Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Masterprogram i idéhistoria, 120 högskolepoäng

(History of ideas, Master's programme, 120 credits)

Programkod P4104
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2016

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-12-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2016-02-03.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen i huvudområdet idéhistoria eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs Sv B/Sv2 B eller motsvarande.

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • sammanfatta grunddragen i de vanligast f√∂rekommande teoretiska skolorna inom det disciplin√∂verskridande historie- och kulturvetenskapliga f√§ltet
 • uppvisa f√∂rdjupad f√∂rst√•else av vetenskapliga metoder och olika k√§llor med relevans f√∂r kulturanalyser och historiska unders√∂kningar
 • initierat redog√∂ra f√∂r den kontext och den forskning som ligger inom temat f√∂r den egna forskningsuppgiften
 • uppvisa f√∂rdjupade kunskaper i id√©historisk teori och fullgod f√∂rst√•else f√∂r villkoren f√∂r vetenskaplig verksamhet inom omr√•det

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • utf√∂ra kvalificerade arbetsuppgifter d√§r f√∂rdjupade kunskaper och f√§rdigheter i id√©historia utg√∂r en v√§rdefull grund
 • skriftligt och muntligt presentera vetenskapligt grundade resultat p√• b√•de ett akademiskt och ett popul√§rvetenskapligt s√§tt i s√•v√§l nationella som internationella sammanhang
 • sj√§lvst√§ndigt formulera och avgr√§nsa ett vetenskapligt forskningsproblem och kreativt genomf√∂ra en studie som bidrar till kunskapsutvecklingen
 • delta i vetenskapliga diskussioner och d√§r bidra med kvalificerade och kreativa synpunkter
 • till√§mpa f√∂rdjupade och breddade kunskaper inom id√©historia
 • analysera och ta st√§llning till id√©historiska framst√§llningar

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • reflektera √∂ver den vetenskapliga forskningens samh√§llsroll
 • g√∂ra v√§lgrundade forskningsetiska √∂verv√§ganden
 • ta ansvar f√∂r sin egen kunskapsutveckling
 • inta ett kritiskt och analytiskt f√∂rh√•llningss√§tt till olika typer av k√§llor
 • uppvisa djup medvetenhet om olika teoribyggen och medvetenhet om att kulturella och historiska fenomen kan betraktas ur olika vetenskapliga perspektiv

Användbarhet

Utbildningen ger en god grund för studier på forskarutbildningsnivå (behörighetsgrundande för forskarutbildning) och annan verksamhet där vetenskaplig meritering på avancerad nivå är en tillgång.

Utbildningen ger kvalifikationer för arbete inom kultursektorn och andra kunskapsintensiva verksamheter, särskilt för självständiga arbetsuppgifter av utredande och kunskapsförmedlande art. Programmet lägger särskild vikt vid färdighetstränande moment som att kunna göra forskningsöversikter och ta fram aktuellt forskningsläge inom olika områden samt skriva vetenskapliga och populärvetenskapliga texter. Färdigheter som blir alltmer angelägna i takt med att mängden vetenskaplig publicering ökar.

Examen

Examensbenämning:

Masterexamen i idéhistoria Degree of Master of Arts (120 credits) in History of Ideas

Krav för examen:

Filosofie kandidatexamen med idéhistoria eller motsvarande som huvudområde samt fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfordringarna skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng inom huvudområdet.

Programbeskrivning

Utbildningen är ett masterprogram med idéhistoria som huvudområde, men med en profil som vidgar perspektiven mot ett mångvetenskapligt historiskt och kulturvetenskapligt fält. Syftet är att man efter avslutad utbildning skall vara väl hemmastadd i mål, metoder och forskningstraditioner inom dessa till idéhistorieämnet angränsade ämnen och i en vidare historisk och kulturvetenskaplig vetenskapstradition.

Ämnena arkeologi, etnologi, id√©historia, historia och religionsvetenskap ing√•r i samarbetet och anordnar gemensamma kurser och seminarier.

Programmet utgörs av en kombination av teoretiska och färdighetstränande kurser på avancerad nivå som mynnar ut i en självständigt författad masteruppsats.

Programmets första termin inkluderar en gemensam mångvetenskaplig introduktion till området Historiska studier samt en kurs som utgör en introduktion idéhistorisk forskning. Kursen avser att ge en orientering över svensk idéhistorisk forskning av idag. Under första terminen ges även en för området Historiska studier gemensam kurs i vetenskapsteori samt en färdighetstränande kurs i att skriva metodiska forskningsöversikter.

Möjlighet till en etappavgång för byte till det ettåriga magisterprogrammet finns vid utgången av termin 1.

Den andra terminen består av valbara kurser där studenten kan välja kurser som ges gemensamt på institutionen eller på andra lärosäten (internationellt eller nationellt) inom sitt specialområde. Valet av kurser godkänns av ämnessamordnaren.

Andra året inleds med tio veckors praktik, alternativt läskurser som väljs i samråd med programansvarig. Därefter kommer två färdighetstränande kurser som är gemensamma för alla studenter på avancerad nivå inom historiska studier: dels en kurs i akademisk engelska och dels en kurs om att kommunicera vetenskap.

Därefter är tjugo veckor avsatta för att författa en masteruppsats under en disputerad handledares ledning. Uppsatsen som skall vara ett självständigt idéhistoriskt vetenskapligt arbete examineras vid ett seminarium med en disputerad opponent och en betygsnämnd.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

Termin 1

 • Introduktion till omr√•det Historiska studier 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Aktuell forskning inom id√©historia, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Att skriva metodiska forsknings√∂versikter. 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Vetenskapsteori 7,5 h√∂gskolepo√§ng

Termin 2

 • Valbara kurser, 30 h√∂gskolepo√§ng (se under "Kurser som kan ing√• i programmet")

Termin 3

 • Academic English, Advanced Level, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Att kommunicera vetenskap 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Valbara kurser om 15 h√∂gskolepo√§ng (se under "Kurser som kan ing√• i programmet")

Termin 4

 • Masteruppsats i historia, 30 h√∂gskolepo√§ng

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Termin 2 består av valbara kurser som ges på institutionen/högskolan eller på andra lärosäten (internationellt eller nationellt). De olika ämnena på institutionen för historia och samtidsstudier har kurser om 7,5 högskolepoäng som är öppna för institutionens masterstudenter. Valet av kurser godkänns av ämnessamordnaren.

Under termin 3 utgörs 15 högskolepoäng av valbara kurser. Studenten kan antingen välja praktik på 15 högskolepoäng eller välja kurser på masternivå som ges på högskolan eller andra lärosäten på samma sätt som under termin 2.

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Masteruppsats, 30 högskolepoäng.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.