Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Masterprogram i etnologi med inriktning mot kulturell mångfald och transnationella processer i Europa, 120 högskolepoäng

(Ethnology, Master's Programme with Specialisation in Cultural Diversity and Transnational Processes in Europe, 120 credits)

Programkod P4101
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2016

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-12-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2016-02-03.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom huvudområdet etnologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • sammanfatta grunddragen i de vanligast f√∂rekommande teoretiska skolorna inom det disciplin√∂verskridande historie- och kulturvetenskapliga f√§ltet
 • uppvisa f√∂rdjupad f√∂rst√•else av vetenskapliga metoder och olika k√§llor med relevans f√∂r kulturanalyser och transnationella processer
 • initierat redog√∂ra f√∂r den kontext och den forskning som ligger inom temat f√∂r den egna forskningsuppgiften
 • uppvisa djupa kunskaper om moderna livsformer och f√∂rest√§llningsv√§rldar i Europa och f√∂rst√•else f√∂r olika typer av analyser av samband mellan historia och nutid, majoritet och minoriteter, √∂st och v√§st, Europa och ‚ÄĚde andra‚ÄĚ
 • uppvisa avancerade kunskaper om kulturvetenskaplig teoribildning och om teorier kring genus, klass, etnicitet, normalitet/avvikelse samt sambanden d√§remellan.

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • utf√∂ra kvalificerade arbetsuppgifter d√§r f√∂rdjupade kunskaper och f√§rdigheter i etnologi utg√∂r en v√§rdefull grund
 • skriftligt och muntligt presentera vetenskapligt grundade resultat p√• b√•de ett akademiskt och ett popul√§rvetenskapligt s√§tt i s√•v√§l nationella som internationella sammanhang
 • sj√§lvst√§ndigt formulera och avgr√§nsa ett vetenskapligt forskningsproblem och kreativt genomf√∂ra en studie som bidrar till kunskapsutvecklingen
 • delta i vetenskapliga diskussioner och d√§r bidra med kvalificerade och kreativa synpunkter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • reflektera √∂ver den vetenskapliga forskningens samh√§llsroll
 • g√∂ra v√§lgrundade forskningsetiska √∂verv√§ganden
 • ta ansvar f√∂r sin egen kunskapsutveckling
 • inta ett kritiskt analytiskt f√∂rh√•llningss√§tt till olika typer av k√§llor
 • uppvisa djup medvetenhet om att kulturella och historiska fenomen kan betraktas ur olika vetenskapliga perspektiv.

Användbarhet

Utbildningsprogrammet ger goda kvalifikationer för arbeten inom kulturarvssektorn, som utredare, konsulent i mångfalds- och integrationsfrågor, projektledare, omvärldsanalytiker, eller som handläggare inom företag, offentlig sektor, frivilligorganisationer, kulturinstitutioner och turistnäringen.

Masterexamen i etnologi är även forskningsförberedande och vänder sig till de studenter som siktar på att söka till forskarutbildningen eller till annan verksamhet där erfarenhet av vetenskapligt arbete är en tillgång.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie masterexamen med huvudområdet etnologi Degree of Master of Arts (120 credits) in Ethnology

Krav för examen:

Filosofie kandidatexamen med etnologi som huvudområde samt fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Programbeskrivning

Utbildningen är ett masterprogram med etnologi som huvudområde, men med en profil som vidgar perspektiven mot ett mångvetenskapligt historiskt och kulturvetenskapligt fält. Syftet är att man efter avslutad utbildning skall vara väl hemmastadd i mål, metoder och forskningstraditioner inom dessa till etnologiämnet angränsande ämnen och i en vidare historisk och kulturvetenskaplig vetenskapstradition.

Ämnena arkeologi, etnologi, id√©historia, historia och religionsvetenskap ing√•r i samarbetet och anordnar gemensamma kurser och seminarier.

Masterprogrammet i etnologi är forskningsförberedande med avsikt att ge studenterna fördjupade metodologiska och teoretiska kunskaper som ger grund för ansökan till forskarutbildningen. Tematiskt anknyter kurserna till centrala etnologiska ämnesområden som relateras till transnationella processer med geografisk betoning på Europa.

Under första terminen problematiseras de kulturvetenskapliga studiernas roll och relevans i samhället idag (Introduktion till Historiska studier). På Kultur och samhällsanalyser behandlas internationell kulturteori och centrala forskningstrender. Kursen i vetenskapsteori är inriktad på vetenskapsteori, dels ur ett mångvetenskapligt perspektiv, dels med särskild relevans för etnologiämnet. Kulturvetenskapliga metoder fördjupar etnologiska och framförallt kulturanalytiska metoder. Under terminen ges studenten möjligheter att bearbeta frågeställningar kopplade till den fjärde terminens examensarbete.

Möjlighet till en etappavgång för byte till det ettåriga magisterprogrammet finns vid utgången av termin 1.

Den andra terminen består av valbara kurser där studenten kan välja kurser som ges gemensamt på institutionen eller på andra lärosäten (internationellt eller nationellt) inom sitt specialområde. Valet av kurser godkänns av ämnessamordnaren.

Termin 3 inleds med en tio veckors verksamhetsf√∂rlagd praktik inom en yrkes- eller annan verksamhetsmilj√∂ d√§r etnologer √§r verksamma. Studenten kan alternativt v√§lja att genomf√∂ra en f√§ltstudie utomlands i samverkan med ett lokalt universitet eller annan institution utanf√∂r universitetsv√§rlden. Efter praktiken f√∂ljer kurserna ‚ÄĚAcademic English‚ÄĚ och ‚ÄĚAtt kommunicera vetenskap‚ÄĚ, vilka f√∂rmedlar f√∂rdjupade kunskaper i hur man formulerar sig b√•de vetenskapligt och popul√§rvetenskapligt p√• engelska och svenska. Under terminen forts√§tter studenten att f√∂rbereda och utveckla sitt kommande examensarbete.

Termin 4 består av ett examensarbete i form av en uppsats (30hp). Uppsatsarbetet är en vetenskaplig vidareutveckling av den tredje terminens praktikuppgift/fältsstudier.

Följande kurser genomförs i samverkan mellan ämnena inom forskningsområdet Historiska studier:

 • Introduktion till omr√•det Historiska studier
 • Vetenskapsteori
 • Yrkespraktik/internationella f√§ltstudier
 • Att kommunicera vetenskap
 • Masteruppsats i etnologi.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

Termin 1

 • Introduktion till omr√•det Historiska studier, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Kultur och samh√§llsanalyser, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Kulturvetenskapliga metoder, etnologi 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Vetenskapsteori, 7,5 h√∂gskolepo√§ng

Termin 2

 • Valbara kurser, 30 h√∂gskolepo√§ng (Se under "Kurser som kan ing√• i programmet")

Termin 3

 • Yrkespraktik/internationella f√§ltstudier, 15 h√∂gskolepo√§ng
 • Academic English, Advanced Level, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Att kommunicera vetenskap, 7,5 h√∂gskolepo√§ng

Termin 4

 • Masteruppsats i etnologi, 30 h√∂gskolepo√§ng

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Termin 2 består av valbara kurser som ges på institutionen/högskolan eller på andra lärosäten (internationellt eller nationellt). De olika ämnena på institutionen för historia och samtidsstudier har kurser om 7,5 högskolepoäng som är öppna för institutionens masterstudenter. Valet av kurser godkänns av ämnessamordnaren.

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Masteruppsats, 30 högskolepoäng.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.