Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Magisterprogram i idéhistoria, 60 högskolepoäng

(History of ideas, Master's Programme, 60 credits)

Programkod P4103
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2013

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-12-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng inom idéhistoria eller idé- och lärdomshistoria. Dessutom gymnasiekurs SV B/Sv2 B eller motsvarande.

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • sammanfatta grunddragen i de vanligast f√∂rekommande teoretiska skolorna inom det disciplin√∂verskridande historie- och kulturvetenskapliga f√§ltet
 • uppvisa f√∂rdjupad f√∂rst√•else av vetenskapliga metoder och olika k√§llor med relevans f√∂r kulturanalyser och historiska unders√∂kningar
 • redog√∂ra f√∂r den kontext och den forskning som ligger inom temat f√∂r den egna forskningsuppgiften
 • till√§mpa f√∂rdjupade och breddade kunskaper inom id√©historia
 • uppvisa f√∂rdjupade kunskaper i id√©historisk teori

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • skriftligt och muntligt presentera vetenskapligt grundade resultat p√• b√•de ett akademiskt och ett popul√§rvetenskapligt s√§tt.
 • sj√§lvst√§ndigt formulera och avgr√§nsa ett vetenskapligt forskningsproblem och kreativt genomf√∂ra en studie som bidrar till kunskapsutvecklingen
 • delta i vetenskapliga diskussioner

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • reflektera √∂ver den vetenskapliga forskningens samh√§llsroll
 • g√∂ra v√§lgrundade forskningsetiska √∂verv√§ganden
 • ta ansvar f√∂r sin egen kunskapsutveckling
 • inta ett kritiskt och analytiskt f√∂rh√•llningss√§tt till olika typer av k√§llor
 • uppvisa insikter om att kulturella och historiska fenomen kan betraktas ur olika vetenskapliga perspektiv¬†

Användbarhet

Utbildningen ger god grund för studier på forskarutbildningsnivå (behörighetsgrundande för forskarutbildning) och annan verksamhet där vetenskaplig meritering på avancerad nivå är en tillgång.

Programmet ger god förmåga att söka information och göra kunskapsöversikter och att analysera och kritiskt värdera stora mängder text. Programmet ger också god förmåga att självständigt identifiera och metodiskt lösa problem och presentera resultaten för såväl en akademisk som en bredare publik.

Utbildningen förbereder därmed studenterna för arbete av utredande karaktär där stora textmassor skall bearbetas eller där det aktuella forskningsläget ska preciseras. Den förbereder även för verksamhet inom kultursektorn, där förmåga att överblicka och analysera idéer och texter är meriterande.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie magisterexamen med huvudområdet idéhistoria Degree of Master of Arts (60 credits) in History of Ideas

Krav för examen:

Filosofie kandidatexamen med idéhistoria som huvudområde samt fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfordringarna skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

Programbeskrivning

Utbildningen är ett magisterprogram med idéhistoria som huvudområde, men med en profil som vidgar perspektiven mot ett mångvetenskapligt historiskt och kulturvetenskapligt fält. Syftet är att man efter avslutad utbildning skall vara väl hemmastadd i mål, metoder och forskningstraditioner inom dessa till idéhistorieämnet angränsade ämnen och i en vidare historisk och kulturvetenskaplig vetenskapstradition.

Ämnena arkeologi, etnologi, id√©historia, historia och religionsvetenskap ing√•r i samarbetet och anordnar gemensamma kurser och seminarier.

Programmet ger en mångvetenskaplig introduktion till området "Historiska studier" samt ger en orientering över svensk idéhistorisk aktuell forskning. Under terminen ges även en för området "Historiska studier" gemensam kurs i vetenskapsteori samt en färdighetstränande kurs i att skriva metodiska forskningsöversikter.

Utbildningens andra terminen ägnas åt författande av en magisteruppsats. I uppsatsen ska teoretiska och metodiska utgångspunkter presenteras och ämnet för undersökningen relateras till tidigare forskning.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

 • Introduktion till omr√•det Historiska studier 7,5 hp
 • Aktuell forskning inom id√©historia, 7,5 hp
 • Att skriva forsknings√∂versikter. 7,5 hp
 • Vetenskapsteori 7,5 hp
 • Magisteruppsats 30 hp

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Andra kurser vid Södertörns högskola eller andra lärosäten som uppfyller kraven för en fördjupning enligt examensordningen kan ingå efter samråd med programansvarig.

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Examensarbetet består av en magisteruppsats på 30 högskolepoäng.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.