Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Magisterprogram i arkeologi, 60 högskolepoäng

(Archaeology, Master's Programme, 60 credits)

Programkod P4105
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2013

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-12-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Filosofie kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i huvudområdet arkeologi eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs SvB/Sv2B eller motsvarande.

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • sammanfatta grunddragen i de vanligast f√∂rekommande teoretiska skolorna inom det disciplin√∂verskridande historie- och kulturvetenskapliga f√§ltet
 • uppvisa f√∂rdjupad f√∂rst√•else av vetenskapliga metoder och olika k√§llor med relevans f√∂r kulturanalyser och arkeologi
 • redog√∂ra f√∂r den kontext och den forskning som ligger inom temat f√∂r den egna forskningsuppgiften

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • skriftligt och muntligt presentera vetenskapligt grundade resultat p√• b√•de ett akademiskt och ett popul√§rvetenskapligt s√§tt
 • sj√§lvst√§ndigt formulera och avgr√§nsa ett vetenskapligt forskningsproblem och kreativt genomf√∂ra en studie som bidrar till kunskapsutvecklingen
 • delta i vetenskapliga diskussioner

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • reflektera √∂ver den vetenskapliga forskningens samh√§llsroll
 • g√∂ra v√§lgrundade forskningsetiska √∂verv√§ganden
 • ta ansvar f√∂r sin egen kunskapsutveckling
 • inta ett kritiskt och analytiskt f√∂rh√•llningss√§tt till olika typer av k√§llor
 • uppvisa insikter om att kulturella och historiska fenomen kan betraktas ur olika vetenskapliga perspektiv¬†

Användbarhet

Magisterprogrammet i arkeologi är såväl forskningsförberedande (behörighetsgrundande för forskarutbildning) som användbart för den som vill arbeta som arkeolog inom exempelvis kulturmiljövård eller på museer.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie magisterexamen med huvudområdet arkeologi Degree of Master of Arts (60 credits) in Archaeology

Krav för examen:

Filosofie kandidatexamen samt fullgjorda kursfordringar om 60 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfordringarna skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet.

Programbeskrivning

Utbildningen är ett magisterprogram med arkeologi som huvudområde men med en profil som vidgar perspektiven mot ett mångvetenskapligt historiskt och kulturvetenskapligt fält. Syftet är att man, efter avslutad utbildning, ska vara väl hemmastadd i mål, metoder och forskningstraditioner inom dessa till arkeologins angränsande ämnen och i en vidare historisk och kulturvetenskaplig vetenskapstradition.

Ämnena arkeologi, etnologi, id√©historia, historia och religionsvetenskap ing√•r i samarbetet och anordnar gemensamma kurser och seminarier.

I magisterprogrammet ingår två delkurser gemensamma för forskarutbildningsområdet "Historiska studier" om vardera 7,5 hp (Introduktion till området Historiska studier och Vetenskapsteori) samt och två delkurser inom arkeologi. Kurserna är forskningsanknutna och förbereder studenten för det självständiga arbetet (uppsatsskrivandet) och ger breda kunskaper inom forskningsfältet.

Termin 2 ägnas åt ett självständigt vetenskapligt arbete (magisteruppsats) på 30 högskolepoäng.

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

Termin 1

 • Introduktion till omr√•det Historiska studier, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Tematisk f√∂rdjupning, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Aktuell forskning inom arkeologi, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Vetenskapteori, 7,5 h√∂gskolepo√§ng

Termin 2

 • Magisteruppsats arkeologi, 30 h√∂gskolepo√§ng

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Magisteruppsats, 30 högskolepoäng

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.