Utbildningsplan

English translation of course syllabus

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet, ämnesinriktning idéhistoria, 180 högskolepoäng

(The Archivist and Cultural Heritage Programme, Specialisation History of Ideas, 180 credits)

Programkod P4116
Ansvarig institution Institutionen för historia och samtidsstudier
Utbildningsnivå Grundnivå
Undervisningsspråk Svenska
Giltig fr.o.m. Hösttermin 2015

Fastställande

Utbildningsplanen är fastställd av Fakultetsnämnden vid Södertörns högskola den 2014-10-08 enligt bestämmelserna i högskoleförordningen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Programspecifika lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • redogöra för arkivvetenskapens metodologiska grunder, som till exempel att avgöra proveniens (ursprung) och informationsvärde, samt de underliggande teoretiska grundantagandena för detta,
 • uppvisa kunskap och förståelse för arkivvetenskap som vetenskaplig disciplin,
 • självständigt redogöra för vetenskapliga perspektiv och metoder inom idéhistoria,
 • omsätta insikter i idéhistoria till fördjupad förståelse för kulturarvets och forskningens behov av arkiv.

Färdighet och förmåga

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • ordna och redovisa arkiv enligt gällande svenska och internationella föreskrifter och standarder,
 • bedöma bevarandebehov för arkivinformation och praktiskt tillämpa nödvändiga åtgärder för långsiktigt bevarande, oavsett lagringsmedium,
 • upprätta kravspecifikationer på digitalt baserade informationssystem utifrån kraven på långtidsbevarande och förvaltning av e-arkiv,
 • identifiera och formulera vetenskapliga frågor samt självständigt genomföra ett vetenskapligt arbete inom idéhistoria och - som tillval - arkivvetenskap.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången utbildning kan studenten:

 • göra välunderbyggda värderingar om bevarande eller gallring, utifrån lagstiftning, ekonomiska ramar och olika aktörers önskemål om dokumentation för framtiden,
 • självständigt bedöma frågor om tillgängliggörande, offentlighet och sekretess, med utgångspunkt i lagstiftning, internationell arkivetik och andra samhälleliga och vetenskapliga aspekter,
 • värdera och väga in aspekter av långsiktighet i bedömningar av kulturella och sociala företeelser och artefakter,
 • kritiskt värdera kunskap baserad på idéhistoriska eller arkivvetenskapliga analyser och resultat.

Användbarhet

Programmet riktar sig till blivande arkivarier. För att jobba som arkivarie krävs vanligtvis studier i arkivvetenskap om minst 60 högskolepoäng samt någon form specialisering inom exempelvis ett kulturhistoriskt eller estetiskt inriktat ämne (huvudområde), i detta fall idéhistoria.

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet lämpar sig särskilt för arkivarier anställda inom arkivinstitutioner med inriktning mot användarservice i bred bemärkelse. Arkivvetenskap kan också vara en lämplig grund för yrken som angränsar till arkivarieyrket, till exempel registrator eller inom kulturarvssektorn, exempelvis som antikvarie.

Examen

Examensbenämning:

Filosofie kandidatexamen med huvudområdet idéhistoria samt, om ett kandidatexamensarbete även genomförts inom arkivvetenskap, Filosofie kandidatexamen med huvudområdet arkivvetenskap Degree of Bachelor of Arts in History of Ideas and, if a Bachelor's thesis in Archival Science has been written, Degree of Bachelor of Arts in Archival Science

Krav för examen:

Kandidatexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng, varav minst 90 högskolepoäng med successiv fördjupning inom huvudområdet. Studenten ska ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

Programbeskrivning

Arkivarie- och kulturarvsprogrammet kombinerar och integrerar en humanistisk bildning med arkivvetenskap. Arkivens uppgifter spänner mellan samtidsinriktad informationshantering - med ansvar för att information fångas in, bevaras, struktureras och tillgängliggörs för användare i nutid och i framtid - och en kulturarvsinriktad bevaranderoll - att vårda och tillgängliggöra äldre arkivmaterial.

Programmet kan läsas så att en kandidatexamen består av två huvudområden, arkivvetenskap och idéhistoria. För att få kandidatexamen inom båda dessa huvudområden måste man läsa kursen

Kurser som obligatoriskt ingår i programmet

 • Arkivvetenskap A-B, totalt motsvarande 60 högskolepoäng
 • Idéhistoria A-B-C, totalt motsvarande 90 högskolepoäng
 • Valbar termin, totalt motsvarande 30 högskolepoäng (se mer under punkt 8: Kurser som kan ingå i programmet)

Student som följer utbildningsprogrammet är garanterad plats på de obligatoriska kurser som ges inom ramen för programmet alternativt på någon av de inriktningar/kurser som ges inom programmet (se Övrigt, gällande behörighet).

Kurser som kan ingå i programmet

 • Studenten kan ansöka om att gå någon av följande kurser:
 • Arkivvetenskap C, 30 högskolepoäng
 • Arkivvetenskapligt projekt och praktik, 30 högskolepoäng

För tillträde till Arkivvetenskapligt projekt och praktik krävs att praktikplats ordnas i förväg av studenten och godkänns av examinator vid högskolan.

Studenten har alltid platsgaranti på ett urval kurser som motsvarar upp till heltidsstudier, dock inte med garanti på förstahandsval. För behörighet se respektive kursplan.

Självständigt arbete

Självständigt examensarbete (C-uppsats) i idéhistoria, 15 högskolepoäng samt - om studenten gått Arkivvetenskap C - ett självständigt examensarbete i arkivvetenskap om 15 högskolepoäng.

Tillgodoräknande av tidigare utbildning

Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande inom programmet.

Övrigt

För behörighet till kurser inom programmet, se respektive kursplan.