Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning etnologi, 180 högskolepoäng

(he Archivist and Cultural Heritage Programme, Specialisation Ethnology, 180 credits)

Programkod P4114
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2015

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2014-10-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • redog√∂ra f√∂r arkivvetenskapens metodologiska grunder, som till exempel att avg√∂ra proveniens (ursprung) och informationsv√§rde, samt de underliggande teoretiska grundantagandena f√∂r detta,
 • uppvisa kunskap och f√∂rst√•else f√∂r arkivvetenskap som vetenskaplig disciplin
 • sj√§lvst√§ndigt redog√∂ra f√∂r vetenskapliga perspektiv och metoder inom etnologi,
 • oms√§tta insikter i etnologi till f√∂rdjupad f√∂rst√•else f√∂r kulturarvets och forskningens behov av arkiv.

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • ordna och redovisa arkiv enligt g√§llande svenska och internationella f√∂reskrifter och standarder,
 • bed√∂ma bevarandebehov f√∂r arkivinformation och praktiskt till√§mpa n√∂dv√§ndiga √•tg√§rder f√∂r l√•ngsiktigt bevarande, oavsett lagringsmedium,
 • uppr√§tta kravspecifikationer p√• digitalt baserade informationssystem utifr√•n kraven p√• l√•ngtidsbevarande och f√∂rvaltning av e-arkiv,
 • identifiera och formulera vetenskapliga fr√•gor samt sj√§lvst√§ndigt genomf√∂ra ett vetenskapligt arbete inom etnologi och - som tillval - arkivvetenskap.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • g√∂ra v√§lunderbyggda v√§rderingar om bevarande eller gallring, utifr√•n lagstiftning, ekonomiska ramar och olika akt√∂rers √∂nskem√•l om dokumentation f√∂r framtiden,
 • sj√§lvst√§ndigt bed√∂ma fr√•gor om tillg√§ngligg√∂rande, offentlighet och sekretess, med utg√•ngspunkt i lagstiftning, internationell arkivetik och andra samh√§lleliga och vetenskapliga aspekter,
 • v√§rdera och v√§ga in aspekter av l√•ngsiktighet i bed√∂mningar av kulturella och sociala f√∂reteelser och artefakter,
 • kritiskt v√§rdera kunskap baserad p√• etnologiska eller arkivvetenskapliga analyser och resultat.

Användbarhet

Programmet riktar sig till blivande arkivarier. För att jobba som arkivarie krävs vanligtvis studier i arkivvetenskap om minst 60 högskolepoäng samt någon form specialisering inom exempelvis ett kulturhistoriskt eller estetiskt inriktat ämne (huvudområde), i detta fall etnologi.

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet lämpar sig särskilt för arkivarier anställda inom arkivinstitutioner med inriktning mot användarservice i bred bemärkelse. Arkivvetenskap kan också vara en lämplig grund för yrken som angränsar till arkivarieyrket, till exempel registrator eller inom kulturarvssektorn, exempelvis som antikvarie.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet etnologi samt, om ett kandidatexamensarbete även genomförts inom arkivvetenskap, Filosofie kandidatexamen med huvudområdet arkivvetenskap Degree of Bachelor of Arts in Ethnology and, if a Bachelor's thesis in Archival Science has been written, Degree of Bachelor of Arts in Archival Science

Krav för examen:

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet. Studenten ska ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Programbeskrivning

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet kombinerar och integrerar en humanistisk bildning med arkivvetenskap. Arkivens uppgifter spänner mellan samtidsinriktad informationshantering - med ansvar för att information fångas in, bevaras, struktureras och tillgängliggörs för användare i nutid och i framtid - och en kulturarvsinriktad bevaranderoll - att vårda och tillgängliggöra äldre arkivmaterial.

Programmet kan läsas så att en kandidatexamen består av två huvudområden, arkivvetenskap och etnologi. För att få kandidatexamen inom båda dessa huvudområden måste man läsa kursen

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

 • Arkivvetenskap A-B, totalt motsvarande 60 h√∂gskolepo√§ng
 • Etnologi A-B-C, totalt motsvarande 90 h√∂gskolepo√§ng
 • Valbar termin, totalt motsvarande 30 h√∂gskolepo√§ng (se mer under punkt 8: Kurser som kan ing√• i programmet)

Student som f√∂ljer utbildningsprogrammet √§r garanterad plats p√• de obligatoriska kurser som ges inom ramen f√∂r programmet alternativt p√• n√•gon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, g√§llande beh√∂righet).

Kurser som kan ingå i programmet

 • Studenten kan ans√∂ka om att g√• n√•gon av f√∂ljande kurser:
 • Arkivvetenskap C, 30 h√∂gskolepo√§ng
 • Arkivvetenskapligt projekt och praktik, 30 h√∂gskolepo√§ng

För tillträde till Arkivvetenskapligt projekt och praktik krävs att praktikplats ordnas i förväg av studenten och godkänns av examinator vid högskolan.

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Självständigt examensarbete (C-uppsats) i etnologi, 15 högskolepoäng samt - om studenten gått Arkivvetenskap C - ett självständigt examensarbete i arkivvetenskap om 15 högskolepoäng.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.