 h√∂gskolepo√§ng. N√§r svenska eller samh√§llskunskap ing√•r kr√§vs alltid 120 h√∂gskolepo√§ng inom de √§mnesomr√•den som √§r relevanta f√∂r dessa √§mnen.

Programmet har två profiler, interkulturalitet och bildning.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

Utbildningsvetenskap omfattande 60 högskolepoäng.

Verksamhetsförlagd utbildning omfattande 30 högskolepoäng.

Ett av följande ämnen i omfattningen 120 högskolepoäng:

Svenska för blivande ämneslärare, gymnasieskolan, Samhällskunskap för blivande ämneslärare, gymnasieskolan, Historia för blivande ämneslärare, gymnasieskolan, Religionsvetenskap för blivande ämneslärare, gymnasieskolan, Engelska för blivande ämneslärare, gymnasieskolan, Svenska som andraspråk för blivande ämneslärare, gymnasieskolan.

Ett av följande ämnen i omfattningen 90 högskolepoäng:

Historia för blivande ämneslärare, gymnasieskolan, Religionsvetenskap för blivande ämneslärare, gymnasieskolan, Engelska för blivande ämneslärare, gymnasieskolan, Svenska som andraspråk för blivande ämneslärare, gymnasieskolan

Alternativt ett av följande ämnen i omfattningen 120 högskolepoäng:

Svenska för blivande ämneslärare, gymnasieskolan, Samhällskunskap för blivande ämneslärare, gymnasieskolan.

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

För ämneslärarexamen med inriktning mot gymnasieskolan ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i vart och ett av de två ämnen som studeras inom utbildningen. Det självständiga arbetet har formen av examensarbete.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.