Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Masterprogram i religionsvetenskap, 120 högskolepoäng

(The Study of Religions: Master's Programme, 120 credits)

Programkod P4108
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsnivå Avancerad nivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. HT2016

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2012-12-13 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen. Utbildningsplanen har reviderats av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2016-02-03.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i religionshistoria, religionsvetenskap eller motsvarande. Dessutom gymnasiekurs SV B/Sv2 B eller motsvarande.

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • sammanfatta grunddragen i de vanligast f√∂rekommande teoretiska skolorna inom det disciplin√∂verskridande historie- och kulturvetenskapliga f√§ltet
 • uppvisa f√∂rdjupad f√∂rst√•else av vetenskapliga metoder och olika k√§llor med relevans f√∂r religionsvetenskapliga analyser
 • initierat redog√∂ra f√∂r den religionsvetenskapliga forskning som ligger inom temat f√∂r den egna forskningsuppgiften.
 • redog√∂ra f√∂r minst ett religionsvetenskapligt tema ut√∂ver temat f√∂r den egna forskningsuppgiften, och avgr√§nsat genom sitt religionsomr√•de eller sin vetenskapliga tematik
 • sj√§lvst√§ndigt sammanfatta de i religionsvetenskap vanligast f√∂rekommande vetenskapsteoretiska skolorna och metodiska ansatserna samt visa prov p√• f√∂rdjupade kunskaper och ett analytiskt f√∂rh√•llningss√§tt till religionsvetenskaplig empiri

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • utf√∂ra kvalificerade arbetsuppgifter d√§r f√∂rdjupade kunskaper och f√§rdigheter i religionsvetenskap utg√∂r en v√§rdefull grund
 • skriftligt och muntligt presentera vetenskapligt grundade resultat p√• b√•de ett akademiskt och ett popul√§rvetenskapligt s√§tt i s√•v√§l nationella som internationella sammanhang
 • sj√§lvst√§ndigt formulera och avgr√§nsa ett vetenskapligt forskningsproblem och kreativt genomf√∂ra en studie som bidrar till kunskapsutvecklingen
 • delta i vetenskapliga diskussioner och d√§r bidra med kvalificerade och kreativa synpunkter
 • analysera och ta st√§llning till religionsvetenskapliga framst√§llningar
 • till√§mpa f√∂rdjupade och breddade kunskaper inom det religionsvetenskapliga f√§ltet
 • i planeringen av genomf√∂randet av uppgifter v√§lja f√∂r fr√•gest√§llningen adekvat metod, k√§llmaterial och teori

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • reflektera √∂ver den religionsvetenskapliga, liksom den vidare vetenskapliga forskningens samh√§llsroll
 • g√∂ra v√§lgrundade forskningsetiska √∂verv√§ganden
 • ta ansvar f√∂r sin egen kunskapsutveckling
 • inta ett kritiskt och analytiskt f√∂rh√•llningss√§tt till olika typer av k√§llor
 • uppvisa djup medvetenhet om att religi√∂sa, kulturella och historiska fenomen kan betraktas ur m√•nga olika vetenskapliga.

Användbarhet

Masterexamen i religionsvetenskap är forskningsförberedande (behörighetsgrundande för forskarutbildning) och vänder sig till de studenter som siktar på att söka till forskarutbildningen eller till annan verksamhet där erfarenhet av vetenskapligt arbete är en tillgång.

Masterprogrammet ger även goda kvalifikationer för arbeten inom sektorer där kunskaper om specifika religiösa traditioner, religion i allmänhet eller kulturfrågor är behövliga. Till exempel som konsulent eller utredare i mångfalds- och integrationsfrågor, som omvärldsanalytiker, politisk rådgivare eller inom journalistik.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie masterexamen med huvudområdet religionsvetenskap Degree of Master of Arts (120 credits) in the Study of Religions

Krav för examen:

Filosofie kandidatexamen med religionsvetenskap, religionshistoria, religionssociologi, religionspsykologi eller annat religionsvetenskapligt ämne som huvudämne samt fullgjorda kursfordringar om 120 högskolepoäng inom programmet. Inom ramen för kursfodringarna skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng inom huvudområdet.

Programbeskrivning

Utbildningen är ett masterprogram med religionsvetenskap som huvudområde, men med en profil som vidgar perspektiven mot ett mångvetenskapligt historiskt och kulturvetenskapligt fält. Syftet är att man, efter avslutad utbildning, skall vara väl hemmastadd i mål, metoder och forskningstraditioner inom dessa till religionsvetenskapen angränsande ämnen och i en vidare historisk och kulturvetenskaplig vetenskapstradition.

Ämnena arkeologi, etnologi, id√©historia, historia och religionsvetenskap ing√•r i samarbetet och anordnar gemensamma kurser och seminarier.

Programmet ger fördjupad kompetens i religionsvetenskaplig forskning och behörighet till forskarutbildning i religionsvetenskap. Dessa färdigheter visas i det självständiga examensarbetet (masteruppsatsen). Till stor del är programmet upplagt för att förbereda och understödja genomförandet av det självständiga arbetet.

I masterprogrammet ingår ett antal gemensamma kurser för forskarutbildningsområdet

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

Termin 1

 • Introduktion till omr√•det Historiska studier 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • De religionsvetenskapliga forskningsfronterna, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Valbar kurs, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Vetenskapsteori, 7,5 h√∂gskolepo√§ng

Termin 2

 • Valbara kurser, 30 h√∂gskolepo√§ng (se under "Kurser som kan ing√• i programmet")

Termin 3

 • Academic English, Advanced Level, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Att kommunicera vetenskap, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Valbara kurser om 15 h√∂gskolepo√§ng (se under "Kurser som kan ing√• i programmet")

Termin 4

 • Masteruppsats i religionsvetenskap, 30 h√∂gskolepo√§ng

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

Valbara kurser under termin 1 är:

 • Kristendom: f√∂rdjupningskurs, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Islam: f√∂rdjupningskurs, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Asiatiska traditioner: f√∂rdjupningskurs, 7,5 h√∂gskolepo√§ng

Termin 2 består av valbara kurser som ges på institutionen/högskolan eller på andra lärosäten (internationellt eller nationellt). De olika ämnena på institutionen för historia och samtidsstudier har kurser om 7,5 högskolepoäng som är öppna för institutionens masterstudenter. Valet av kurser godkänns av ämnessamordnaren.

Under termin 3 utgörs 15 högskolepoäng av valbara kurser. Studenten kan antingen välja fältstudier om 15 högskolepoäng eller välja mellan följande kurser:

 • Samh√§llsvetenskapliga perspektiv p√• religion, 15 h√∂gskolepo√§ng
 • Hermeneutiska och diskursteoretiska perspektiv p√• religion, 15 h√∂gskolepo√§ng
 • Etnografiska och antropologiska perspektiv p√• religion, 15 h√∂gskolepo√§ng
 • Kristna traditioner: specialiseringskurs, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Islamiska traditioner: specialiseringskurs, 7,5 h√∂gskolepo√§ng
 • Asiatiska traditioner: specialiseringskurs, 7,5 h√∂gskolepo√§ng

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Masteruppsats, 30 högskolepoäng

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.